Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Minister Sólymos ocenil tvorcov Envirostratégie 2030 a projektu DriDanube

Cenu ministra ŽP udelil László Sólymos najmä "jeho" zamestnancom.

Cena ministra životného prostredia

Ilustračné foto: MŽP SR

Minister životného prostredia László Sólymos dnes odovzdal 32 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. Boli medzi nimi napríklad tvorcovia vízie zelenšieho Slovenska- Envirostratégia 2030 či projektu DriDanube, ktorý sa zaoberal problematikou sucha v Dunajskom regióne.

Slávnostné odovzdávanie Cien ministra sa aj tento rok konalo pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

"Neraz stojíme pred otázkou, na koľko môžeme dopustiť, aby pokrok a modernizácia našej spoločnosti išli na úkor životného prostredia. Je preto nutné, aby sme si vedeli uctiť ľudí, ktorí na základe svojich odborných skúseností, poznajú na túto otázku odpoveď," uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Cenu ministra tento rok získali napríklad autori modernej vízie našej environmentálnej politiky- Envirostratégia 2030, ktorej prípravu a koordináciu zastrešoval Inštitút environmentálnej politiky. Pri tvorbe tohto dokumentu sa za jeden stôl podarilo posadiť 160 odborníkov z radov štátneho, súkromného, vedeckého a neziskového sektora a výsledkom je vízia zelenšieho Slovenska.

Foto: MŽP SR

Dokument sa venuje trom základným oblastiam, ktorými sú ochrana prírody, zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane efektívneho nakladania s odpadmi. Envirostratégiu vo februári schválila vláda, ktorá zároveň zaviazala všetky ministerstvá, aby napĺňali jej ciele.

„Environmentálne výzvy, ktorým Slovensko čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Práve Envirostratégia po 25 rokoch konečne stanovuje v tejto oblasti jasné ciele a navrhuje konkrétne opatrenia, ako ich dosiahnuť,“ doplnil minister Sólymos.

Ďalšie ocenenia si prevzali odborníci z ministerstva a rezortných organizácií, ktorí sa venovali napríklad odstraňovaniu environmentálnych záťaží, kvalite čistej vody, technicko-bezpečnostnému dohľadu či environmentálnej výchove.

Cenu ministra životného prostredia udeľuje envirorezort ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999. Celkovo bolo tento rok udelených 9 cien ministra, 11 čestných uznaní a 12 ďakovných listov.

Cena ministra ŽP v kategórii jednotlivci:

  1. Vladimíra Fabriciusová (je riaditeľkou Správy Chránenej krajinnej oblasti a biosférickej rezervácie Poľana. V roku 2017 v ústredí UNESCO v Paríži získala prestížnu cenu Michaela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie)
  2. Lotta Blaškovičová ( pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti hydrológie na Slovensku. Podieľala sa na mnohých medzinárodných a národných projektoch v oblasti hydrológie a zastupuje Slovensko vo Svetovej meteorologickej organizácii)
  3. Karol Munka (pracuje vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Je spoluautor vynálezu na odstraňovanie kontaminantov z vôd, na ktorý mu bol v roku 2018 udelený patent)
  4. Martin Prvý (pracuje vo Vodohospodárskej výstavbe, ako geodet sa podieľal na výstavbe Vodného diela Gabčíkovo či Vodného diela Žilina a zároveň zabezpečoval výškové a polohové deformačné merania na všetkých významných vodných stavbách na Slovensku).
  5. Soňa Ščerbáková (pracuje vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, v oblasti zoológie sa stala jednou z mála odborníkov na identifikáciu významnej indikačnej skupiny pakomárov v povrchových vodách)
  6. Marián Puškár (pracuje 35 rokov v Slovenskom vodohospodárskom podniku a celý svoj profesijný život zasvätil vodnému hospodárstvu. Je zároveň gestorom odbornej praxe študentov stredných a vysokých škôl v oblasti ekonomiky a vodného hospodárstva, ktorým odovzdáva svoje získané znalosti a vedomosti)
  7. Vlasta Jánová ( je generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov na ministerstve životného prostredia, je erudovanou odborníčkou v geológii a v poslednom období sa venuje najmä projektom sanácie environmentálnych záťaží)

Cena ministra ŽP v kategórii kolektív:

  1. kolektív zamestnancov SHMÚ projektu DriDanube – Riziko sucha v Dunajskom regióne. Prostredníctvom projektu sa zdokonalil monitoring sucha a hodnotenie jeho dopadov. Projekt DriDanube bol zároveň kľúčovým podkladom pre akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody: H2Odnota je voda. (Katarína Mikulová, Lívia Labudová, Pavel Šťastný, Maroš Turňa, Peter Kajaba, Gabriela Ivaňáková, Lotta Blaškovičová, Jana Poórová, Ján Kaňák, Viliam Šimor, Katarína Melišková, Lucia Čizmaziová)
  1. kolektív zamestnancov MŽP SR – Envirostratégia 2030 – vízia zelenšieho Slovenska (Martin Haluš, Pavol Široký, Veronika Antalová, Ján Dráb, Martin Gális, Jana Mikudová, Kristína Mojzesová a Marianna Bendíková)
Zdroj: MŽP SR

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.