Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo Vyhláške, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. januára 2018

Prinášame prehľad zmien vo vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorá bola s účinnosťou od 1. januára tohto roku zmenená novelou 322/2017 Z. z.

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo Vyhláške, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. januára 2018

Foto: Fotolia

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
z 13. novembra 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), o), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

.
.
.

§ 6 Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi

(1) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje

a) názov zariadenia,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,

c) prevádzkový čas zariadenia,

d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,

e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia; ak ide o malé kompostárne (§ 11 ods. 4), uvedie sa registračné číslo,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

(2) Označenie zariadenia, v ktorom sa vykonáva zber odpadov alebo výkup odpadov okrem údajov ustanovených v odseku 1, obsahuje aj názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.

(3) Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7.

(4) Označenie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenie, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie kovovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia ortuti“). Odsek 1 sa vzťahuje aj na povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) a na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako sú soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“).“.

(5) Odsek 1 sa vzťahuje aj na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu.

(6) Odsek 1 okrem písmena c) sa vzťahuje aj na skladovanie výkopovej zeminy.

.
.
.

§ 8 Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov

...

(7) Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

.
.
.

§ 10 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov

(1) Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

(2) Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ak v odsekoch 11 a 12 nie je ustanovené inak, tvorí

a) technologický reglement,

b) prevádzkový poriadok,

c) prevádzkový denník,

d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.

...

(12) Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie tvoríia:

a) prevádzkový poriadok,

b) prevádzkový denník,

c) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia a trvalého uloženia kovovej ortuti,

c) zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

d) núdzové a evakuačné plány,

e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,

f) záznamy o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti. odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a odoslaní odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.


Viete o tom, že minulý rok sme pre Vás publikovali 548 článkov v denníku Odpady-portal.sk716 článkov v denníku Energie-portal.sk, väčšinu z nich s pridanou hodnotou určenou výhradne pre predplatiteľov?

Predplatitelia dostávajú tiež denný monitoring médií o odpadoch a energiách. Plus nový denník Voda-portal.sk a printový mesačník Odpadové hospodárstvo.

Všetko podstatné pre manažérov a firemných ekológov sa dozviete, ak sa stanete našim predplatiteľom.


(13) Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje

a) názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za jeho prevádzku,

b) údaje o začatí prevádzky, čase a kapacite životnosti úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortutijeho kapacite,

c) technický opis úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

e) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

f) povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) identifikáciu kovovej odpadovej ortuti, ktorú je možné možno na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladniť,

i) rozsah analýzy kovovej ortuti,

j) spôsob ukladania kontajnerov s obsahom kovovej ortuti,

k) spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.

(14) Prevádzkový denník úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje údaje o

a) menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti počas dňa ortuti v daný deň,

b) množstve kovovej odpadovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie alebo trvalé uskladnenie vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa,

c) identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou odpadovou ortuťou prevzatom v daný deň počas dňa,

d) množstve kovovej odpadovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska dočasného uskladnenia ortuti vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená kovová ortuť odovzdaná, označenie zariadenia na úpravu odpadovej ortuti, ktoré túto odpadovú ortuť upraví, a označenie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na trvalé uloženie tejto odpadovej ortuti,

e) identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou odpadovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas jedného dňa,

f) odobratých vzorkách kovovej odpadovej ortuti a výsledkoch ich analýz,

g) technickom stave úložiska dočasného uskladnenia ortuti, alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

h) miestach uloženia kontajnerov s kovovou odpadovou ortuťou vyznačených v situačnom pláne úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

i) prevádzkových poruchách a haváriách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a o spôsobe ich odstránenia,

j) zvýšených výparoch kovovej odpadovej ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas jedného dňa,

k) zistenom úniku kovovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie akýmkoľvek emisiám kovovej odpadovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov ich prijatia,

l) časovom využití úložiska dočasného uskladnenia ortuti, alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

m) odstavení úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

n) vykonaných údržbách a opravách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

o) vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov kovovej odpadovej ortuti,

p) kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy o ich čase a dobe trvania.údaj o tom, kedy sa kontroly začali a kedy boli ukončené.

§ 11 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

...

(14) Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa okrem odpadov ustanovených v odseku 13 písm. c) môže prevziať aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 02 02 Zemina a kamenivo, ale iba v množstve nevyhnutnom na dodržanie ustanovených podmienok.

.
.
.

§ 14 Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov

(1) Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky podľa § 81 ods. 7 písm. c) zákona je obec povinná plniť tak, aby od 1. januára príslušného kalendárneho roka zabezpečovala naplnenie štandardu zberu tejto obce vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov.

...

(8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala

a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT navštívilo viac ako 5 500 detí

Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT navštívilo viac ako 5 500 detí

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje vo svojich aktivitách environmentálnej výchove širokej verejnosti. Už v roku 2007 spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy (CEV), ktoré ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia, spracovania a zhodnocovania odpadu.

Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto)

Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto)

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie o životnom prostredí sa uskutočnil na konci mája v Trenčianskych Tepliciach.

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

V poradí 10. ročník medzinárodnej konferencie sa bude tentoraz venovať najmä problematike energetického využitia odpadov.