NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

49 opatrení, ktoré majú pomôcť predchádzať vzniku odpadu

Čo navrhuje ministerstvo v novom Programe predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025?

Predchádzanie vzniku odpadu, upcycling

Foto: Fotolia

Od zhodnocovania k predchádzaniu

Ako sme už informovali, Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (dokument si môžete stiahnuť nižšie - pozn. red.), si kladie ako hlavný cieľ posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu.

Indikátormi jeho plnenia majú byť tieto informácie:

 • Prijatie nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorého predmetom bude zvýšenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov
 • Počet realizovaných informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré budú zamerané na predchádzanie vzniku odpadov
 • Počet subjektov s registráciou v EMAS / EMS – systém environmentálneho manažérstva
 • Počet a hodnota zákaziek z verejného rozpočtu zohľadňujúce environmentálne aspekty pri vybraných prioritných skupinách produktov z celkového objemu uzatvorených zmlúv
 • Počet licencií / zmlúv uzatvorených v rámci Národnej schémy pre environmentálne označovanie produktov a Európskej schémy pre environmentálne označovanie produktov Environmentálnej značky EÚ
 • Počet oznámení MŽP SR v rámci Národnej schémy pre environmentálne označovanie produktov

Opatrenia na splnenie hlavného cieľa

1. Prepojenie aktivít predchádzania vzniku odpadu s aktivitami týkajúcimi sa Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (v rámci cieľa 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy). Predchádzanie vzniku odpadu je neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva a ako také sa dotýka výrobkovej a spotrebiteľskej politiky.

2. Zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky odpadov v rámci novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v nadväznosti na jeho účinnosť v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030.

3. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadov do koncepčných dokumentov dotknutých rezortov (ekodizajn, inovatívne výrobné procesy, zelené verejné obstarávanie,...)

4. Zlepšiť informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré budú zamerané na predchádzanie vzniku odpadov.

 • Plnenie opatrenia bude realizované v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, prostredníctvom aktivít Národného Projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ako aj ďalších aktivít.

INISOFT

5. Ministerstvá a im podriadené organizácie, ako aj ústredné orgány štátnej správy budú dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v súlade s aktuálnym Národným akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie v SR (v súčasnosti NAP GPP III, schválený uznesením vlády SR č. 590/2016). Postupne bude zavedené povinné zelené verejné obstarávanie pre samosprávne kraje a mestá. Postupné smerovanie k povinnému elektronickému zelenému obstarávaniu. Stimulovať zelené inovácie je potrebné zvýšením podielu zeleného obstarávania.

6. Podpora predchádzania vzniku odpadov uplatňovaním udržateľných modelov výroby a spotreby prostredníctvom vytvorenia relevantných podmienok na rozvoj a implementáciu dobrovoľných nástrojov v oblasti environmentálnej politiky (environmentálne označovanie produktov, EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné obstarávanie) a prostredníctvom eko-dizajnu.

zmesový komunálny odpad, kontajnery

Zmesový komunálny odpad

Cieľom je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu do roku 2025 o 50% v porovnaní s rokom 2016, indikátormi množstvo komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu (tis. ton) a množstvo zmesového komunálneho odpadu a komunálneho odpadu celkom (vrátane drobných stavebných odpadov) na HDP a počet obyvateľov.

Opatrenia

7. Zmena nastavenia programov odpadového hospodárstva na úrovni krajov a samospráv: v rámci záväznej časti POH uviesť aktivity na predchádzanie vzniku odpadu formou konkrétnych krokov a cieľov.

8. Zavedenie povinného množstvového zberu komunálneho odpadu v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030.

9. Vypracovanie analýzy vplyvov zavedenia zberu odpadov „od dverí k dverám“ a množstvového zberu, ktoré sú spojené s evidenciou odpadov na úrovni obyvateľov ako nástroja pre zavedenie týchto krokov na úrovni SR.

10. Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov, ako aj zavedenia lokálnych zálohových systémov formou úpravy legislatívy a ekonomickej motivácie.

11. Podpora informačných a vzdelávacích aktivít na predchádzanie vzniku ZKO vo forme systematického vzdelávania obyvateľov pomocou:

 • portálu vytvorenému k predchádzaniu vzniku odpadu
 • dobrých príkladov z praxe zo Slovenska a zahraničia uverejňovaných na portáli k predchádzaniu vzniku odpadu.

bioodpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Cieľom je znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.

Indikátormi sú množstvo BRKO, (tis. ton), podiel biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade (%) (potreba dopracovania metodiky na určenie podielu BRKO) a počet samospráv, ktoré podporujú domáce a komunitné kompostovanie/počet domácností, ktoré sa do domáceho kompostovania zapoja/počet komunít, ktoré sa zapoja do komunitného kompostovania (potreba dopracovania metodiky získania štatistických údajov).

Opatrenia

12. Vypracovanie stratégie nakladania s BRKO vrátane dôkladnej analýzy vzniku BRKO a aplikovania platnej hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu.

13. Legislatívna, finančná a informačná podpora domáceho a komunitného kompostovania.

14. Zavedenie systému štatistík na úrovni samospráv o počte domácností, ktoré si svojpomocne kompostujú biologické odpady formou domáceho a komunitného kompostovania.

15. Príprava metodiky na výpočet množstiev kompostovaných biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania.

16. Vytvorenie jednotnej metodiky sledovania množstva a druhov biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade (vykonávania analýzy zmesového komunálneho odpadu) a zavedenie povinnosti vykonávania priebežných analýz.

17. Príprava a realizácia Národného vzdelávacieho programu o predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z potravín pre jednotlivé cieľové skupiny – obyvateľov, samosprávy a štátnu správu

food waste, potravinovy odpad

Odpad z potravín

Cieľom je Podporovať znižovanie vzniku potravinového odpadu, ktorý vzniká v maloobchode a u spotrebiteľa, a znížiť potravinové straty v celom reťazci výroby a distribúcie potravín.

Indikátormi sú množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (tis. ton) a podiel potravinového odpadu v komunálnom odpade (%).

Opatrenia

18. V zákone o odpadoch ustanoviť zákaz skládkovania potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie s účinnosťou od 1.1.2023.

19. Posúdiť možnosť zrušenia výnimiek pre povinnosť zavedenia a zabezpečovania vykonávania triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností

20. Podieľať sa na vypracovaní metodológie na dôsledné zisťovanie/meranie množstva vznikajúceho potravinového odpadu a spôsobov nakladania s potravinovým odpadom.

21. Aktívne podporovať plnenie opatrení Akčného plánu na predchádzanie plytvaniu potravinami.

22. Zrušenie minimálnej trvanlivosti potravín (v súlade s odporúčaniami OECD a v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030).

23. Informačná podpora predchádzania vzniku potravinového odpadu z hľadiska dopadu na životné prostredie (napr. informačná podpora kusového predaja potravinových výrobkov, aby spotrebiteľ mohol nakúpiť toľko, koľko spotrebuje).

24. Podporiť budovanie zón neštandardných potravín (napr. opticky neštandardné ovocie a zelenina) v maloobchodných prevádzkach formou informačných kampaní, poskytnutia stimulov, prípadne úpravy legislatívy.

Odpad z papiera

Cieľom je znižovať vznik odpadu z papiera a znižovať podiel papiera v zmesovom komunálnom odpade.

Ministerstvo zvolilo tieto indikátory: množstvo odpadu z papiera (tis. ton) a počet realizovaných informačných aktivít na podporu znižovania množstva spotrebovaného papiera.

Opatrenia

25. Príprava a realizácia kampaní, v rámci ktorých budú obyvatelia informovaní o:

 • množstvách spotrebovaného papiera na výrobu reklamných materiálov a rôznych katalógov,
 • možnostiach ochrany pred nevyžiadanou poštou, napr. ponúkaním nálepky „Nevhadzujte reklamy“, ktorú si môžu obyvatelia nalepiť na svoju schránku.

26. Iniciovanie a spolupráca pri novele zákona o reklame, ktorá by obmedzila vhadzovanie reklamných materiálov do schránok.

27. Legislatívny návrh na zavedenie tlače reklamných materiálov/letákov výlučne na recyklovanom papieri.

Objemný odpad

Cieľom v tejto oblasti je zvýšiť opätovné použitie objemného odpadu.

Indikátory sú tieto: množstvo objemného odpadu (tis. ton) a množstvo opätovne použitého objemného odpadu (tis. ton).

Opatrenia

28. Legislatívna, finančná a informačná podpora budovania centier opätovného použitia a centier opätovného použitia umiestnených na zberných dvoroch.

29. Informačná podpora budovania knižníc vecí a projektov výrobcov, ktorí odoberajú nábytok vlastnej výroby, prostredníctvom web portálu k predchádzaniu vzniku odpadu.

30. Posúdenie možností zavedenia finančnej motivácie (z Environmentálneho fondu, OZV) pre subjekty zaoberajúce sa prípravou na opätovné používanie (napr. nábytok, textil).

plastove obaly

Plasty a obaly

V tejto oblasti envirorezort navrhuje až tri ciele:

 • Obmedziť používanie nerecyklovateľných jednorazových plastových obalov.
 • Predchádzať vzniku nadmerného množstva obalov v rámci jedného výrobku.
 • Podporovať recyklovateľnosť plastových výrobkov a obalov (v nadväznosti na Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve).

Indikátory:

 • Množstvo odpadu z obalov na množstvo obalov uvedených na trh (tis. ton)
 • Počet realizovaných informačných aktivít na podporu predchádzania vzniku obalov

Opatrenia

31. Vypracovanie analýzy zameranej na prieskum najčastejšie používaných obalov umiestnených na trh SR so zameraním na dotrieďovacie a recyklačné zariadenia a metodiky na posúdenie produktov umiestnených na trh z hľadiska recyklovateľnosti na Slovensku a okolitých krajinách (vzhľadom na kapacity v regióne).

32. Podpora opakovane použiteľných obalov na trhu a nákladovo efektívne recyklovateľných plastových obalov. Zavedenie opatrení pre výrobcov nápojových obalov (stanovenie minimálneho percenta, ktoré musí výrobca uviesť na trh v pomere s jednorazovými obalmi). Pre všetkých výrobcov vrátane výrobcov nápojových obalov sa zavedú opatrenia na zvýšenie využívania plastových obalov, ktoré sú nákladovo efektívne recyklovateľné.

33. Analýza zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov v SR pre viacvrstvové kombinované materiály a sklenené nápojové obaly v nadväznosti na Analýzu zálohovania vypracovanú Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR vypracovanú v júli 2018 týkajúcej sa PET nápojových obalov, Fe a Al plechoviek pre všetky objemy a možných spôsobov zvýhodnenia výrobcov a predajcov, ktorí balia a predávajú svoje výrobky do jednotných vratných/opakovane použiteľných obalov.

34. Zavedenie povinnosti pre distribútora obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch na predajnej ploche väčšej ako 100 m2, ak sa také nápoje v nich na trh v SR uvádzajú. (pozn.: zmena veľkosti predajnej plochy v § 56 ods. 7 zákona o odpadoch).

35. Zavedenie povinnosti poskytovať za úhradu všetky druhy plastových tašiek (vrátane veľmi ľahkých), následná analýza zníženia spotreby plastových tašiek po zavedení spoplatnenie za účelom posúdenia zavedenia zákazu poskytovania ľahkých plastových tašiek.

36. Zákaz používania jednorazových plastových riadov, príborov, pohárov a nápojových slamiek na verejných podujatiach (pozn.: podpora biologicky rozložiteľných jednorazových riadov).

37. Zavedenie povinného používania opakovane použiteľných a kompostovateľných riadov, príborov a pohárov na verejných podujatiach (v dočasne zriadených stánkoch), povinný triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a povinné zabezpečenie ich spracovania (kompostáreň, bioplynová stanica).

38. Zákaz používania jednorazových riadov, príborov, pohárov a slamiek v trvalých prevádzkach

39. Zákaz používania jednorazových plastových obalov na jedlo, ktoré nie sú recyklovateľné alebo kompostovateľné (v prípade kompostovateľných obalov zabezpečenie ich triedeného zberu a recyklácie).

40. Vypracovanie metodickej pomôcky na podporu vzniku bezobalových obchodov, na podporu zavádzania bezobalovej distribúcie tovaru a používania opakovane použiteľných obalov (návrh opatrení na podporu používania opakovane použiteľných obalov, minimálne požiadavky na splnenie hygienických predpisov pre používanie vlastných – donesených obalov).

41. Informačná podpora budovania siete fontán na pitie vody na verejných miestach, pitie vody z vodovodu a vytvorenie mapy umiestnenia fontán na území SR (+ finančná podpora prostredníctvom Environmentálneho fondu - žiadatelia podpory v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

42. Legislatívne zavedenie povinného používania nápojov iba vo vratných zálohovaných obaloch pre všetky orgány štátnej správy.

43. Informačná podpora predchádzania vzniku obalov na portáli vytvorenom k predchádzaniu vzniku odpadu:

 • Vytvorenie národnej „Zero Waste“ databázy dobrých príkladov z praxe na portáli (informácie a mapa kamenných obchodov a internetových obchodov, ktoré ponúkajú bezobalový predaj potravín aj iných produktov, ktoré slúžia ako nástroj podpory rozvoja tohto modelu v praxi),
 • zverejnenie metodickej pomôcky na podporu vzniku bezobalových obchodov (opatrenie č. 41),
 • jasné a správne informácie o biologicky rozložiteľných plastoch. Je potrebné poskytnúť informácie spotrebiteľovi, ktoré plasty môžu byť označené ako "kompostovateľné" alebo "biologicky rozložiteľné" a ako by sa s nimi malo zaobchádzať po použití,
 • ako obmedziť nadmerné používanie obalov,
 • zverejnenie informácií podporujúcich budovanie a používanie fontán na pitie vody a pitie vody z vodovodu a mapy umiestnenia fontán na území SR (opatrenie č. 42).

Stavebné odpady

Rezort stanovil za cieľ znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií. „Takto stanovený cieľ nie je primárne zameraný na predchádzanie vzniku odpadu. Predpokladá sa, že obmedzovaním skládkovania sa vyvinie tlak na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné využívanie a recykláciu (centrá opätovného používania, bazáre, recyklačné spoločnosti),“ vysvetľuje MŽP SR.

Indikátormi plnenia cieľa majú byť množstvo vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií a zneškodňované stavebné odpady (tis. ton) a počet realizovaných informačných aktivít na podporu centier opätovného používania stavebného materiálu.

Opatrenia

44. Zvýšiť poplatky za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

45. Podpora vytvárania bazárov alebo centier opätovného používania stavebného materiálu formou propagačných a vzdelávacích aktivít, ako aj informačnými kampaňami o úspešných príkladoch v SR aj zahraničí.

46. Vypracovanie analýzy možností opakovaného používania stavebného materiálu z demolačných a rekonštrukčných prác.

Nebezpečné odpady

Cieľom je pokračovať v nastúpenom trende znižovania vzniku nebezpečného odpadu, indikátorom množstvo nebezpečného odpadu (tis. ton).

Opatrenia

47. Podpora ekodizajnu v nadväznosti na Akčný plán pre obehové hospodárstvo.

Odpad z ťažobného priemyslu

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Schválili zmeny, ktoré sa dotknú aj odpadov. Kľúčové smernice prešli revíziou

Schválili zmeny, ktoré sa dotknú aj odpadov. Kľúčové smernice prešli revíziou

Nová legislatíva rieši zápach aj emisie metánu. Prevádzkovatelia skládok majú rešpektovať závery o najlepších dostupných technikách (BAT).

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

X
X
X
X