Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Aktuálne znenie zákona si môete prečítať nižšie.

poplatky za skládkovanie

Foto: Dreamstime

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch (aktuálne znenie si môžete prečítať tu, nezabudnite si skontrolovať, či máte nastavenú aktuálne platnú verziu) upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko.

Zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.

INISOFT

Vymedzenie základných pojmov

Odkalisko

Odkalisko je prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom; zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku,

Priemyselný odpad

Priemyselný odpad je odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 01 až 19,

Vytriedená zložka komunálnych odpadov

Vytriedená zložka komunálnych odpadov je zložka komunálnych odpadov, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

Územie skládky odpadov

Územím skládky odpadov je priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím.

Príjazdová účelová komunikácia

Príjazdovou účelovou komunikáciou je účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.

poplatok sa skladkovanie

Kto platí poplatky

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí posledný držiteľ odpadu (ďalej len „poplatník“).

Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska. Poplatníkom za komunálne odpady je obec.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu na skládku odpadov, ak sa na tejto skládke odpadov použije na stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí pre skládku na inertný odpad.

Výpočet poplatku

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke odpadov.

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.

Pre výpočet poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ak ide o komunálne odpady uložené na skládku odpadov od 1. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov oznámených podľa odseku 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu a poskytnúť údaje o tejto sadzbe prevádzkovateľovi odkaliska pri každom uložení odpadu na odkalisko.

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.

Ako sa použijú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov

Príjmy vo výške podľa nariadenia vlády použije Environmentálny fond pre

  • obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia,
  • obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,
  • fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, a obce,
  • fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.

Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

Desať percent z príjmov odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku.

Ak príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku prechádza územím viacerých obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov pomerne medzi tieto obce, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

Príjmy odseku odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza, a obci alebo obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov odkalísk.

Príjmy podľa použije na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva, ak odsek 7 neustanovuje inak.

Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva; na účel použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec môže príjmy použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

  • obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci.

Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým hospodárstvom.

Výška poplatkov

Výšku poplatkov určuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Prechodné povinnosti

Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov zo sadzieb podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.

Ohlásenie sa za posledný štvrťrok roku 2018 podáva podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť Environmentálnemu fondu

  • zoznam obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a informáciu o veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, podľa kolaudačného rozhodnutia,
  • zoznam obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, ako aj informáciu o veľkosti územia každej obce, ktorou prechádza príjazdová účelová komunikácia.

Environmentálny fond použije príjmy prvýkrát v roku 2020.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.