NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

OZV RECobal bola úspešná aj v roku 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal pôsobí na slovenskom trhu s odpadmi od roku 2016. Svoju činnosť zameriava na oblasť obalov a neobalových výrobkov.

triedeny zber

Foto: Fotolia

Od počiatku bolo jej zámerom pôsobiť transparentne, v rámci pravidiel hospodárskej súťaže, efektívne prevádzkovať systémy triedeného zberu na komunálnej úrovni a poskytovať kvalitne a profesionálne služby svojim klientom, výrobcom obalových a neobalových výrobkov.

Našim zámerom je tiež vytvárať spoľahlivé partnerstvá so zberovými spoločnosťami a samosprávou, aby sme umožnili obyvateľom našich miest a obcí komfortný spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu v domácnostiach.

Postupnými krokmi sa nám darí plniť naše poslanie.

Výrobcovia

V systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov hrá rozhodujúcu úlohu výrobca. Má zodpovednosť sa svoje výrobky uvádzané na trh počas všetkých fáz ich životného cyklu, vrátane predchádzania vzniku odpadu z týchto výrobkov, posilnenia opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia odpadov pochádzajúcich z jeho výrobkov.

Mimoriadne dôležité sú požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie výrobku, informácie o jeho zložení a o nakladaní s odpadom.

Výrobca je tiež nositeľom povinností spojených so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu z výrobkov, ktoré uviedol na slovenský trh.

V roku 2019 si plnilo svoje povinnosti prostredníctvom OZV RECobal takmer 300 výrobcov, ktorí uviedli na slovenský trh vyše 20.000 ton obalov a neobalových výrobkov.

RECobal splnil pre zastúpených výrobcov všetky zákonom stanovené povinnosti a preto boli koncom februára 2020 zaslané na MŽP SR ohlásenia o splnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Foto: Depositphotos

Predchádzanie vzniku odpadov

Medzi najväčšie výzvy odpadového hospodárstva patrí uplatňovanie princípu predchádzania vzniku odpadov.

V uplynulých rokoch bolo našou snahou pôsobiť na komunálnej úrovni tak, aby sa darilo napĺňať hlavný zámer pri predchádzaní vzniku odpadu v SR, ktorým bolo dosiahnutie prerušenia súvislosti medzi hospodárskym rastom a negatívnymi vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov.

Všeobecne známe posolstvo o tom, že najlepší je ten odpad, ktorý nevznikne, nie je jednoduché tlmočiť úprimným vyznávačom konzumu podliehajúcim denne tlaku všadeprítomnej agresívnej reklamy.

Často sme boli konfrontovaní so skutočnosťou, že mnohí ľudia na Slovensku neuvažujú v týchto intenciách a je potrebné im pripomínať hodnoty akými sú čisté prírodné prostredie, či ľudské zdravie.

Na mnohých stretnutiach na základných školách zabrali až alarmujúce svedectvá o dôsledkoch odpadov na vodné, či lesné ekosystémy.

Našimi informačnými aktivitami pravidelne informujeme obyvateľov o potrebe predchádzania vzniku odpadov už pri samotnom nakupovaní a následne aj o zodpovednom prístupe v domácnosti, kde je potrebné vzniknuté odpady kompostovať, či vytriediť a zapojiť sa do miestneho systému triedeného zberu.

Optimálnou možnosťou je, keď občania uvážlivým nákupom tovarov predchádzajú vzniku odpadov.

Je potrebné brať do úvahy, že zbytočnou nadspotrebou sa nezaťažujú len vlastné peňaženky, ale i zberné nádoby na odpad. Mnoho vecí je možno používať opakovane (napr. nákupné tašky) a nie je potrebné ich neustále nakupovať.

Triedený zber

V systéme triedeného zberu komunálnych odpadov je kľúčovým článkom obyvateľ, ktorý je zároveň posledným pôvodcom odpadu. Od jeho správania a zapojenia sa závisí kvalita i množstvo vytriedených zložiek odpadu.

Každý jednotlivec ovplyvňuje svojim životným štýlom svoje bezprostredné okolie. Pokiaľ sa správa rozumne, vie zabezpečiť, že svojim konaním neohrozí životné prostredie, ba naopak prispeje ku kolobehu surovín obsiahnutých v ním vyprodukovanom odpade.

V tomto prípade už hovoríme o tzv. obehovom hospodárstve, kde sa opätovne získavajú pre potreby priemyslu všetky využiteľné zložky odpadu. Mnohé je možno recyklovať, niektoré sa dajú využiť energeticky.

Prvým krokom k vykročeniu správnym smerom je správna identifikácia označení uvedených na obaloch zakúpených výrobkov. Tieto poskytujú spotrebiteľovi základnú informáciu o materiály, z ktorého je obal vyrobený, čo mu uľahčí rozhodnutie o ďalšom nakladaní s týmto odpadom.

Úpravou zákona o odpadoch bol navyše občan oslobodený od platby nákladov za uskutočňovanie triedeného zberu odpadov, ktorý bol v minulosti súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad.

V súčasnosti už tieto náklady uhrádzajú výrobcovia jednotlivých výrobkov. Rozpočet obcí môže ohroziť iba situácia, keď je obsah kontajnerov nadmerne znečistený a zbieraná komodita tvorí menšiu časť.

Takýto zber je automaticky presmerovaný na náklady obce a končí väčšinou na skládke odpadov, čo je na škodu veci. Je preto zodpovednosťou domácností, aby z nich odchádzali iba čisté materiály a aby ich obyvatelia vhadzovali do nádob a vriec určených na tento účel.

OZV RECobal venuje zvýšenú pozornosť aj doposiaľ málo uskutočňovanému oddelenému zberu neobalových výrobkov. Na zberných dvoroch osobitne zbiera obalové sklo (prázdne fľaše), neobalové sklo (tabuľové sklo, rôzne sklenené výrobky z domácností). Úspešným sa ukazuje i zber plastových neobalových výrobkov (hračky, záhradný nábytok a pod.).

Vytriedený a zozbieraný odpad z komunálnych zberov smeruje na dotriedenie a materiálové zhodnotenie alebo recykláciu.

V roku 2019 OZV RECobal zabezpečila stanovené ciele zberu, recyklácie a zhodnotenia odpadu z obalov a neobalových materiálov.

Na tento účel OZV RECobal spolupracuje s takmer stovkou spoločností zabezpečujúcich zber, prepravu, dotrieďovanie, recykláciu, zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

V uplynulom roku sme boli v zmluvnom vzťahu s vyše stovkou miest a obcí.

Ing. Claudia Gettlerová
OZV RECobal s. r. o.


Mohlo by vás zaujímať

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Holandská spoločnosť zakladá biorafinériu na plastové obaly vyvinuté z prírodnej fruktózy.

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

V Kancelárii prezidenta SR zbierajú elektroodpad so spoločnosťou ASEKOL SK, do Prezidentského paláca prišla nová interiérová nádoba E-Box.

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Od februára nájdete v ponuke dm tašiek novinku – ekologickú viacúčelovú tašku Durabag, ktorá nahrádza pôvodné jednorazové plastové tašky.