Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2020 - aktualizovaná

Aktualizované, s programom podujatia: Spoločnosť Ekos Plus Vás pozýva na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2020

Foto: Odpady-portal-sk

Konferencia zo série e+ sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne schválenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie.

Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP SR.

Sprievodným podujatím bude pracovný workshop zameraný na praktické ukážky z vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom Informačnom systéme odpadového hospodárstva pod odborným vedením Ivana Kapitáňna, MŽP SR.

Tradičnou súčasťou programu budú informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.


Termín a miesto konania

 • 4. - 5. februára 2020
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Tematické okruhy

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva,
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025,
 • Odborná diskusia za účasti zástupcov MŽP SR,
 • Workshop - praktické ukážky s vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom informačnom systéme odpadového hospodárstva
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Program konferencie /predbežný/

Utorok 4. 2. 2020 - Sála Milenium II

BLOK 1 | Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva

9:20 – 09:50
Otvorenie konferencie a súhrn legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve v rokoch 2016-2020

 • Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR
  Otvorenie konferencie a prehľad legislatívnej činnosti MŽP v oblasti odpadového hospodárstva v rokoch 2016-2020.

9:50 – 10:30
Súčasné znenie zákona o odpadoch a „balíčková“ novela

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  Predstavenie aktuálneho znenia zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie

10:30 – 11:00
Zákon o poplatkoch v praxi a súvisiace zmeny v zákone o envirofonde

 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
  Praktické otázky pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov,určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania a spôsobprerozdeľovanie financií z poplatkov prostredníctvom Environmentálneho fondu

11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

11:20 – 11:50
Čerpanie podpory projektov oh z verejných zdrojov – OPKŽP, Envirofond v rokoch 2016 – 2019 a ako ďalej

 • JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR
  Aktuálna informácia o stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podopry z verejných fondov pre nasledujúce obdobie

11:50 – 12:20
Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav prípravy elektronickej evidencie odpadov

 • Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  Aktuálna informácia o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov

12:20 – 13:20 Obed

BLOK 2 | Odpadové hospodárstvo v praxi

13:20 – 14:00
Projekt odpadového hospodárstva Banskej Bystrice

 • Ing. Juraj Jakeš, Marius Pedersen, SR
  Predstavenie systému Odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici – príklad funkčnejspolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti

14:00 – 14:40
Systém odpadového hospodárstva v Dubline – moderný a efektívny systém oh vo vyspelej krajine EÚ

 • Kieran Mullins, Project Director, Covanta
  Predstavenie funkčného a efektívneho systému odpadového hospodárstva zahŕňajúceho smart riešenia, materiálové zhodnocovanie aj moderné zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v hlavnom meste Írska

14:40 – 15:10
Centrá recyklácie a termického zhodnocovania odpadov – cesta pre rozvoj odpadového hospodárstva na Slovensku

 • Ing. Marián Christenko, ENVYA
  Informácia o príprave projektov komplexných Centier zhodnocovania odpadov rozvíjajúce kapacity zhodnocovania v SR a ďalšie smerovanie projektov do budúcnosti

15:10 – 15:40
Moderná kompostáreň ako kľúčový faktor pre budúcnosť odpadového hospodárstva samospráv a regiónov

 • Ing. Marián Kobolka, JRK, Slovensko
  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – hlavné výzvy a možné riešenia

15:40 – 16:00 Prestávka na kávu

BLOK 3 | Diskusný panel – príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

16:00 – 16:30
Príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

 • Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  Informácia o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie – výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH
16:30 – 18:00 Diskusný panel
 • Moderátor: Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.
 • Panelisti: Mgr. Filip Macháček, gen. riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR
 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Mgr. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  zástupca Únia miest/ZMOS
 • Mgr. Peter Antal, Primátor mesta Žiar nad Hronom, poslanec NRSR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

18:30 – 19:30 Večera

20:00 Spoločenský večer


Streda 5.2.2020 - Sála Milenium II

9:00 – 12:00
Informačný systém odpadového hospodárstva – ako vyplniť elektronické ohlásenia o odpadoch za uplynulý rok

 • Lektor: Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  - Aktuálny stav projektu ISOH
  - Povinnosti povinných osôb vs elektronizácia alebo slovensko.sk vs ISOH
  - Základný model podávania elektronickej evidencie od 1.1.2021
  - Harmonogram seminárov

Praktický workshop k novému systému elektronickej evidencie a podávania hlásení o odpadoch – predstavenie ISOH, praktické ukážky z vedenia evidencie pre pôvodcov odpadov, vzorové vyplnenie ohlásenia v ISOH, diskusia


Celý program a viac informácií o konferencii si môžete prezrieť a stiahnuť tu.Kontakt a informácie:

Vincent Šušol

mobil: +421 948 013 089

email: vincent.susol@ekosplus.sk 

Pozvánku na konferenciu v pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

Web: http://holidayinn-zilina.sk/Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v auguste 2020

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v auguste 2020

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Kontajnery na zmesový odpad častokrát obsahujú aj predmety, ktoré do nich nepatria

Kontajnery na zmesový odpad častokrát obsahujú aj predmety, ktoré do nich nepatria

OZV NATUR-PACK spolu s autorom projektu Chytrý macko a známymi osobnosťami urobili malý prieskum zloženia kontajnerov určených na zmesový odpad. Výsledok nepotešil.

Nevyhadzujme peniaze do koša, ušetrí nám ich vlastný kompost

Nevyhadzujme peniaze do koša, ušetrí nám ich vlastný kompost

Častejšie kosenie trávnika, pravidelná údržba o zeleň a kvety, či viac skonzumovaného ovocia a zeleniny. Z každej letnej aktivity vzniká množstvo zeleného a kuchynského odpadu.