Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu

Od 17. augusta 2018 sú známe závery o najlepších dostupných technikách pre nové priemyselné odvetvie, konkrétne spracovanie odpadu.

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  28.11.2018 |  Katarína Liebscherová, Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie1, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu.

Závery o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu sú dôležité pre každého, kto chce získať integrované povolenia pre zariadenie, ktoré spracováva odpad, resp. kto už má takéto integrované povolenie.

Závery o najlepších dostupných technikách

Prijatie záverov o najlepších dostupných technikách (ďalej ako „závery o BAT“) predpokladá smernica o priemyselných emisiách2, s cieľom určiť najlepšie dostupné techniky a obmedziť nerovnováhu v rámci EÚ, pokiaľ ide o úroveň znečisťovania z priemyselných činností.

Závery o BAT sú dokument, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách3 so závermi o najlepších dostupných technikách, ich opisom, informáciami na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami, súvisiacim monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality4.

Prijatie nových záverov o BAT má veľký vplyv aj na slovenských prevádzkovateľov zariadení, ktoré potrebujú na svoju činnosť integrované povolenie, nakoľko podľa zákona o IPKZ5 je inšpekcia životného prostredia povinná prehodnotiť a prípadne aktualizovať podmienky určené v integrovanom povolení do štyroch rokov od uverejnenia nového rozhodnutia o záveroch o BAT a následne zabezpečiť, aby prevádzkovateľ dodržiaval podmienky integrovaného povolenia.

Inšpekcia životného prostredia by mala príslušné integrované povolenia, na ktoré majú vplyv závery o BAT pri spracovaní odpadu, prehodnotiť a aktualizovať do 17. augusta 2022.

Avšak lehota štyroch rokov môže byť predĺžená, ak sa na základe opätovného preskúmania a aktualizácie integrovaného povolenia zistí, že na zavedenie nových najlepších dostupných technik bude potrebná dlhšia doba.

Rozsah pôsobnosti

Závery o BAT pri spracovaní odpadu sa týkajú činností uvedených v prílohe I smernice o priemyselných emisiách (bod 5.1., 5.3., 5.5. a 6.11.).

Ide napríklad o:

 1. zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero zo stanovených činností (biologická úprava; fyzikálno-chemická úprava atď.);
 2. zneškodňovanie odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 50 ton za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero zo stanovených činností (biologická úprava; fyzikálno-chemická úprava; predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie atď.);
 3. zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 75 ton za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero zo stanovených činností (biologická úprava; predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie atď.);
 4. dočasné ukladanie nebezpečného odpadu za podmienok stanovených v smernici o priemyselných emisiách, s celkovou kapacitou presahujúcou 50 ton, s výnimkou dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, pokým sa neodvezie.
 5. nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd za podmienok stanovených v smernici o priemyselných emisiách.

Naopak do rozsahu pôsobnosti záverov o BAT pri spracovaní odpadu nepatrí napríklad povrchové ukladanie; priame zhodnocovanie (bez predúpravy) odpadu ako náhrady surovín v prevádzkach vykonávajúcich činnosti, na ktoré sa vzťahujú iné závery o BAT; (spolu)spaľovanie odpadu; pyrolýzy a splyňovania; spracovanie trosky a spodného popola; skládky odpadov a iné.

Obsah

Závery o BAT pri spracovaní odpadu predstavujú 53-stranový dokument, ktorý je rozdelený do nasledujúcich častí:

 1. Všeobecné závery o BAT;
 2. Závery o BAT týkajúce sa mechanického spracovania odpadu;
 3. Závery o BAT týkajúce sa biologickej úpravy odpadu;
 4. Závery o BAT týkajúce sa fyzikálno-chemickej úpravy odpadu;
 5. Závery o BAT týkajúce sa spracovania kvapalného odpadu na báze vody;
 6. Opis techník.

Jednotlivé časti sú ďalej rozdelené na ďalšie podčasti, ktoré sa označujú ako BAT 1 až BAT 53. Ako príklad možno uviesť BAT 24, ktorý je určený na opakované používanie obalov. 

S cieľom znížiť množstvo odpadu určeného na zneškodnenie sa má v rámci BAT maximalizovať opakované používanie obalov ako súčasť plánu nakladania so zvyškami. Obaly (sudy, kontajnery, IBC, palety atď.) sa opakovane používajú na uskladňovanie odpadu, ak sú v dobrom stave a dostatočne čisté, a v závislosti od kontroly kompatibility medzi látkami, ktoré obsahujú (pri následných použitiach).

V prípade potreby sa obaly pred opakovaným použitím odosielajú na príslušné spracovanie (napr. renovovanie, čistenie).

Niektoré obmedzenia použiteľnosti vyplývajú z rizika kontaminácie odpadu, ktoré predstavujú opakovane používané obaly.

Viac o záveroch o BAT pri spracovaní odpadu nájdete na adrese: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1147/oj?locale=sk#ntr1-L_2018208SK.01003901-E0001

1 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu

2 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

3 Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je v zmysle článku 3, ods. 11 smernice o priemyselných emisiách referenčný dokument o BAT, ktorý predstavuje dokument, ktorý vychádza z výmeny informácií uskutočnenej v súlade s článkom 13 smernice o priemyselných emisiách, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje najmä uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, zvážené techniky na určenie najlepších dostupných techník, ako aj závery o BAT a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe III.

4 Článok 3, ods. 12 smernice o priemyselných emisiách.

5 § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2018/11


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Napriek dobrému úmyslu má zmena legislatívy viacero negatív a nedotiahnutých bodov, upozorňujú odborníci z odpadového hospodárstva a stavebníctva.

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Úprava odpadov pred skládkovaním bude povinnosťou od budúceho roka, ďalšie sprísnenie podmienok príde o štyri roky nato. Obce a mestá čaká v odpadovom hospodárstve viacero výziev.

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Skratkovité riešenia nahrávajú podľa energetika len tomu, že vznikne hra s katalógovými číslami, ktorá bude mať negatívne environmentálne vplyvy.