Potreba ďalšej novelizácie zákona o IPKZ | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Potreba ďalšej novelizácie zákona o IPKZ

Od 1. januára 2016 platí novela zákona o IPKZ, ktorá síce priniesla aj zmeny k lepšiemu, avšak naďalej zotrvávajú chybné a rozporuplné ustanovenia z pôvodného zákona, ba dokonca vznikli aj nové.

Potreba ďalšej novelizácie zákona o IPKZ

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  26.04.2016 |  Ing. Monika Medovičová

Ďalej táto novela nezačlenila do integrovaného povoľovania mnohé súhlasy, čo znamená že kompetenčne nespadajú pod Slovenskú inšpekciu životného prostredia, odbory integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia IPK“), ale pod okresné úrady.

Z množstva problémov, s ktorými sa zamestnanci inšpekcie IPK pri uplatňovaní zákona o IPKZ pri svojej administratívnej a kontrolnej činnosti stretávajú, uvediem aspoň tri, podľa môjho názoru najzávažnejšie.

Príklad prvý

V aktuálne platnom zákone o IPKZ (§ 3 ods. 3 písm. a) znenie bodu 1.) sa uvádza, že súčasťou integrovaného povoľovania je v oblasti ochrany ovzdušia „súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien“.

V tomto ustanovení však chýba rozhodnutie o užívaní týchto zdrojov. V pôvodnom zákone č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania toto rozhodnutie uvedené bolo a následne sa z nepochopiteľných dôvodov v novom zákone o IPKZ už neobjavilo. Napriek tomu, že tvorca zákona o tomto „pozabudnutí“ dôležitého konania vedel, nedošlo pri poslednej novelizácii zákona č. 39/2013 Z. z. k doplneniu uvedeného ustanovenia o toto rozhodnutie.

V praxi to znamená, že inšpekcia IPK namiesto toho, aby tento súhlas vydala vo svojom konaní (ako to bolo podľa zákona č. 245/2003 Z. z.), musí oň požiadať prostredníctvom prevádzkovateľa príslušný okresný úrad.

Tento úrad, ktorý nevydával súhlas na povolenie stavby tohto zdroja, ale vydala ho inšpekcia IPK, musí preštudovať a oboznámiť sa duplicitne s dokumentáciu stavby tohto zdroja a na základe toho tento súhlas na užívanie zdroja vydať. Následne ho musí prevádzkovateľ predložiť inšpekcii IPK a tá ho potom zapracuje do integrovaného povolenia.

Takýto postup je nepochopiteľný, nelogický, znamená zbytočné obťažovanie a zaťažovanie okresného úradu duplicitným študovaním a preskúmavaním projektových dokumentácii, ktoré už predtým preštudovala a preskúmala inšpekcia. V neposlednom rade takýto stav zbytočne predlžuje celé konanie ako aj vydanie integrovaného povolenia alebo jeho zmeny.

Riešenie: Vrátenie rozhodnutia o užívaní zdrojov znečisťovania ovzdušia do znenia tohto ustanovenia.

Príklad druhý

Novela zákona o IPKZ zaradila do integrovaného povolenia (§ 3 ods. 3 písm. c)) zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledujúce súhlasy:

 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov....,

 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov....,

 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov....,

 • súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov...,

 • súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

 • súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov...

Do integrovaného povolenia však nezaradila nasledujúce súhlasy:

 • súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,

 • súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

 • súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

 • súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,

 • súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,

 • súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením.

Absencia uvedených súhlasov v integrovanom povolení a teda konaní ohľadom týchto súhlasov v integrovanom povoľovaní je v rozpore s jeho účelom, zmyslom ako aj cieľom, nakoľko bez týchto konaní nie je možné koordinovane povoľovať a určiť podmienky vykonávaných činností v prevádzkach vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu.

Odpady a odpadové hospodárstvo sú dôležitou súčasťou každej prevádzky a toto „nezmyselné“ rozdelenie súhlasov (a ich konaní) do kompetencii dvoch orgánov štátnej správy predstavuje pre ich činnosť nejednoznačné a nejasné kompetencie pri stanovovaní podmienok v povoľovaní ako aj pri výkone kontroly.

Zotrvanie takéhoto legislatívneho rámca znamená nielen zvýšenie administratívnej náročnosti, ale môže spôsobiť aj zvýšené porušovanie všeobecne záväzných legislatívnych predpisov a v neposlednom rade aj možnosť vzniku kompetenčných sporov medzi Inšpekciou IPK a príslušným okresným úradom.

Riešenie: Pričlenenie uvedených súhlasov do integrovaného povolenia.

Príklad tretí

V súčasnosti platnom zákone o IPKZ (§ 3 ods. 4) sa uvádza, že „ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, Slovenská inšpekcia životného prostredia má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.“

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
IPKZ

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov

Špecifickým materiálom, ktorého výroba z fosílnych surovín je uhlíkovo náročná, sú plasty, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Povinná úprava odpadu sa posúva. Čo hovorí trh na rozhodnutie ministerstva? (ANKETA)

Povinná úprava odpadu sa posúva. Čo hovorí trh na rozhodnutie ministerstva? (ANKETA)

Prečítajte si, čo si o posune termínu úpravy odpadu pred skládkovaním myslí deväť relevantných zástupcov odpadového sektora.

Vykážu aj 90 % triedenia. Obce so zberňami sú pri čerpaní peňazí z Envirofondu vo výhode

Vykážu aj 90 % triedenia. Obce so zberňami sú pri čerpaní peňazí z Envirofondu vo výhode

Výška príspevku z Environmentálneho fondu sa podľa zákona odvíja od toho, ako sa obci darí triediť odpad.