DTE 2021
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ako vypočítať množstvá vyhradeného výrobku uvedené na trh

Poradíme Vám, ako vypočítať množstvá vyhradeného výrobku uvedené na trh pre potreby platieb do OZV alebo plnenia individuálnych povinností výrobcu vyhradeného výrobku.

vyhradený výrobok, obal

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  28.07.2017 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. Ing. Jiří Mikulenka | SLOVMAS, a. s.

Podľa zákona o odpadoch je výrobca vyhradeného výrobku povinný plniť ciele a limity ustanovené pre zber, zhodnotenie a recykláciu vyhradených prúdov odpadov. Tieto vychádzajú z množstiev vyhradených výrobkov uvedených na trh SR v stanovenom období.

Výrobca vyhradeného výrobku má povinnosť evidovať množstvá vyhradených výrobkov uvedených na trh SR a nesie plnú zodpovednosť za správnosť tejto evidencie. Táto povinnosť (a ani zodpovednosť) nie je prenositeľná na OZV, takže aj prípadnú pokutu za nesprávne uvedené údaje bude znášať výrobca, nie OZV.

Definície základu pre výpočet limitov sú pre každý vyhradený výrobok rôzne. S otázkami súvisiacimi s výpočtom množstiev výrobkov uvedených na trh sa stretávame hlavne pri obaloch a pneumatikách, ale v ďalšom spomenieme aj elektrozariadenia a batérie a akumulátory.

Obaly

Najviac problémov majú výrobcovia so stanovením množstiev obalov uvedených na trh. Obaly, pre ktoré sa plnia povinnosti výrobcu obalov, v princípe sú z dvoch zdrojov:

1. Obaly, v ktorých výrobca dovezie zo zahraničia (prípadne kúpi od neregistrovaného dovozcu) suroviny, súčiastky, materiály, tovary potrebné pre svoju výrobu, činnosť.

Tieto vo svojej prevádzke odbalí a buď zabezpečí ich zhodnotenie či recykláciu alebo ich ďalej použije na balenie výrobkov.

Niekedy tieto obaly výrobcovia vyvážajú, buď do materskej firmy, ktorá centrálne zabezpečuje ich zhodnotenie, alebo dodávateľovi. Tento prípad takisto zahŕňa internetové obchody, ktoré použijú krabice, v ktorých im bol dodaný tovar, na balenie tovaru pre svojich zákazníkov.

Ako základ pre plnenie povinností (platbu do OZV) sa v tomto prípade počítajú tie obaly, ktoré ostávajú na území SR vrátane tých, ktoré ostávajú u výrobcu ako odpad. Po dohode so svojou OZV mu táto môže (ale nemusí) refinancovať prostriedky použité na nakladanie s odpadmi z obalov.

obaly

2. Obaly, do ktorých výrobca balí / plní svoje výrobky

Výrobca zvyčajne nakúpi prázdne obaly alebo obalové materiály potrebné na balenie svojej produkcie. Pre potreby plnenia povinností podľa zákona o odpadoch nie je dôležité, od koho, kedy a v akom množstve prázdne obaly alebo obalové materiály výrobca nakúpil.

Pre plnenie povinností výrobcu je dôležitý dátum, kedy boli ním vyrobené (dodávané) výrobky zabalené v obaloch uvedené na trh SR (predané slovenskému spotrebiteľovi alebo právnickej osobe).

Do základu pre plnenie povinností sa započítavajú iba hmotnosti obalov uvedené na trh (predané spolu s výrobkami). Zabalené výrobky, ktoré boli z územia DSR vyvezené, sa do základu pre výpočet plnenia limitov nezapočítavajú.

Niekedy výrobcovia ohlasujú množstvá prázdnych obalov alebo obalových materiálov v množstvách a termínoch, ako ich nakúpia. Nie je to chyba, ale môže to ovplyvniť náklady a cash flow výrobcu, lebo zvyčajne sa tieto nakupujú vo veľkých množstvách a používajú sa postupne počas rôzne dlhého obdobia.

Navyše v procese balenia vznikajú odrezky, nepodarky, ktoré ostávajú na území prevádzky ako odpad, za nakladanie s ktorým výrobca musí zaplatiť svojej zmluvnej odpadovej spoločnosti ako pôvodca odpadu a ktoré sa v zmysle zákona nezapočítavajú do plnenia cieľov a limitov.

V prípade väčších priemyselných podnikov úspory pri vykazovaní reálne umiestnených obalov na trhu oproti vykazovaniu nakúpených prázdnych obalov sa môžu pohybovať aj v tisícoch eur ročne.

V prípade opakovane použiteľných obalov sa tieto započítavajú iba vtedy, keď sa uvedú do obehu prvýkrát. Teda výrobca nahlasuje tie obaly, ktoré nakúpil ako nové od dodávateľa a prvýkrát ich použil na balenie alebo plnenie svojich výrobkov.

obaly

Ako príklad uvedieme plnenie nápojov do sklených fliaš. Výrobca využíva fľaše zo zálohovania, ale časť z nich sa v procese distribúcie alebo použitia rozbila, prípadne ostane u spotrebiteľa, preto výrobca nápojov musí nakúpiť prázdne fľaše zo sklární.

Pokiaľ má prázdne nové fľaše výrobca na sklade, ešte ich neohlasuje. Pokiaľ ich použije na plnenie, tieto množstvá následne ohlasuje svojej OZV. Opäť, nie je chyba, ak výrobca nahlási tieto množstvá hneď pri ich nákupe a v množstve, v akom ich nakúpil, ale môže to mať negatívny vplyv na ekonomiku spoločnosti.

Iná je situácia s drevenými paletami (upozorňujeme, že tento prípad sa vzťahuje výlučne na drevené, nie na plastové palety). Pre tieto zákon definuje čas uvedenia na trh, kedy sa paleta stáva odpadom.

Čiže výrobca neohlasuje drevené palety svojej OZV v čase a v množstve, keď nakúpil nové palety od dodávateľa, ani keď do nich zabalil svoju produkciu, ale v čase a množstve, keď s nimi ako s rozbitými nakladá ako s odpadom, teda ich odovzdáva na zhodnotenie alebo do domácnosti.

Pri ostatných drevených obaloch (debny, boxy, cievky...) sa postupuje rovnako ako pri ostatných typoch obalov vyrobených z iných materiálov.

obaly

Výrobca obalov však musí rozlišovať v ohlásení dovoz, vývoz a výrobu. Na vysvetlenie týchto pojmov uvedieme, že pojem výroba zahŕňa množstvá obalov, do ktorých boli zabalené / naplnené všetky výrobky vyrobené (dodávané) výrobcom.

Pojem dovoz znamená množstvo obalov, v ktorých boli zabalené všetky výrobky, materiály, suroviny, tovary, ktoré výrobca doviezol (prepravil) na územie SR a na území SR ich buď vybalil alebo poskytol ďalšiemu subjektu, resp. konečnému spotrebiteľovi v zmysle hore uvedeného vysvetlenia.

Pojem vývoz zahŕňa množstvá obalov, v ktorých boli zabalené výrobky, ktoré výrobca sám vyrobil a vyviezol (prepravil) z územia SR, ako aj výrobky, ktoré síce výrobca doviezol, ale následne ich opätovne vyviezol.

Takisto sem patria množstvá obalov, ktoré výrobca vracia svojmu dodávateľovi na opakované použitie.

Po výpočte podľa vyhlášky pojem uvedené na trh zahŕňa iba tie obaly, v ktorých boli zabalené výrobky, materiály, súčiastky, tovar a ktoré po vybalení ako odpad ostanú na Slovensku.

vyhradené výrobky elektrozariadenia

Elektrozariadenia

V zmysle definície uvedenia na trh sa elektrozariadenia ohlasujú v čase, keď sa odovzdávajú inej osobe odplatne alebo bezodplatne za účelom distribúcie alebo použitia. Výrobca (dovozca) teda ohlasuje množstvá výrobkov, ktoré predal (dal) ďalšej právnickej osobe alebo fyzickej osobe – spotrebiteľovi.

Ak výrobca (dovozca) dovezie do svojho skladu elektrozariadenia, nie je v tomto čase povinný ohlasovať tieto dovezené množstvá svojej OZV. Ohlasuje tie množstvá, ktoré umiestni na trh SR (predá ďalej).

V prípade elektrozariadení môže výrobca (dovozca) ohlásiť všetky dovezené výrobky v čase ich dovozu, prepravy do SR a následne ohlásiť ich vývoz v reálnom čase ich vývozu, prepravy z územia SR.

Opäť však môže u výrobcu (dovozcu) nastať problém s nákladmi alebo s cash flow.

vyhradené výrobky batérie

Batérie a akumulátory

V prípade batérií a akumulátorov vyhláška č. 366/2015 Z. z. vyžaduje viesť evidenciu aj o množstvách batérií a akumulátorov, ktoré boli dovezené aj vyvezené (prepravené) z územia SR.

Tu nie je teda možné pristupovať k ohlasovaniu len podľa reálne umiestnených množstiev batérií a akumulátorov uvedených na trh SR, ale výrobca musí ohlásiť všetky množstvá batérií a akumulátorov dovezených (prepravených) na územie SR a následne ohlásiť množstvá batérií a akumulátorov, ktoré boli zo Slovenska vyvezené.

vyhradené výrobky

Pneumatiky

Ako aj v predchádzajúcich prípadoch, aj v prípade pneumatík výrobca platí príspevok svojej OZV iba za tie množstvá pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh SR, teda dodal na účely distribúcie, spotreby alebo použitia (odplatne alebo bezodplatne) v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

V prípade dovozcov (ktorých je väčšina) sa platí teda iba za tie pneumatiky, ktoré dovozca predal na území SR. Dovozca ale ohlasuje všetky pneumatiky, ktoré doviezol a všetky pneumatiky, ktoré vyviezol.

Opätovne upozorňujeme, že je primárnou povinnosťou výrobcu vypočítať si množstvá pneumatík uvedených na trh, túto kompetenciu ani zodpovednosť za neho nemôže v zmysle zákona o odpadoch niesť OZV a ani OZV nemôže za výrobcu (dovozcu) rozhodovať o tom, čo je vývoz a čo nie.

Na protektorované pneumatiky sa zákon o odpadoch pozerá ako na nové pneumatiky, takže dovozca protektorovaných pneumatík a subjekt, ktorý pneumatiky na území SR protektoruje (nezávisle od toho, odkiaľ pochádza pneumatika určená na protektorovanie), ohlasuje celú hmotnosť protektorovanej pneumatiky predanej v SR, nie iba hmotnosť zmesi, ktorú nanáša na pneumatiku v procese protektorovania.

Ing. Elena Bodíková, PhD. Ing. Jiří Mikulenka | SLOVMAS, a. s.


Diskusia (2)

  1. info@odpadovyhospodar.sk31.07.2017 (14:48)
    Veľmi pekné zhrnutie.
  2. lubka.nagyova@gmail.com30.10.2017 (10:36)
    vynikajúce zrozumiteľné vysvetlenie.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Obchodníci sa môžu rozhodnúť tiež pre nové zberné automaty výlučne na PET flaše a plechovky, pričom spätný odber sklenených fliaš naďalej zabezpečia klasické „fľaškomaty.“

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.