NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo obstaráva štúdiu o odpadoch za 700 tisíc eur

Ministerstvo životného prostredia vypísalo súťaž na obstaranie štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi". Súčasťou štúdie má byť i analýza biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike. Štúdiu za 700 tis. eur (21 mil. Sk) je potrebné spracovať do štyroch mesiacov. Uchádzači o štátnu zákazku musia vyhovovať niekoľkým desiatkam finančných a odborných požiadaviek.

Ministerstvo obstaráva štúdiu o odpadoch za 700 tisíc eur

Foto: Odpady-portal.sk

Cieľom štúdie je spracovanie analýz stavu odpadového hospodárstva, environmentálnych a hospodárskych prínosov metód úpravy, spracovania a likvidácie odpadu a návrh koncepcie nakladania s odpadom vrátane biologicky rozložiteľných/odbúrateľných odpadov v Slovenskej republike v horizonte rokov 2014 - 2020.

Štúdia má pozostávať z dvoch častí: "Analýza odpadov v Slovenskej republike a nakladania s nimi v horizonte rokov 2014 - 2020" a "Analýza biologicky rozložiteľných/odbúrateľných odpadov v Slovenskej republike a nakladania s nimi."

Podmienky pre uchádzačov

Dôležitým predpokladom pre kvalitný výsledok verejného obstarávania je špecifikácia podmienok pre uchádzačov, ktorá by mala zabezpečovať vytvorenie dostatočne širokej konkurencie súťažných ponúk. Ministerstvo špecifikovalo pre uchádzačov viacero požiadaviek na odbornú a finančnú spôsobilosť uchádzača, najmä:

 • minimálny celkový obrat v každom z posledných troch hospodárskych rokov: 1 mil. EUR bez DPH, na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač alebo záujemca využiť finančné zdroje inej osoby

 • účasť minimálne na jednom projekte realizácie investičného zámeru v oblastiach zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov (niektorej z komodít), pričom finančný objem investičného zámeru bol minimálne 5 mil. EUR bez DPH,

 • účasť minimálne na jednom projekte realizácie investičného zámeru v oblasti zhodnocovania alebo zhodnocovania stavebných odpadov, pričom finančný objem investičného zámeru bol minimálne 2 mil. EUR bez DPH

 • účasť minimálne na jednom projekte realizácie investičného zámeru v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, pričom finančný objem investičného zámeru bol minimálne 200 tis. EUR bez DPH

 • vypracovanie minimálne jednej štúdie celoštátneho charakteru, týkajúcej sa problematiky nakladania s komunálnymi odpadmi.

Požiadavky pre kľúčových špecialistov, ktorí budú realizovať projekt, predstavujú pre siedmych expertov súhrn viac ako 50 zužujúcich podmienok, ktoré musia spĺňať, napríklad:

 • Kľúčový špecialista č. 1: minimálne 15 rokov odborných skúseností (po ukončení štúdia) v oblasti ochrany životného prostredia prednostne v oblasti odpadového hospodárstva; odborné skúsenosti s prípravou podkladov a tvorbou koncepčného materiálu celoštátneho charakteru pre oblasť odpadového hospodárstva; účasť v pozícii experta pre oblasť odpadového hospodárstva na vypracovaní podkladov pre stratégiu odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni atď.

 • Kľúčový špecialista č. 2: minimálne 15 rokov praxe v tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore environmentálne právo; minimálne 1 účasť v pozícii experta pre oblasť legislatívy odpadového hospodárstva na vypracovaní podkladov pre stratégiu odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni; publikačná činnosť v oblasti práva odpadového hospodárstva (najmenej 8 článkov v odborných časopisoch) atď.

 • Kľúčový špecialista č. 3: minimálne 15 rokov odborných skúseností v oblasti ochrany životného prostredia prednostne v oblasti odpadového hospodárstva; odborne spôsobilá osoba na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly odpadového hospodárstva; odborne spôsobilá osoba pre oblasť odpadového hospodárstva; účasť v pozícii experta pri realizácii projektu ekonomických nástrojov environmentálnej politiky; účasť v pozícii experta pre oblasť odpadového hospodárstva na vypracovaní štátnej stratégie pre nakladanie s odpadmi; účasť v pozícii experta pri realizácii projektu nakladania s odpadmi, resp. obalmi; účasť v pozícii experta pri realizácii projektu nakladania s komunálnymi odpadmi atď.

 • Kľúčový špecialista č. 4: minimálne 15 rokov odborných skúseností v oblasti ochrany ŽP; účasť v pozícii experta pri riešení projektu so zameraním na nakladanie s PCB a POPs atď.

 • Kľúčový špecialista č. 5: minimálne 10 rokov odborných skúseností v oblasti ochrany ŽP atď.

 • Kľúčový špecialista č. 6: minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti ochrany ŽP; účasť v pozícii experta na vypracovaní národného programu odpadového hospodárstva atď.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú cena (váha 75) a lehota dodania (váha 25). Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je 25. mája 2010.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

V poradí 27. medzinárodný kongres a výstava sa uskutoční v dňoch 11. – 13. septembra 2019 v Luhačoviciach.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza?

Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza?

Zber elektroodpadu ponúkajú obchody, zberné dvory aj mobilné zbery.