Dvořák Hager & Partners
REDOX
INISOFT

Aplikačná novela zákona o odpadoch – časť OZV a KC

Veľká novela zákona priniesla podstatné zmeny pre výrobcov aj organizácie zodpovednosti výrobcu. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2017/11.

Aplikačná novela zákona o odpadoch – časť OZV a KC

Foto: Fotolia

 • Publicistika
 • 21.11.2017
 • Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Veľká novela zákona priniesla podstatné zmeny pre výrobcov aj organizácie zodpovednosti výrobcu.

Dňa 18. 10. 2017 schválil parlament návrh novely zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorej hlavným dôvodom bola potreba zapracovania početných požiadaviek z aplikačnej praxe. Väčšina ustanovení novely nadobúda účinnosť 1. 1. 2018. Zákon zatiaľ nebol zverejnený v zbierke zákonov, ministerstvo však už avizovalo prípravu ďalšej novely s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2019, v rámci ktorej je pripravené na širokú diskusiu.

V dôvodovej správe možnosť nájsť očakávania, ktoré sa na novelu kladú. Väčšina z nich sa týka fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Z tohto dôvodu sa predmetný článok venuje predovšetkým zmenám v oblasti fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) a koordinačných centier (ďalej len „KC“).

Zmluva o plnení vyhradených povinností

Novela zákona opätovne vstupuje do možností výrobcu vypovedať zmluvu s OZV. Doteraz bolo výrobcovi umožnené ukončiť zmluvu z dôvodu zistenia porušenia niektorých povinností OZV. Tieto možnosti boli rozšírené o porušenia:

 • podľa písm. m) ohľadom použitia prípadného zisku, pričom tento musí byť podľa novely rozdelený do konca nasledujúceho kalendárneho roka, pričom členom orgánov OZV nesmú byť vyplácané žiadne odmeny z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov.
 • podľa písm. r) ohľadom oznámenia presahujúcich množstiev KC pre obaly, elektrozariadenia a batérie do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, pričom množstvá obalov a neobalov ponúkne v prospech OZV a individualistov, ktorí sú členmi tohto KC, a
 • podľa písm. z) v prípade OZV pre obaly ohľadom vypracovania správy podľa § 28 ods. 9 písm. a) a c) až h) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a jej zverejnenia na webovom sídle do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Okrem toho ostáva výrobcovi možnosť ukončiť zmluvu o plnení vyhradených povinností s OZV ku koncu roku bez udania dôvodov. Zmena však nastala v lehote, dokedy je výpoveď potrebné OZV doručiť. Doposiaľ zákon prikazoval doručiť výpoveď do 60 dní pred ukončením zmluvného vzťahu, t. j. do 1. novembra. Teraz explicitne vyžaduje doručenie do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

Zmluva medzi OZV a výrobcom musí byť uzatvorená za nediskriminačných podmienok. Z tohto dôvodu nie je možné robiť rozdiely medzi zakladateľmi, vlastníkmi, prevádzkovateľmi OZV alebo inými výrobcami. Dôvodová správa naznačuje, že má ísť predovšetkým o cenovú politiku.

Táto zmluva musí podľa novely obsahovať aj spôsob a postup vrátenia finančných prostriedkov, ak dôjde k zrušeniu OZV.

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Povinnosť OZV uzavrieť zmluvu s KC dostala novelou jasnejšiu podobu. OZV je povinná túto zmluvu uzavrieť do 30 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti OZV.

OZV je povinná použiť prípadný zisk len na plnenie povinností podľa zákona o odpadoch, pričom v zmysle novely tak bude musieť urobiť najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Okrem toho novela zakazuje vyplácanie odmeny z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov členom orgánov OZV.

Zákon tiež rieši často diskutovanú a problematickú úpravu presahujúcich množstiev. Povinnosť oznamovať presahujúce množstvá sa týka OZV pre obaly, OZV pre elektrozariadenia a OZV pre batérie a akumulátory. Pri jednotlivých vyhradených výrobkoch je potrebné zohľadniť, čo presahujúce množstvá predstavujú.

Presahujúce množstvá sú jednotlivé OZV povinné oznámiť svojmu KC do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku. Okrem toho sú OZV pre obaly povinné presahujúce množstvá ponúknuť a členovia KC (OZV a individuálne plniaci výrobcovia) sú povinní tieto množstvá za nediskriminačných podmienok prijať.

Novela zavádza úplne nové povinnosti pre OZV, konkrétne povinnosť:

 • predložiť na základe výzvy ministerstva v stanovenej lehote údaje o spôsobe plnenia povinností,
 • umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností,
 • zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej činnosť, ak ho nemá zriadený, a umožniť mu výkon kontroly jej činností,
 • OZV pre obaly vypracovať správu podľa § 28 ods. 9 písm. a) a c) až h) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do konca nasledujúceho mesiaca.

Pre OZV pre obaly bola upravená povinnosť preukazovania zazmluvnenia dostatočného počtu obcí tak, že OZV preukazuje súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach, ktorý musí zodpovedať súhrnnému trhovému podielu ňou zastúpených výrobcov.

V prípade obalov, ktoré sa nestanú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov, teda tzv. priemyselných obalov, bude OZV pre obaly povinná vo svojej správe osobitne uvádzať tieto množstvá.

Novela zavádza tzv. kontrolný orgán OZV, ktorý bude kontrolovať plnenie povinností OZV a oznámi ministerstvu alebo inšpekcii prípady, ak mu kontrola nebola umožnená. Pokiaľ takýto orgán ešte neexistuje alebo existuje a nemá zákonom predpokladané oprávnenia, je OZV povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s novelou do 30. júna 2018.

Jedným zo sporným bodov novely bolo zloženie kontrolného orgánu, čo sa snažili zmeniť ešte aj poslanci v rámci pozmeňovacích návrhov.

Kontrolný orgán má pozostávať aj z jedného zástupcu štátu, ktorého navrhuje minister životného prostredia, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov viazaný.

Okrem toho, ak o tom rozhodne najvyšší orgán danej OZV, bude kontrolný orgán pozostávať ešte z jedného zástupcu výrobcu, ktorý má najväčší podiel spomedzi všetkých výrobcov OZV a jedného zástupcu výrobcov, ktorí majú podiel menej ako 10 % z celkového podielu všetkých výrobcov OZV.

Podľa novely bude autorizácia OZV zrušená, ak nesplní ciele alebo limity podľa príl. 3 zákona o odpadoch.

Novela ustanovuje zákonné dôvody, pre ktoré môže OZV vypovedať zmluvu s obcou. Okrem v zmluve dohodnutých dôvodov môže OZV vypovedať zmluvu aj na základe výzvy ministerstva ohľadom preukázania súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach, ktorý musí zodpovedať súhrnnému trhovému podielu ňou zastúpených výrobcov a v dôsledku zrušenia autorizácie.

Okrem toho má možnosť OZV vypovedať zmluvu s obcou z dôvodu nadobudnutia účinnosti tejto novely najneskôr do 30. 6. 2018, výpovedná lehota je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Individuálne plniaci výrobcovia

V prípade individuálne plniacich výrobcov novela sčasti kopíruje novú úpravu pre OZV. Preto napr. musia aj tzv. individualisti uzavrieť zmluvy s KC do 30 dní od zápisu KC do Registra KC alebo od nadobudnutia účinnosti autorizácie individualistu.

V prípade plnenia propagačných a vzdelávacích aktivít novela odstránila povinnosť individualistov v prípade obalov. Vzhľadom na skutočnosť, že individuálne sa môžu plniť povinnosti len pri tzv. priemyselných obaloch, bola táto povinnosť nesystematická.

Po nadobudnutí účinnosti novely už nebudú mať individualisti povinnosť zverejňovať údaje zo správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania na svojej webovej stránke.

Úprava ohľadom presahujúcich množstiev sa pri individualistoch úplne zmenila. Po novele budú len „individuálni“ výrobcovia elektrozariadení a batérií a akumulátorov do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku ohlasovať svojmu KC presahujúce množstvá.

Ako nové povinnosti bola zavedená povinnosť predložiť ministerstvu na základe výzvy údaje o spôsobe plnenia povinností ustanovených a povinnosť umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností.

Koordinačné centrum

Okrem doterajších náležitostí musí zmluva o založení KC obsahovať aj spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel zastúpených KV. Pri prerozdeľovaní presahujúcich množstiev je KC povinné oznámiť OZV, resp. individualistom (príp. tretej osobe) rozdelenie do 31. marca nasledujúceho roka.

KC pre obaly je tiež povinné oznámiť ministerstvu, že nie je schopné plniť niektoré svoje povinnosti (vrátane neschopnosti rozdeliť presahujúce množstvá). V takom prípade určí ministerstvo spôsob plnenia týchto povinností.

Pre KC bolo rovnako ako pre OZV a individualistov zavedená povinnosť na základe výzvy ministerstva v stanovenej lehote poskytnúť údaje súvisiace s plnením vyhradených povinností. Ďalšími novými povinnosťami sú:

 • uzatvoriť za nediskriminačných podmienok zmluvu s OZV, resp. individualistom, príp. treťou osobou, ak o to požiadali do 30 dní,
 • vypracovať správu o spôsobe plnenia povinností KC za predchádzajúci štvrťrok a predložiť orgánu, ktorý kontroluje jeho činnosť do konca nasledujúceho mesiaca,
 • umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť pravdivé a úplné údaje súvisiace s plnením svojich povinností.

Aj KC bude musieť zriadiť orgán, ktorý kontroluje jeho činnosť. Tento bude môcť nahliadať do všetkých dokladov a záznamov. Kontrolný orgán bude mať zástupcu štátu navrhnutého ministrom životného prostredia a člena navrhnutého štatutárnym orgánom reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou. V oboch prípadoch bude najvyšší orgán KC návrhmi viazaný.

Okrem toho bude mať kontrolný orgán troch zástupcov výrobcov, ktorých si zvolia výrobcovia združení v danom KC spomedzi všetkých výrobcov, pričom títo nesmú byť členmi iného orgánu KC, ani orgánu OZV, ani OZV iného vyhradeného prúdu odpadov, ak o tom rozhodne najvyšší orgán KC.

V prípade KC pre batérie budú členmi aj traja zástupcovia spracovateľov použitých batérií a akumulátorov, ak o tom rozhodne najvyšší orgán tohto KC. KC je povinné zriadiť kontrolný orgán do 30. júna 2018.

KC založené podľa doterajších právnych predpisov je povinné podať žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier do 28. februára 2018. O zápise rozhoduje ministerstvo a register vedie na svojej internetovej stránke.

Súčasťou žiadosti o zápis je písomný súhlas každej osoby, ktorá prejavila záujem podieľať sa na založení KC, so založením KC. Novela ustanovuje aj dôvody, pre ktoré môže prísť k výmazu KC z registra.

Ak niektoré KC nebude zapísané do registra, resp. príde k jeho výmazu, funkciu KC plní ministerstvo.

Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Brent Bell z americkej spoločnosti Waste Management upozorňuje, že ak nebude existovať dopyt po recyklovaných produktoch, skončíme tam, kde sme dnes.

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

V predchádzajúcom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo sme vám predstavili zmeny vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov1 a zmeny vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch2. V tomto vydaní vám zhrnieme zmeny účinné od 1. 1. 2018 v posledných troch vyhláškach.

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko v rozhovore pre Tablet.tv hovoril o tom, ako by sa malo Slovensko posunúť k splneniu cieľov EÚ.