NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Novela vyhlášky č. 208/2005 je vážnym rizikom pre konkurenciu v spracovateľskom priemysle

V marci bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie novely Vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/2007 Z. z. Niektoré pripomienky však vzbudzujú vážne obavy z monopolizácie spracovateľského trhu v SR.

Novela vyhlášky č. 208/2005 je vážnym rizikom pre konkurenciu v spracovateľskom priemysle

Ako vyplýva z pripomienkového konania k novele, kontroverzie spôsobuje najmä navrhovaná zmena § 4 ods. 3 písmeno c).

Pôvodné znenie vyhlášky požaduje, aby zariadenie na spracovanie elektroodpadu preukázateľne zabezpečilo zhodnotenie alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní eletroodpadu. elektrozariadeniaTo znamená, že odpad zo spracovania musí byť preukázateľne zhodnotený alebo zneškodnený avšak nemusí tak byť v mieste spracovateľa.

Novela navrhuje, aby zariadenie na spracovanie elektroodpadu muselo byť na mieste spracovania elektroodpadu z elektrozariadení kategórií 1, 3, 4 a 5 (teda veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika a svetelné zdroje) vybavené vhodnou technológiou na spracovanie celého rozsahu elektroodpadu spadajúceho do uvedených kategórií. To znamená, že zariadenie musí byť vybavené kompletnou technológiou na zhodnotenie.

Nesúhlas Protimonopolného úradu

Podľa našich informácií s týmto postupom zásadne nesúhlasí ani Protimonopolný úrad SR. Podľa názoru úradu na zmenu doterajšieho systému nie sú objektívne dôvody a navrhovanú zmenu výslovne nevyžaduje ani ustanovenie čl. 7 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/6/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003).

Ďalšie pripomienky

K tomuto i k ďalším bodom zaslala v pripomienkovom konaní vo februári ministerstvu svoje pripomienky i Asociácia spracovateľov elektroodpadu (ASEO), ktorá neshlasí i s ďalšími bodmi vyhlášky:

1.) Novela v § 4 odsek 4, bod d) navrhuje, aby zariadenie na spracovanie elektroodpadu muselo mať vhodné skladovacie priestory a nádoby na skladovanie batérií, kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly a súčiastok obsahujúcich nebezpečné látky, akými sú rádioaktívne látky. Zákon o odpadoch sa však nevzťahuje na nakladanie s rádioaktívnymi látkami a s rádioaktívnymi látkami nesmie nakladať podnikateľský subjekt bez povolenia podľa iných predpisov, takže toto opatrenie je zámerným zvyšovaním nákladov pre spracovateľov, ktorí takéto zbytočné podmienky nespĺňajú.

2.) Novela v § 4 ods. 6 navrhuje, že zariadenie na spracovanie elektroodpadu z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení s obsahom kontrolovaných látok, musí mať k dispozícii zariadenie na odstránenie a zachytenie minimálne 90 % všetkých plynov a mazív z chladiaceho okruhu a minimálne 90 % všetkých plynov z izolačnej peny v chránenej atmosfére. Podľa ASEO obsahuje toto upresnenie technické špecifikácie majúce znaky konkrétnej technológie prevádzkovanej v SR, čo je zásadným zásahom do prostredia konkurencie spracovateľov v SR. Takéto znenie podľa ASEO nepozná a nepredpisuje ani Smernica 2002/96/ES Európskej rady a parlamentu o odpade z elektrických a elektronických zariadení /OEEZ/.

3.) Novela v § 4 ods. 8 nasledovne navrhuje, aby zariadenie na spracovanie elektroodpadu osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti muselo mať k dispozícii technológiu na zachytávanie látok s obsahom ortuti. Podľa ASEO navrhované znenie núti prevádzkovateľa zariadenia na spracovanie osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti k odovzdávaniu zachytených látok s obsahom ortuti do zariadenia na zhodnocovanie ortuti, napriek tomu, že stratégia Európskej únie tzv. ortuťová stratégia, obmedzuje a minimalizuje používanie ortuti a pripravuje úplný zákaz používania ortuti v celej EU. Zákaz používania ortuti vo výrobkoch je dokonca aj v Smernici 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorú sme prevzali do našej legislatívy už v roku 2004. Zavedenie povinnosti získavania kovovej ortuti preto vôbec nerešpektuje trend nastolený v Európskej únii už viac rokov.

4.) Novela v § 4 odseku 9 navrhuje, aby sa všetky podmienky vzťahovali aj na mobilné zariadenia na spracovanie elektroodpadu. Podľa ASEO toto opatrenie v zásade neguje prvý návrh, teda to, čím sa odlišuje mobilný systém od stacionárneho systému. Nútenie mobilného systému „byť na mieste spracovania elektroodpadu“ robí z neho stacionárny systém a v podstate tým vylučuje mobilný systém z hospodárskej súťaže. Takéto ustanovenie je aj v rozpore so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorý umožňuje používanie mobilných systémov vôbec, teda aj v oblasti spracovania elektroodpadu.

5.) Podľa ASEO je taktiež problém s navrhovanou formou Prílohy č. 4 k Vyhláške č.208/2005 Z.z. – vzor hlásenia spracovateľa elektroodpadu, ktorá je síce podrobná, ale podľa ich názoru zbytočne komplikovaná. Zvolená forma neumožňuje získať údaje o dosiahnutej miere recyklácie resp. zhodnotenia spracovaného elektroodpadu. ASEO navrhuje zachovať pôvodný vzor.

List ministrovi

Ministerstvo životného prostredia nielenže neakceptovalo pripomienky ASEO, ale na ne vôbec nereagovalo. Asociácia nebola vyzvaná na stretnutie, na ktorom by mohli osobne vysvetliť dôvody zásadných pripomienok a tieto aj argumentačne podložiť. Z toho dôvodu oslovila asociácia, ktorú tvorí väčšina (deväť) autorizovaných spracovateľov v SR, listom ministra životného prostredia Jozefa Medveďa. V liste žiadajú ministra, aby zabezpečil pre vyjadrenie sa členov ASEO minimálne také isté podmienky ako pre obhajcov návrhu znenia novely vyhlášky.

Podľa ASEO predložený návrh novely znenia vyhlášky nie je v súlade s legislatívou EU a ani s legislatívou SR, vytvára podmienky na monopol, obmedzuje hospodársku súťaž, nariaďuje úplne nepochopiteľné a ťažko odôvodniteľné povinnosti, ktoré sú dokonca v rozpore s legislatívou EU a aj našou platnou legislatívou.

Reakcia MŽP SR

K uvedenej problematike sme včera požiadali o reakciu riaditeľku odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Marcelu Pokusovú, telefonicky ani e-mailom sme zatiaľ neobdržali odpoveď. Nové informácie budeme priebežne aktualizovať.

Ilustračné foto: http://www.mesto-zatec.cz/


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Spotrebitelia sú ochotní priplatiť si za menej plastových obalov, vyplýva z prieskumu

Spotrebitelia sú ochotní priplatiť si za menej plastových obalov, vyplýva z prieskumu

Väčšina respondentov z Belgicka, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva uviedla, že by im neprekážalo zaplatiť za potravinársky výrobok vyššiu sumu, ak by bol zabalený v obale s menším obsahom plastu.

Eurostat: Odpad z plastových obalov recykluje Slovensko nadpriemerne

Eurostat: Odpad z plastových obalov recykluje Slovensko nadpriemerne

Európsky štatistický úrad informoval o tom, ako jednotlivé členské krajiny recyklujú vyprodukovaný odpad z plastových obalov. Ako je na tom Slovensko?

Na trhu sú prvé kompostovateľné kávové kapsule

Na trhu sú prvé kompostovateľné kávové kapsule

Ročne skončí na skládke dvadsať miliárd plastových kapsúl od kávy. Spoločnosť Lavazza chce objem odpadu zmenšiť kapsulami, ktoré sa rozložia v priemyselnom komposte.