Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Moderná elektronická evidencia odpadov ELWIS znižuje mestám náklady

Riadenie odpadového hospodárstva na základe faktov sa stáva nevyhnutnosťou. Spoločnosť vyvinula systém, ktorý využíva už viac ako 40 slovenských samospráv.

Moderná elektronická evidencia odpadov ELWIS znižuje mestám náklady

Foto: JRK Slovensko

Ak totiž mestá a obce poznajú dáta o skutočnej produkcii odpadov z domácností, môžu plánovať, rozhodovať, nastaviť spravodlivé poplatky, či adresne vzdelávať a motivovať občanov.

Čísla hovoria jasnou rečou. Ak nezmeníme naše správanie, množstvo odpadov, ktoré priemerný Slovák vyhodí a skončí na skládkach, nebude klesať. V roku 2019 každý z nás dokázal vyprodukovať 434 kilogramov komunálneho odpadu, čo bolo opäť viac ako rok pred tým.

Aj keď aktuálne čísla za minulý rok ešte nie sú známe, už teraz môžeme povedať, že objem odpadov opäť narastie. Z obrovského množstva odpadov na skládke by sa väčšina dala recyklovať.

Samosprávy stoja teda pred náročnou úlohou zvýšiť mieru triedenia, skládkovať menej a znižovať náklady a zároveň naučiť a motivovať obyvateľov k lepšiemu triedeniu. Bez spoľahlivého nástroja je to však beh na dlhé trate.

Slovenským samosprávam môže pri tejto úlohe pomôcť osvedčený smart nástroj - elektronický evidenčný systém odpadov ELWIS, ktorý vyvinula spoločnosť JRK Slovensko a využíva ho už viac ako 40 slovenských samospráv. Systém tak pomáha riadiť odpadové hospodárstvo pre 60-tisíc obyvateľov.

„Od začiatku nášho fungovania sa snažíme prispieť k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a v spolupráci so slovenskými samosprávami prispieť k zlepšeniu ich odpadového hospodárstva. Vďaka nášmu systému ELWIS im pomáhame znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, predchádzať jeho vzniku, zvyšovať mieru triedenia a v neposlednom rade aj zvýšiť informovanosť obyvateľov. Zvýšením recyklácie a znížením skládkovania chceme prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, ktorú my ako obyvatelia našou činnosťou produkujeme. Aj takouto formou sa snažíme prispieť k riešeniu klimatickej krízy,“ hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko.

Smart systém pre mestá

Ručné evidovanie odpadu, ktoré je jednoduché a praktické hlavne pre menšie obce, sa v mestách stáva neefektívne. A práve mestá môžu využiť systém ELWIS – Altares, ktorý umožňuje nielen rýchlejšiu evidenciu odpadu, ale aj komplexný monitoring procesu zberu a zberových vozidiel. 

Evidencia odpadu sa realizuje priamo na zbernom vozidle pomocou automatizovaného systému a RFID tagov. Systém navyše umožňuje plánovať trasy podľa potreby samosprávy, čo uľahčí zber odpadov a zníži náročnosť na ľudské zdroje.

„Mestá získajú rýchlu, modernú a spoľahlivú evidenciu odpadov, monitoring vozidiel a zároveň prehľadne zozbierané dáta,“ vysvetľuje Martina Gaislová. Systém ELWIS – Altares dnes využívajú napríklad v Ilave alebo Handlovej.

Foto: menejodpadu.sk

Mestám, ktoré prevádzkujú vlastné zberné dvory, zas pomôže modul ELWIS Zberný dvor. Samosprávy dnes totiž často nevedia, či odpad pochádza z ich samosprávy alebo ho priviezli návštevníci z iných miest. Keďže nevedú jeho spoľahlivú evidenciu, strácajú prehľad o reálnom množstve.

Tieto informácie sú pritom veľmi dôležité pre zvýšenie miery triedenia a efektívne riadenie zberného dvora. Po zavedení systému elektronickej evidencie odpadov ELWIS získajú mestá aj obce prehľad o odpade, návštevníkoch a činnosť zberného dvora môžu prispôsobovať tak, aby bol efektívny a čo najlepšie slúžil občanom. 

ELWIS pomáha aj menším obciam

V Gánovciach v okrese Poprad poskytuje systém ELWIS vedeniu obce dáta, ktoré zlepšujú nakladanie s odpadmi.

„My pomôžeme občanom lepšie separovať a každý občan môže pomôcť obci znížiť svojim zodpovedným správaním náklady na skládkovanie,“ hovorí starosta obce Michal Materný.

Gánovciam sa tak podarilo po roku využívania inovatívneho systému ELWIS znížiť priemernú výšku faktúr približne o desať percent. Starosta tvrdí, že dlhé roky nebolo odpadové hospodárstvo ich prioritou a preto vynakladali financie na skládkovanie namiesto vyvíjania aktivít v prospech separovania.

Starosta obce zároveň dodáva, že nový systém vnímajú ako najspravodlivejšiu a najvhodnejšiu formu odmeny pre tých, ktorí produkujú málo odpadu a zároveň ho aj separujú. „Na základe zozbieraných priebežných dát a výstupov prikročíme k nastaveniu motivačných poplatkov.“ 

Infografika: menejodpadu.sk

Okrem toho, že systém výrazne prispieva k znižovaniu nákladov na komunálny odpad, zlepšuje aj environmentálne uvedomenie obyvateľov odstránením roky pretrvávajúcej anonymity odpadov.

„Systém ELWIS znamená pre nás prelomový krok. Je prínosom pre znižovanie tvorby odpadu, jeho triedenie a zhodnocovanie, ale aj pre zefektívňovanie výdavkov,“ hovorí František Matušík, starosta obce Domaniža v považskobystrickom okrese. Podobné skúsenosti majú podľa neho aj iné obce z občianskeho združenia Strážovské vrchy.

Pozitívnym príkladom, ako dosiahnuť dobré výsledky s použitím systému ELWIS, je aj obec Košeca v ilavskom okrese, ktorá zaviedla elektronickú evidenciu odpadov na jar 2018. Po roku fungovania dokázali obyvatelia vytriediť viac ako 40 percent odpadov, pričom cieľom je dosiahnuť ešte vyššie číslo. Vďaka tomu sa znížil pre obyvateľov poplatok za odvoz komunálneho odpadu o 56 percent.

V Košeci na dosiahnutie skvelých výsledkov využili základný model ELWIS, keď každá nádoba a vrece s odpadom dostane QR kód, pričom zodpovední pracovníci pri odvoze zaevidujú daný odpad ručnými čítačkami.

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

„Samosprávy tak dostávajú presné informácie, ktoré im doteraz chýbali. K dispozícii majú prehľadnú aplikáciu, ktorá umožní sledovať množstvá odpadu aj úroveň triedenia a to až na úroveň každej domácnosti v obci,“ hovorí Martina Gaislová.

Obce si dokážu zlepšiť finančné riadenie odpadového hospodárstva alebo si dokážu upraviť frekvenciu zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu. Takúto skúsenosť zas majú v obci Tekovské Nemce.

„Výsledky vidíme v klesajúcom počte vyvezených nádob so zmesovým komunálnym odpadom. Vďaka evidencii konečne začínajú separovať aj takí občania, ktorí sa dlhé roky do separovaného zberu nezapájali,“ hovorí starostka Erika Valkovičová.

Obyvatelia si podľa nej uvedomujú, že v budúcnosti budú platiť len za to, čo ich domácnosť vyprodukuje a nie za odpad, ktorý vytvorí ich sused.

Ani vzdialenejšie miesta zberu nie sú problém

Triedenie a evidencia odpadu môže byť komplikovaná v prípade vzdialenejších častí obce, ako sú záhradkárske či rekreačné oblasti alebo riedko osídlené časti obcí. Riešením sú ELWIS EKO ostrovčeky, ktoré nájdu tiež uplatnenie v mestách s väčším počtom turistov alebo študentov, či pre obyvateľov bez trvalého pobytu. Okrem toho, ostrovčeky využívajú aj občania, ktorí nestihli vytriedený odpad vyložiť v deň zberu alebo ho majú viac, ako je štandardná kapacita nádoby. 

Na ELWIS ECO ostrovčeku môžu občania odovzdať odpad aj mimo zberných dní

Do zberného ostrovčeka môžu občania odovzdať zmesový komunálny odpad a triedený odpad.

„Pri používaní na identifikáciu slúži evidenčná odpadová ELWIS KARTA. Prostredníctvom nej sa odovzdaný odpad pripočíta na ich konto. Nerezidenti môžu používať takéto zberné miesto za poplatok, ak odovzdajú zmesový odpad a bez poplatku pri triedených odpadoch. Všetky dáta získa mesto jednoducho pomocou systému ELWIS,“ hovorí o výhodách zberného ostrovčeka Martina Gaislová.

Evidenčný systém ELWIS pomôže samosprávam napríklad aj s distribúciou zberných nádob, na čo im poslúži modul ELWIS START, ktorý odporúčame samosprávam pri zavedení pohodlného a efektívneho systému zberu kuchynského odpadu. Samospráva získa prehľad o priradených nádobách pre ich lepšie spravovanie a zároveň môže rovno realizovať evidenciu vyzbieraného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Systém navyše umožní adresne informovať alebo odmeňovať občanov a zvýšiť efektivitu triedenia tohto odpadu.

Ďalšími novými funkciami v systéme ELWIS sú aj senzory naplnenosti, ktoré umožňujú monitoring nádob a množstva odpadu hlavne v riedko osídlených častiach samosprávy alebo záhradkárskych lokalitách. Odvoz odpadu z týchto oblastí sa uskutoční vždy vtedy, keď sú nádoby plné a je potrebné ich odviezť.

Nový systém objavujú aj české a moravské mestá

Spoločnosť JRK pomáha s riešením odpadového hospodárstva aj samosprávam v susednej Českej republike. Česká pobočka firmy implementuje systém elektronickej evidencie odpadov vo viac ako 200 mestách a obciach. Napríklad v Novom Jičíne získava mesto vďaka inovatívnemu riešeniu detailnejšie dáta o vytvorenom zmesovom komunálnom odpade a mestskej pokladne šetria státisíce českých korún. Systém využíva 23-tisíc obyvateľov a desiatky miestnych podnikateľov.

„Evidenčný systém od JRK sme zvolili preto, že okrem evidencie nádob, druhov odpadov alebo počtu zberu, môže byť jednoducho doplnený aj o motivačný systém pre občanov. Systém pracuje na princípe QR kódu, s ktorým sa terénnym zamestnancom pracuje lepšie a rýchlejšie ako s čiarovými kódmi,“ hovorí vicestarosta Ondřej Syrovátka.

Zmenu systému riadenia odpadového hospodárstva urobili aj v Havlíčkovom Brode s 23-tisíc obyvateľmi. Mesto si dalo za cieľ vytriediť v najbližšom období až dve tretiny všetkých odpadov. Chcú sa tak vyhnúť miestneho poplatku za odvoz odpadov.

Aj v Českej republike totiž platí, že čím menej odpadu na skládke skončí, o to menej miestna samospráva za odvoz zaplatí. A tým menšie poplatky môžu byť poplatky pre občanov. Mesto využilo rovnaký systém ako Nový Jičín a pomocou QR kódov označilo viac ako šesťtisíc zberných nádob.

Pri každom vývoze smetí je daná nádoba zaevidovaná v systéme pomocou mobilného zariadenia na načítanie kódov a systém následne spracuje všetky dáta. Mesto tak má prehľad, aký druh odpadov v nádobách končí. Už pri samotnom označení sa totiž zistilo, že v nich je často aj taký odpad, ktorý tam nepatrí.

Havlíčkov Brod sa pomocou systému od JRK chce vyhnúť zvýšeniu miestneho poplatku za odvoz odpadov, ku ktorému by museli pristúpiť kvôli zmene českej legislatívy. Zároveň mesto získa lepší prehľad o odpadoch, mestu zjednoduší systém a administratívu spojenú s odpadovým hospodárstvom a zároveň zabezpečí pre obyvateľov väčšiu pohodlnosť pri ich zbere.

ELWIS – oceňovaný systém evidencie odpadov

Benefity systému ELWIS využíva už viac ako 40 slovenských miest a obcí. Jeho používanie výrazne prispelo k zníženiu nákladov na komunálny odpad, umožnilo zmeniť systém poplatkov za odpady, odstránilo roky pretrvávajúcu anonymitu odpadov a zvýšilo záujem ľudí o triedenie.

Spoločnosť JRK Slovensko, ktorá už viac ako 10 rokov pôsobí ako partner slovenských samospráv v oblasti odpadového hospodárstva, získala za systém ELWIS ocenenie Via Bona Slovakia 2019 – Zelená firma a v roku 2021 nové environmentálne ocenenie ATLAS. Obec Košeca, ktorá systém ELWIS implementovala, s ním uspela v súťaži The Innovation in Politics Awards v kategórii Digitalizácia ako najlepší európsky projekt. 

Zdroj: JRK - menejodpadu.sk

JRK Slovensko je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Metodický materiál má pomôcť pri povoľovaní nových zariadení. Obsahuje aj definíciu chemickej recyklácie.

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Pred zavedením zálohovania tvorili PET fľaše okolo 30 % objemu odpadov v žltých kontajneroch.

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Časť odpadu zostane nerecyklovateľná, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky.