Smart zberný dvor pomohol obci na Považí zlepšiť triedenie a znížiť počet nelegálnych skládok | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Smart zberný dvor pomohol obci na Považí zlepšiť triedenie a znížiť počet nelegálnych skládok

Domaniža bola prvou obcou v okrese Považská Bystrica, ktorá zaviedla evidovanie odpadu z domácností koncom roka 2020.

Smart zberný dvor pomohol Domaniži zlepšiť triedenie a znížiť počet nelegálnych skládok

Elektronická evidencia na zbernom dvore | Foto: menejodpadu.sk

Zberné dvory, na ktoré obyvatelia nosia odpad, sú súčasťou nejednej samosprávy. Aby však dvor fungovali efektívne, mali by využívať technológie 21. storočia. Ich súčasťou by sa tak mala stať aj elektronická evidencia. Systém je pritom vhodný nielen pre veľké mestá, ale malé samosprávy. Príkladom je obec Domaniža, ktorá má približne 1500 obyvateľov.

Začali elektronickou evidenciou odpadu

Domaniža bola prvou obcou v okrese Považská Bystrica, ktorá zaviedla evidovanie odpadu z domácností koncom roka 2020. Získali tak informácie potrebné pre spravodlivejšie určovanie miestneho poplatku a celkové riadenie odpadového hospodárstva.

V obci sa elektronicky eviduje zmesový komunálny odpad a tiež triedené odpady - platy, papier, tetrapaky a kovy. Obec sa môže pochváliť rastom miery triedenia z čias pred zavedením systému v roku 2020 z 31,34 % na 50,39 % za rok 2021, kedy už boli odpady monitorované a riadené systémom ELWIS.

„Elektronický systém evidencie odpadov ELWIS znamenal pre nás prelomový krok. Je prínosom pre znižovanie tvorby odpadu, jeho triedenie a zhodnocovanie, ale aj pre zefektívňovanie výdavkov,“ hovorí starosta obce František Matušík.

Starosta pripomína, že okrem základných funkcií v obci využívajú už aj rozšírený modul pre zberné dvory. Navyše v obci tiež testovali pilotnú verziu aplikácie, ktorá ponúka občanom prístup k ich vlastnému odpadovému kontu a tiež rady pre tvorbu menej odpadu.

Pribudla evidencia na zbernom dvore

Evidencia odpadu na zbernom dvore najskôr fungovala formou štítkov s QR kódmi, ktoré občanom pri odovzdaní odpadu pracovník naskenoval do systému. Začiatkom tohto roka ich vymenili za modernejšie a efektívnejšie odpadové kartičky.

„Z pohľadu obce aj obyvateľov ide o praktickejšie riešenie. Navyše v porovnaní s pravidelnou dotlačou pôvodných štítkov je aj šetrnejšia k životnému prostrediu a v neposlednom rade je pre obce ekonomicky výhodnejšia,“ charakterizuje benefity nového riešenia starosta František Matušík.

JRK_menej odpadu

V Domaniži hodnotia vybudovanie zberného dvora za veľmi dobrý krok, za správne rozhodnutie považujú aj zavedenie evidovanie odpadu, vďaka čomu zabezpečili efektívnejšiu prevádzku. Fungovanie zberného dvora sa podľa slov zástupcov samosprávy zjednodušilo a efektívnejšie sú aj administratívne procesy evidencie odpadu. 

„Obec tak môže dáta rýchlo priradiť ku konkrétnemu občanovi a samospráva získa komplexný prehľad o celkovej miere triedenia danej domácnosti. Implementácia evidenčného systému by mala vytvoriť predpoklady na postupný prechod k množstevnému zberu odpadov a taktiež motivovať tých občanov, ktorí sa snažia nielen odpad triediť, ale predovšetkým znižovať jeho množstvo,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Zberný dvor zlepšil mieru triedenia

Elektronická evidencia na zbernom dvore prispela k vyššej kvalite poskytovaných služieb a k získaniu prehľadného exportu údajov a štatistík. Podľa slov starostu Františka Matušíka sa zlepšilo aj správanie občanov. 

„Už samotný zberný dvor vytvoril predpoklady k tomu, že ľudia triedili odpad viac a nevzniká nám ani toľko nelegálnych skládok. Zavedenie elektronickej evidencie zvýšilo u obyvateľov motiváciu triediť odpad,“ uvádza starosta.

Celkovo vnímajú obyvatelia Domaniže elektronický systém pozitívne. Vďaka aplikácii vo svojom mobilnom telefóne môžu dokonca kontrolovať zostatok QR kódov na označovanie triedeného odpadu a tiež svoju úroveň triedenia. Samospráva môže prípadné nezrovnalosti alebo otázky riešiť s občanom na základe konkrétnych informácií zaevidovaných v systéme.

Spracovanie dát z elektronickej evidencie | Foto: menejodpadu.sk

„Je pozitívne, že máme k dispozícii údaje o množstvách jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, údaje o tom, koľko a aký odpad produkujú naši obyvatelia. Vďaka systému ELWIS môžeme identifikovať možné riziká v oblasti nakladania s odpadom a predchádzať tak situáciám, pri ktorých dochádza k likvidácii odpadu nežiaducou formou,“ hodnotí elektronickú evidenciu odpadového hospodárstva v obci starosta František Matušík.

Vedenie samosprávy tak vie nastaviť nielen stratégiu v oblasti znižovania tvorby a zvyšovania triedenia odpadu, ale aj motivačný systém pre obyvateľov, pozostávajúci okrem iného zo zliav z poplatku. 

„V dnešnej dobe, keď výdavky v oblasti vývozu, nakladania a likvidácie odpadu narastajú obrovským tempom, je viac ako nevyhnutné hľadať možnosti, ako tieto výdavky znížiť a zefektívniť. Najmä je nevyhnutné vhodnou formou zapojiť do tohto procesu aj obyvateľov obce,“ uzatvára Martina Gaislová.

Domaniža ukazuje, že aj menšie samosprávy si dokážu efektívne zorganizovať procesy na zbernom dvore, získať všetky potrebné dáta v elektronickej podobe a zabezpečiť vyšší komfort triedenia pre občanov.

Zdroj: menejodpadu.sk


PR článok JRK Slovensko


Mohlo by vás zaujímať

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Pri bioplynovej stanici otvorili novú hygienizačnú linku. Odpad prijímajú 24 hodín, sedem dní v týždni.

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.