Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Nový BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom

V decembri 2018 bol zverejnený nový referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (ďalej ako „BREF“) týkajúci sa nakladania s ťažobným odpadom. Predmetný dokument síce nie je právne záväzný, ale má významný vplyv pre podnikateľov v ťažobnom priemysle.

Nový BREF pre nakladanie s s ťažobným odpadom

Foto: Fotolia

 • Publicistika
 • 06.03.2019
 • JUDr. Katarína Liebscherová | Eversheds Sutherland Dvořák Hager

Definícia BREF

Na úvod je vhodné si ozrejmiť, čo vlastne znamená pojem BREF. Podľa článku 3 ods. 11 Smernice o priemyselných emisiách1 sa pod pojmom BREF rozumie dokument, ktorý vychádza z výmeny informácií uskutočnenej v súlade s článkom 13 tejto smernice, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje najmä uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, zvážené techniky na určenie najlepších dostupných techník, ako aj závery o najlepších dostupných technikách a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe III.

Tento proces výmeny informácií sa označuje aj ako „sevillský proces“, nakoľko jeho koordinátorom je Európska kancelária pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania (EIPPCB) so sídlom v Seville.

Treba upozorniť na skutočnosť, že BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom sa od BREF pre iné priemyselné odvetvia líši tým, že nespadá pod pôsobnosti vyššie uvedenej Smernice o priemyselných emisiách, ale riadi sa ustanoveniami Smernice o odpade z ťažobného priemyslu2. Napriek tejto skutočnosti sa celý proces výmeny informácií uskutočnil v súlade s ustanoveniami Smernice o priemyselných emisiách, t. j. sevillským procesom.

Proces tvorby BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom

Nový BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom je momentálne zverejnený len v anglickom znení a jeho oficiálny názov je Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC3.

Nový BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom nahrádza pôvodný BREF týkajúci sa nakladania s ťažobným odpadom, ktorý bol zverejnený Európskou komisiou v januári 2009.4 (oficiálny názov: Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities5) Pôvodný BREF síce bol zverejnený až v roku 2009, ale jeho obsah tvoria údaje prevažne z roku 2001 až 2004, t. j. pred účinnosťou Smernice o odpade z ťažobného priemyslu6.

Z tohto dôvodu bolo potrebné uvedený dokument revidovať a zapracovať doň aktuálne údaje a informácie o nakladaní s ťažobným odpadom.

Nový BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom bol pripravovaný na základe článku 21 ods. 3 Smernice o odpade z ťažobného priemyslu, na základe ktorého bola Európska komisia povinná zorganizovať výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ a dotknutými organizáciami o najlepších dostupných technikách a s nimi spojenom monitorovaní, ako aj o ich vývoji.

BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom je výsledkom výmeny informácií medzi expertmi z členských štátov EÚ, z dotknutých odvetví priemyslu a z mimovládnych organizácií činných v oblasti ochrany životného prostredia.

Cieľ a obsah BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom

BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom, a taktiež závery o najlepších dostupných technikách, ktoré sú jeho súčasťou, nie sú právne záväzné.

Tento dokument predstavuje súhrn technických informácií súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami v oblasti nakladania s ťažobným odpadom, pričom odkazuje na široké spektrum nových materiálov a technológií. Cieľom tohto dokumentu je:

 • poskytnutie aktuálnych informácií a údajov o nakladaní s ťažobným odpadom podnikateľom pôsobiacim v ťažobnom priemysle, príslušným orgánom členských štátov EÚ a ďalším zainteresovaným subjektom;
 • podpora členských štátov pri zabezpečovaní prevencie alebo najväčšieho možného znižovania nepriaznivých účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré spôsobuje nakladanie s ťažobným odpadom, a to poskytnutím zoznamu aktuálnych najlepších dostupných techník.

Členské štáty sú v zmysle článku 21 ods. 2 Smernice o odpade z ťažobného priemyslu povinné len zabezpečiť, aby príslušné orgány sledovali alebo boli informované o vývoji najlepších dostupných techník.

Nakoľko závery o najlepších dostupných technikách uvedené v BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom nie sú pre členské štáty záväzné, je na uvážení každého členského štátu, ako si poradí s ich obsahom.

Obsahom BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom sú:

 1. Všeobecné informácie a kľúčové údaje o ťažobnom priemysle v Európe;
 2. Aplikované procesy a techniky pre nakladanie s ťažobným odpadom;
 3. Úroveň emisií a spotreby vyplývajúca z nakladania s ťažobným odpadom;
 4. Techniky využívané pri určovaní najlepších dostupných techník;
 5. Závery najlepších dostupných techník;
 6. Nové techniky v súvislosti s nakladaním s ťažobným odpadom;
 7. Záverečné poznámky a odporúčania pre prácu v budúcnosti.

Jednotlivé časti sú ďalej rozdelené na ďalšie podčasti a celý dokument tvorí 722 strán.

Celé znenie BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom nájdete v anglickom jazyku tu: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

JUDr. Katarína Liebscherová
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária


1 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES

3 Dostupné online: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

4 Vybrané časti dostupné online aj v slovenskom jazyku: https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=25

5 Dostupné online: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/mmr_adopted_0109.pdf

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Digitalizácia evidencie odpadov spresní vykazovanie odpadov

Digitalizácia evidencie odpadov spresní vykazovanie odpadov

Zástupcovia troch odpadových asociácií, ministerstva životného prostredia (MŽP) a IT firiem sa venovali téme digitalizácie odpadovej evidencie.

Editoriál. Plasty sú triednym nepriateľom

Editoriál. Plasty sú triednym nepriateľom

Občas sa stáva, že aj svet techniky a technológií prepadne terminologický vírus zo sveta humanitných vied a rozšíri sa do tej miery, že po čase si prestávame uvedomovať jeho skutočný význam.

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

V apríli sa konal 25. ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum v Bruseli, zameranej na problematiku odpadov z obalov a rozšírenú zodpovednosť výrobcov v kontexte cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva).