Obehové hospodárstvo podľa Envirostratégie 2030 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Obehové hospodárstvo podľa Envirostratégie 2030

Nedávno schválená Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 s názvom Zelenšie Slovensko (ďalej ako „Envirostratégia 2030“) obsahuje plány a ciele aj v oblasti obehového hospodárstva.

envirostratégia

Foto: Fotolia

  • Servisné témy |  22.05.2019 |  Katarína Liebscherová, Annamária Tóthová

Envirostratégia 2030 bola prijatá vo februári 2019 po 26 rokoch od prijatia predchádzajúcej stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky. Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku sú problematika odpadového hospodárstva, kvalita ovzdušia a ochrana biotopov a druhov hlavne v lesných, lúčnych a mokraďových ekosystémoch.

Envirostratégia 2030 je rozdelená do troch základných častí, pričom v časti „Zelené hospodárstvo“ upravuje plány a ciele v oblasti obehového hospodárstva, odpadového hospodárstva a energetiky.

Ekonomická a zároveň ekologická energia

Základné ciele Envirostratégie 2030 v oblasti obehového hospodárstva sú:

  • do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 %;
  • do roku 2035 sa zníži miera skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 25 %;
  • Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania;
  • zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu;
  • bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Vyššie uvedené ciele vychádzajú zo skutočnosti, že slovenská ekonomika spotrebúva viac zdrojov, ako je jej prírodná kapacita, t. j. ekologická stopa slovenskej ekonomiky je stále negatívna.

Celková spotreba materiálov na obyvateľa sa neustále zvyšuje. Predmetný problém prehlbuje aj nízka miera recyklácie odpadov. Nakoľko miera recyklácie komunálneho odpadu je jednou z najnižších v EÚ a skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s odpadom, Slovensko má veľký potenciál zlepšiť využitie prítomných zdrojov.

Avšak tvorcovia Envirostratégie 2030 sú si vedomí toho, že bez razantnejších opatrení sa miera skládkovania a recyklácie odpadov nezmení. Slovenská republika zaostáva taktiež v ekologických inováciách za väčšinou krajín EÚ a zákazky obstarané „zeleno“ tvoria len nepatrný podiel celkového verejného obstarávania.

Podpora obehovej ekonomiky

S cieľom podpory obehovej ekonomiky plánuje Slovensko podporovať zelené inovácie a spoluprácu slovenských i zahraničných vysokých škôl, vedeckých pracovísk, súkromného a tretieho sektora a miest a obcí. Podporovať sa bude taktiež spolupráca medzi ministerstvami, ako aj tretím sektorom.

Dôraz sa bude klásť na predchádzanie vzniku odpadov, vytvorenie podmienok prioritného využívania rezíduí a zhodnotených odpadov z priemyslu na znižovanie využitia prírodných materiálov, ekologický dizajn výrobkov a doteraz chýbajúce technológie na spracovanie niektorých druhov odpadu.

Podľa Envirostratégie 2030 bude zelené verejné obstarávanie povinné pre ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje a mestá zo začiatku pre vybrané produktové skupiny a postupne sa bude rozširovať tak, aby sa do roku 2030 dosiahol stanovený cieľ (aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania bude zabezpečovať zelené verejné obstarávanie).

Ďalším spôsobom podpory obehovej ekonomiky majú byť informačné kampane pre podniky a domácnosti s cieľom zlepšiť predchádzanie vzniku odpadu. Zároveň sa podporí vznik centier opätovného používania, kde budú mať občania možnosti odovzdať veci, ktoré sa ešte dajú použiť, resp. opraviť a použiť.

Postupne výrazné zvyšovanie poplatkov za skládkovanie

Od januára 2019 sa zaviedli vyššie poplatky za skládkovanie, avšak nepôjde o posledné zvyšovanie poplatkov. Podľa Envirostratégie 2030 je zvyšovanie poplatkov za skládkovanie vhodnou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie recyklácie.

Vyšší poplatok môže postupne znížiť mieru skládkovania, avšak musí byť vhodne doplnený aj inými opatreniami. Obce by mali do miestneho poplatku za komunálne odpady pre obyvateľstvo v plnej miere premietať náklady súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi v rozsahu platných právnych predpisov.

V súvislosti so skládkovaním sa majú prijať taktiež opatrenia, na základe ktorých sa bude skládkovať výhradne odpad, ktorý už predtým prešiel nejakou formou úpravy. Súdny dvor Európskej únie už pred niekoľkými rokmi vo svojom rozsudku „Malagrotta"1 skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie Smernice o skládkach odpadov2 a Smernice o odpade3. Z tohto dôvodu treba prijať príslušné opatrenia čo najskôr.

Slovenská republika bude podporovať výskum a vývoj recyklačných technológií a výstavbu recyklačných kapacít pre komunálny aj priemyselný odpad.

Zavedenie motivačného množstvového zberu

Cieľom Envirostratégie 2030 je zavedenie motivačného množstevného zberu komunálneho odpadu pre obce, ktorý doteraz využíva len minimálny počet obcí. Prechod k množstevnému zberu by mohol podporiť systém zliav na paušálnom poplatku podľa triedenia.

Výhodou množstevného zberu je jeho potenciál znižovať množstvo zmesového odpadu tým, že vytvára občanom priamu finančnú motiváciu na zvýšenie triedenia. Plánom je vytvorenie jednoduchých možností triedenia a vybudovanie infraštruktúry s cieľom efektívneho fungovania množstevného zberu komunálnych odpadov.

Zvýšenie prevencie zakladania čiernych skládok

Plánovanými opatreniami na prevenciu vzniku čiernych skládok sú najmä väčšia spolupráca obce s políciou; potenciálne zriadenie environmentálnej polície, dôsledné trestanie vinníkov; zverejňovanie úspešných prípadov potrestania zakladateľov čiernych skládok; zavedenie efektívnych pokút pre pôvodcov odpadu v prípade nezákonného umiestnenia odpadov a rozšírenie zodpovednosti vlastníkov nehnuteľnosti za nezákonne umiestnený odpad.

Predchádzanie tvorby biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

Cieľom Slovenskej republiky je obmedzenie produkcie potravinového odpadu. S týmto cieľom budú reštaurácie a supermarkety povinné potraviny ďalej využiť napríklad formou darovania zdravotne neškodných potravín charite. Potraviny nevhodné na konzumáciu sa budú kompostovať, energeticky alebo iným spôsobom zhodnocovať. Bude taktiež umožnené takéto potraviny predávať v osobitných zariadeniach.

Slovenská republika plánuje odstránenie označenia potravín „minimálna trvanlivosť do“ a zavedenie jednotného označovania „spotrebujte do“, nakoľko označenie „minimálna trvanlivosť do“ zvyšuje produkciu potravinového odpadu.

Prehodnotia sa aj iné legislatívne obmedzenia a prísne normy, ktoré taktiež prispievajú k väčšej tvorbe odpadu z ešte použiteľných potravín.

Ďalším plánom je vybudovanie dostatočnej siete zberu a zhodnotenia vytriedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Zároveň sa zvýšia aj možnosti odbytu bioodopadov tým, že o verejnú podporu budú môcť žiadať len tie bioplynové stanice, ktoré budú odoberať vytriedený biologicky rozložiteľný odpad na výrobu bioplynu, pričom vedľajší produkt bioplynových staníc bude zodpovedať kritériám na použitie ako sekundárneho zdroja živín v poľnohospodárstve.

1 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 15. októbra 2014 vo veci C 323/13, Komisia vs Talianska republika
2 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s. r. o.


Mohlo by vás zaujímať

Česko-slovenská skupina v oblasti recyklácie a nakladania s kovovým odpadom sa rozrastá o ďalšiu firmu

Česko-slovenská skupina v oblasti recyklácie a nakladania s kovovým odpadom sa rozrastá o ďalšiu firmu

Tím právnikov Eversheds Sutherland sa opäť podieľal na tvorbe lokálnych precedensov v Českej republike.

Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady

Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady

Cieľom školenia je nadstaviť vhodne fungujúci systém povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien so zameraním na stavebníctvo.

Rozbehli zážitkovú ekovýchovu. Hlavným hrdinom nového programu je nápojový kartón

Rozbehli zážitkovú ekovýchovu. Hlavným hrdinom nového programu je nápojový kartón

Hlavným cieľom programu je viesť deti k správnemu triedeniu odpadov.