Plnenie stratégií pre biologicky rozložiteľné odpady v SR | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Plnenie stratégií pre biologicky rozložiteľné odpady v SR

Problematika biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza v stratégiách odpadového hospodárstva Slovenskej republiky od jej vzniku. Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné odpady bolo možné nájsť predovšetkým v programoch odpadového hospodárstva SR. Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/07.

Plnenie stratégií pre biologicky rozložiteľné odpady v SR

Fotolia, Flickr, Marek Hrabčák

 • Publicistika |  30.07.2015 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2001 – 2005 uvádza nasledujúce opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov:

 • zvýšiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach a v obciach,

 • podporiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov ekonomickým nástrojom,

 • hľadať nové nástroje na podporu separovaného zberu a zhodnocovania týchto odpadov kompostovaním,

 • znevýhodniť skládkovanie tohto druhu odpadov primeraným ekonomickým nástrojom,

 • vybudovať dostatočnú kapacitu na kompostovanie,

 • prevádzkovať kompostárne vyrábajúce kompost vyhovujúci príslušným slovenským technickým normám tak, aby bol konkurencieschopný,

 • zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov aj v mestách Bratislava a Košice s cieľom znížiť podiel spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov,

 • zaviesť jednotný systém kontroly zloženia komunálnych odpadov v obciach,

 • vypracovať jednotný metodický postup na evidovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných skládkovaním,

 • špecifikovať výklad pojmu „biologicky rozložiteľné odpady? a metodicky usmerniť výpočty ich obsahu v komunálnych odpadoch,

 • pripraviť legislatívny nástroj na zákaz skládkovania odpadov zo zelene.

Z týchto opatrení sa dočkalo realizácie iba posledné, od roku 2006 platí zákaz zneškodňovať zelené odpady.

POH 2006 – 2010

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010 prijal nasledujúce opatrenia pre biologicky rozložiteľné odpady:

 • podporovať všetky formy materiálového zhodnocovania (domáce, komunitné, priemyselné),

 • doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov z domácností a siete hotelových reštauračných zariadení (20 01 08),

 • vytvoriť podmienky zabraňujúce kontaminácii biologicky rozložiteľných odpadov škodlivinami a spracovať receptúry na celoročné kompostovanie,

 • postaviť priemyselné kompostárne pre Bratislavu, Košice a iné väčšie mestá s ohľadom na miestne podmienky (počet obyvateľov, prevaha výstavby...),

 • komplexne riešiť uplatnenie kompostov na trhu a zvyšovať mieru ich zhodnotenia spracovaním na substráty,

 • zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).

Z týchto opatrení nebolo realizované ani jedno.

Stratégia obmedzovania BRO

V roku 2010 vláda SR schválila Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov. Táto stratégia obsahuje nasledujúce opatrenia:

Od roku 2013

 • zapojiť 40 % obcí, ktoré majú do 1 500 obyvateľov, do komunitného kompostovania,

 • zapojiť 40 % domácností (IBV) do domáceho kompostovania,

 • zvýšenie separovaného zberu papiera a lepenky na minimálne na 12 kg/obyvateľa,

 • zaviesť povinný separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov z komunálnych odpadov do roku 2013 s minimálne 20 % účinnosťou.

Od roku 2020

 • zapojiť 60 % obcí, ktoré majú do 1 500 obyvateľov, do komunitného kompostovania,

 • zapojiť 50 % domácností (IBV) do domáceho kompostovania,

 • zaviesť povinný separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov z komunálnych odpadov do roku 2013 s minimálne 40 % účinnosťou.

Okrem uvedených základných opatrení zabezpečujúcich odklon biologicky rozložiteľných odpadov od skládkovania boli v stratégii uvedené aj nasledovné opatrenia:

 • podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať z odpadov a vyrobený bioplyn buď priamo premieňať na elektrickú energiu a teplo v kogeneračných jednotkách ako súčasti technológie, alebo ďalej spracovávať na výrobu biometánu z prostriedkov eurofondov a Environmentálneho fondu,

 • dlhodobá (desaťročná) garancia ustálených dostatočne vysokých výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z odpadov zo strany ÚRSO,

 • vytvoriť legislatívne predpoklady na využívanie odpadov ako alternatívneho paliva,

 • vytvoriť technické normy obsahujúce požiadavky na výrobu a zloženie alternatívneho paliva vyrobeného z odpadov,

 • podporiť výstavbu zariadení na výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadov,

 • zaistiť využitie vhodných technológií na použitie alternatívnych palív vyrobených z odpadov,

 • podporiť používanie alternatívnych palív vyrobených z odpadov od domácich výrobcov formou štátnej dotačnej politiky,

 • legislatívne upraviť definíciu stavu konca odpadu ako základného predpokladu využitia odpadu ako sekundárnej suroviny,

 • legislatívne upraviť zákaz používania kuchynských drvičov odpadov.

Z týchto opatrení boli niektoré, predovšetkým opatrenia v legislatívnej oblasti realizované alebo premietnuté do zákona č. 79/2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016.

POH 2011 – 2016

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia

Oslovili sme päť slovenských miest, ktoré za vlaňajšok vykázali viac vytriedeného odpadu. Zaujímalo nás, akým opatreniam to pripisujú.

Raz zažiť je viac, než stokrát počuť

Raz zažiť je viac, než stokrát počuť

SEWA už niekoľko rokov úspešne vzdeláva žiakov a študentov v oblasti správneho nakladania s elektroodpadmi v rámci projektu Elektroodpad – dopad, ktorý realizuje so svojím partnerom – CEEV Živica.

Ako triedia odpad slovenské mestá? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA +GRAFY)

Ako triedia odpad slovenské mestá? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA +GRAFY)

Pozreli sme sa na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v 30 najväčších mestách na Slovensku.