NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: Konferencia vodohospodárov v priemysle

V poradí 49. konferencia vodohospodárov v priemysle sa uskutoční začiatkom novembra v Liptovskom Jáne.

Pozvánka: Konferencia vodohospodárov v priemysle

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave, ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, DHI SLOVAKIA, s.r.o. a HEKAS, s.r.o. Vás pozývajú na:

49. KONFERENCIA
VODOHOSPODÁROV V PRIEMYSLE

Podujatie sa koná pod záštitou Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky, v dňoch 6. - 8. novembra 2017 v Hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne.


PROGRAM


6. november 2017

17,00 - 19,00 Prezentácia

20,00 - 21,30 Premietanie odborných filmov s vodohospodárskou tematikou

7. november 2017

8,15 - 9,00 Prezentácia

9,00 -10,45

 • Ing. J. Hétharši, CSc. Predseda prípravného výboru konferencie
  Otvorenie konferencie

 • Ing. V. Novák, gen. riaditeľ Sekcie vôd, MŽP SR Bratislava
  Strategické dokumenty vodného plánovania

 • Ing. A. Gaálová, riaditeľka Odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR Bratislava
  Novela vodného zákona a súvisiace právne predpisy

 • Ing. A. Gaálová, riaditeľka Odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR Bratislava
  Novela Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.

 • RNDr. V. Jánová, gen. riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov, MŽP SR Bratislava a RNDr. E. Beňáková, MŽP SR Bratislava
  Schvaľovanie využiteľných množstiev podzemných vôd – praktické skúsenosti a odporúčania

10,45 - 11,15 Prestávka

11,15 - 12,45

 • Mgr. E. Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR Bratislava
  Novela zákona o odpadoch

 • Ing. K. Jankovičová, riaditeľka Odboru integrovanej prevencie, MŽP SR Bratislava
  Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a jej aplikačná prax

 • Ing. J. Škultéty, CSc. riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy, MŽP SR Bratislava
  Adaptácia na zmenu klímy - výzva pre priemysel

 • plk. Ing. M. Kern, riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru
  Trestnoprávne aspekty poškodzovania a ohrozovania životného prostredia

12,45 - 13,45 Prestávka

13,45 - 15,30

 • JUDr. T. Troščáková, SIŽP, IŽP Košice OIOV
  Schvaľovanie havarijných plánov podľa vodného zákona

 • Ing. M. Domčeková, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra OIOV
  Dopravné nehody a riešenie mimoriadnych zhoršení vôd

 • RNDr. R. Polák, HYDROPOL Bratislava
  Odstraňovanie znečistenia pri dopravných nehodách

 • Ing. M. Petrová, SIŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK
  Poznatky z povoľovacej a kontrolnej činnosti

 • Ing. D. Šuleková, SIŽP, ÚÚIPK Bratislava
  Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách IPK

15,30 - 16,00 Prestávka

16,00 - 18,00

 • Ing. P. Virág, technicko-prevádzkový riaditeľ SVP, š.p. Banská Štiavnica
  Spoplatnenie odberov a vypúšťania

 • plk. Ing. J. Kapusniak, PhD., riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline, MV SR
  Zásah HaZZ pri úniku ropných látok z cisterny do vodného diela Liptovská Mara

 • Mgr. M. Valúchová, SVP, š.p., OZ Bratislava
  Povoľovanie vypúšťania odpadových vôd z bodových zdrojov znečistenia a uplatňovanie výnimiek z dosiahnutia dobrého ekologického a dobrého chemického stavu vôd

 • Doc. Ing. J. Božíková, PhD., riaditeľka IKŽ, MZ SR a Ing. Kristína Galbová, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
  Nové ochranné pásma uznaných zdrojov

 • RNDr. Z. Valovičová, Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava
  Nové hygienické predpisy pre pitnú vodu

19,00 - 22,00 Diskusný večer

Dny teplárenství a energetiky

8. november 2017

9,00 -11,00

 • Ing. I. Mahríková, PhD., Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava
  Stratégia budovania VV a VK na Slovensku dnes a po roku 2020

 • Ing. I. Mydlová, VVS, a.s. Košice
  Ochrana vodných zdrojov

 • Ing. T. Gibala, PhD., Ing. P. Brtko, DHI SLOVAKIA, s.r.o.,
  Využitie on-line dát a matematických modelov pre vodohospodársku prax

 • Ing. P. Guliš, Slovnaft, a.s. Bratislava
  Vodné hospodárstvo Slovnaft a.s. a zvýšenie ochrany Malého Dunaja

 • Ing. M. Ťahúňová, ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom
  Sanácia podzemných vôd znečistených fluórom

11,00 - 11,30 Prestávka

11,30 - 13,30

 • Ing. K. Plotěný, ASIO, spol. s r.o., Brno
  Možnosti řešení zápachu ve výrobnách a v kanalizaci

 • Prof. Ing. P. Hlavínek, CSc., Ing. D. Polášek, PhD. AdMaS centre – Technická univerzita Brno / ČR
  Anaerobní membránové technologie pro čištění průmyslových odpadních vod

 • Ing. K. Kratochvíl, Ing. R. Kuffa, PhD., ASIO-SK s.r.o. Bytča
  Progresívny spôsob čistenia veľmi znečistených odpadových vôd z priemyslu

 • Ing. J. Nováková, SHP Harmanec
  Skúsenosti s čistením OV z výroby papiera na BČOV v SHP Harmanec, a.s.

 • Ing. W. Frank, Ing. J. Hodulová, EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
  Čistiarne odpadových vôd pre recykláciu úžitkovej vody v priemysle

 • Ing. L. Pénzes, Aquatec VFL, Dubnica nad Váhom a Ing. V. Hlavačka, PhD., EVH SK, s.r.o., Bratislava
  Čistenie priemyselných odpadových vôd technológiou VFL s výrazne nižšími prevádzkovými nákladmi

13,30 Diskusia a záver konferencie


PRIHLÁŠKA

Prihlášku na podujatie spolu s pozvánkou si môžete stiahnuť tu (pdf)

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

NATUR-PACK má novú webovú stránku. Ponúka rady pre výrobcov, obce aj verejnosť

NATUR-PACK má novú webovú stránku. Ponúka rady pre výrobcov, obce aj verejnosť

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK pripravila pre svoje hlavné cieľové skupiny (výrobcovia – obce – verejnosť) novú webovú stránku www.naturpack.sk.

Laserový triedič odpadu zvyšuje kvalitu produktu

Laserový triedič odpadu zvyšuje kvalitu produktu

Nová technológia separovania odpadu dokáže identifikovať aj tmavé plasty, sklo, gumu a oddeliť ich od papiera.

Do projektov SEWA sa už zapojilo viac ako 400 škôl

Do projektov SEWA sa už zapojilo viac ako 400 škôl

Novela zákona o odpadoch priniesla organizáciám zodpovednosti výrobcov aj povinnosť zabezpečovať propagačné a vzdelávacie aktivity pre koncových užívateľov. Pre SEWA, a.s., ktorá je počtom členov, výrobcov elektrozariadení, najväčšou OZV na Slovensku, to okrem iného znamenalo aj rozšírenie spolupráce so školami, školskými zariadeniami aj tretím sektorom.