Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Cieľom medzinárodnej konferencie je osloviť všetkých odborníkov, v rámci aktuálnych tém, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkov miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľské subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkov štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Snahou organizátorov je vytvorenie priestoru na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. júna 2022 /pondelok-utorok/
 • Bratislava, Hotel Saffron****

Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce inštitúcie
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Technická univerzita v Košiciach, SR
 • European Science and Research Institute (ESRI), SR

Prípravný výbor:

 • Ing. Cyril Burda | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Prof. Ing. Peter Buryan, DrSc. | Český plynárenský svaz, ČR
 • prof. Ing. Tomáš Halík, DrSc. | Technická univerzita v Košiciach
 • prof. Ing. Juraj Ladomerský, PhD. | European Science and Research Institute (ESRI)
 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Program konferencie

13. 6. 2022 pondelok

08.15 - 09.15 h. Registrácia účastníkov

09.15 - 09.30 h. Otvorenie konferencie

09.30 - 11.00 h. Prednášky

 • Cestovná mapa k obehovému hospodárstvu | Katarína Svatíková, PhD., OECD
 • Reforma nakladania so stavebným odpadom v kontexte obehového hospodárstva | Ing. Ľubomír Ďuračka, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Skúsenosti so zálohovaním nápojových obalov | Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému
 • ZEVO v obehovom hospodárstve | Ladislav Halász, ewia a.s.

11.00 - 11.30 h. Prestávka - občerstvenie

11.30 - 12.45 h. Prednášky

 • SPPoločensky zodpovedné nakladanie s komunálnym odpadom | Martin Dudák, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Peter Pajerchin | Brantner SR
 • Inovácie BASF v oblasti mechanickej recyklácie | BASF Slovensko spol s.r.o.
 • Mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu - skúsenosti zo zahraničia | Ing. Zita Takáčová, PhD., Ing. Tomáš Vindt, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Prechod od recyklácie odpadov na spracovávanie vedľajších produktov | Ing. Miroslav Krištofík, U. S. Steel Košice, s.r.o.

12.45 - 14.00 h. Prestávka - obed

14.00 - 15.30 h. Prednášky

 • Posílení recyklace zinku - cesty k uzavření oběhu zinku | Ing. Petr Stryž, Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s., ČR
 • Perspektíva recyklácie prenosných Zn batérií | Ing. Tomáš Vindt, PhD., Ing. Zita Takáčová, PhD., Ing. Šimon Nagy, Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Charakterizácia zinkového úletu a možnosti jeho spracovania | Ing. Jana Pirošková, PhD., prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., Ing. Katarína Pauerová, Ing. Alexandra Kollová, Ústav recyklačných technológií, TU Košice

15.30 - 16.00 h. Prestávka - občerstvenie

16.00 - 17.30 h. Prednášky

 • Využitie gravitačného rozdružovania pri recyklácii elektronického odpadu | Ing. Vladimír Marcinov, Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., Ing. Šimon Nagy, doc. Ing. Pavol Liptai, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Materiálová recyklácia vyradených lítiových akumulátorov elektrických vozidiel | Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., Ing. Jakub Klimko, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Využitie pyrometalurgických metód pri spracovaní vyradených lítiových akumulátorov | Ing. Jakub Klimko, PhD., doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., Ing. Vladimír Marcinov, Ing. Šimon Nagy, Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • 30 rokov spoločnosti DETOX | Firemná prezentácia hlavného partnera konferencie

MIM ESONA

17.30 - 18.00 h. Záverečná diskusia

18.00 h. Ukončenie 1. dňa konferencie

18.15 h. Spoločenský večer


14. 6. 2022 utorok

9.30 - 11.00 h. Prednášky

 • Zhodnocovanie bioodpadu hlavného mesta SR Bratislava v kontexte cirkulárneho hospodárstva | Ing. Rudolf Pardubický, OLO a.s.
 • Porovnanie materiálovej a chemickej analýzy dosiek plošných spojov | doc. Ing. Pavol Liptai, PhD., Ing. Šimon Nagy,; doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., Ing. Tomáš Vindt, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Recyklácia cigaretových filtrov | Hugo Repáň, EcoButt s.r.o.
 • Recyklácia asfalto-betónových vozoviek | Ing. Martin Samek, Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

11.00 - 11.30 h. Záverečná diskusia

 • Žrebovanie o bezplatný vstup na konferenciu OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2023

11.35 h. Ukončenie konferencie + Spoločný obed

Postery

1. Pyrolýza čistiarenských kalov ako nástroj produkcie inovatívnych pôdnych aditív

 • Vladimír Frišták, Diana Bošanská, Vladimír Turčan, Martin Pipíška | Pedagogická fakulta, Katedra chémie, Trnavská univerzita v Trnave, SR
 • Gerhard Soja | Institute of Chemical and Energy Engineering, University of Natural Resource and Life Sciences Vienna, Rakúsko

2. Biouhlie na báze čistiarenských kalov ako komponent substrátov pre zelené strechy

 • Martin Pipíška, Jana Urbanová, Lenka Vavrincová, Vladimír Frišták | Pedagogická fakulta, Katedra chémie, Trnavská univerzita v Trnave, SR
 • Gerhard Soja | Institute of Chemical and Energy Engineering, University of Natural Resource and Life Sciences Vienna, Rakúsko

Organizačný garant:

 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | Belinského 11, 851 01 Bratislava
 • Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76
 • Mobil: +421 908 727 642
 • e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
 • www.kongres-studio.sk

Uzávierka záväzných prihlášok je do 8. júna 2021

Program a podrobné informácie o podujatí nájdete tu.
Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

 

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

V tomto roku si predsavzali vysadiť 9 000 sadeníc.

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Spoločnosť Inisoft pozýva na 2. ročník webinára "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov".