NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

obaly

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Neustále sa zvyšuje miera recyklácie odpadov z obalov, vďaka čomu sa Slovensko radí do prvej desiatky štátov Únie.

Už v roku 2022 sme splnili ciele recyklácie odpadov z obalov stanovené pre rok 2025. Manažment triedeného zberu výrobcami má vysoký podiel na odklone komunálnych odpadov od skládkovania k recyklácii a dáta potvrdzujú, že rozšírená zodpovednosť výrobcov významne prispieva k prechodu z lineárneho hospodárstva na cirkulárne.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016, na základe legislatívy EÚ zaviedol nový systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov a nakladania s ním v podmienkach Slovenskej republiky.

Systém vychádza z princípu tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), kedy výrobcovia, ktorí uvádzajú obaly a neobalové výrobky na trh, sú zodpovední za celý životný cyklus takýchto výrobkov.

RZV zavedená zákonom o odpadoch pod riadením výrobcov napreduje a prináša výsledky. Zavedenie princípu RZV tak možno hodnotiť jednoznačne pozitívne, a to z viacerých hľadísk:

  • Od roku 2016, kedy bola zavedená RZV na Slovensku, podľa dát Štatistického úradu SR významne narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Pri porovnaní rokov vidíme rastúci trend, pričom sa v roku 2021 zvýšilo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu viac ako trojnásobne v porovnaní s rokom 2015 (pred RZV):

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=581

  • V roku 2022 bolo celkovo na Slovensku vyzbieraných 305 102 ton vytriedeného komunálneho odpadu. Keď vezmeme do úvahy zber základných zložiek triedeného zberu, to znamená papier, plasty, sklo, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky, tak na priemerného obyvateľa SR sa podarilo v roku 2021 vyzbierať 55,97 kg.
  • Zároveň rastie podiel recyklácie komunálneho odpadu, na ktorej sa významne podieľajú recyklované odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov vyzbierané v rámci triedeného zberu a patriace pod RZV, pričom od roku 2016 sa miera recyklácie pravidelne zvyšuje, a dosahuje takmer priemer EÚ:

miera recyklácie komunálnych odpadovZdroj: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=3501

Rovnako sa neustále zvyšuje miera recyklácie odpadov z obalov. Slovensko tak vďaka RZV dosiahlo v roku 2020 mieru zhodnotenia odpadov z obalov 74,1 % a mieru recyklácie odpadov z obalov 70,8 %, čo nás zaraďuje na popredné priečky EÚ, a to do prvej desiatky. Prekonávame aj našich susedov – Českú republiku či Rakúsko:

miera recyklácie odpadov z obalovZdroj : https://www.enviroportal.sk/

Zdroj: Eurostat | (1) Odhad Eurostatu; (2) 2020; (3) 2019

Na skládkach v roku 2012 skončilo 73 % komunálneho odpadu, v roku 2016 (spustenie RZV) to bolo 66 %. V roku 2022 evidujeme pokles na 39,4 %. Už v roku 2020 bola po prvý raz v histórii na skládkach uložená menej ako polovica komunálneho odpadu (44,5 %).

K odklonu od skládkovania jednoznačne prispieva vhodne nastavený triedený zber komunálneho odpadu, na ktorom sa podieľajú výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Ide napríklad o vhodne nastavené parametre (frekvencia zberu, počet zberných nádob, a iné) naviazané nielen na legislatívne požiadavky, ale aj na potreby obce, regiónu či jeho disproporcie.Plníme ciele EÚ (Výsledky SR bez subjektov s pridelenou individuálnou autorizáciou) – už za rok 2022 sme dosiahli ciele EÚ stanovené pre rok 2025 vo všetkých materiáloch. Pri skle, kovoch a dreve sú splnené dokonca ciele pre rok 2030, pri plastoch a papieri sú taktiež dosiahnuteľné.

Zdroj: Enviroportal (do r. 2020)

  • Produkcia komunálneho odpadu oproti roku 2015 významne narástla. V roku 2015 vyprodukoval každý občan Slovenska 348 kg komunálneho odpadu za rok a v roku 2021 to bolo 498 kg. Pre porovnanie, priemerné množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa v EÚ v roku 2021 bolo 530 kg. Podľa výsledkov za rok 2022 klesla produkcia komunálneho odpadu v SR na 478 kg na obyvateľa.

Na druhej strane je však potrebné poukázať na to, že zákon o odpadoch, napriek len osemročnej účinnosti, bol k dnešnému dňu takmer tridsaťkrát novelizovaný, pričom viaceré novely boli nesystémové, kontraproduktívne, deformujúce existujúci systém.

Najmä pre posledné volebné obdobie bolo charakteristické tým, že novely boli prijímané bez odbornej diskusie s dotknutými subjektmi a často v skrátenom legislatívnom konaní.

Chýba preto predvídateľnosť a odborná diskusia pri tvorbe legislatívy, ako aj jej tvorba v dostatočnom predstihu.

Výsledkom týchto nie vždy optimálnych zmien bola nielen znížená miera právnej istoty účastníkov trhu, ale často dochádzalo k vzniku nových problémov, ktoré bolo potrebné riešiť, v tom lepšom prípade ďalšími novelami.

Nastavenie systému RZV je potrebné vždy konzultovať so všetkými dotknutými subjektmi, pričom výrobcovia financujúci triedený zber predstavujú významnú časť systému.

Rovnako absentuje transparentnosť a kontrola dát – plnenia povinností výrobcov, zberových spoločností a organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, čoho následkom je nerovnaké postavenie jednotlivých účastníkov na trhu, t. j. zvýhodnenie niektorých oproti ostatným.

A napokon, značné rezervy vidíme aj v kontrolnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Táto by mala byť posilnená a oveľa aktívnejšia ako doteraz.

Aj keď má systém RZV svoje úskalia, nedá sa mu poprieť významný prínos k zvýšenej miere zhodnotenia a recyklácie komunálnych odpadov, ako aj odklonu od skládkovania či zabezpečenie plnenia ambicióznych cieľov EÚ, ktorých dosiahnutie by bez tejto štruktúry bolo omnoho problematickejšie.

Preto veríme v aktívnu spoluprácu s orgánmi štátnej správy, ako aj s jednotlivými účastníkmi trhu, aby sa tento systém vyladil a Slovensko mohlo pokračovať na svojej nastolenej ceste k znižovaniu vplyvu na životné prostredie aj prostredníctvom RZV.


Tento článok vznikol pod gesciou KC OBALY, družstvo, ktoré plní funkcie koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.