NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Česko čakajú významné reformy odpadového hospodárstva

Rok 2017 môže byť rokom, ktorý určí, ako bude Európa ďalej nakladať s odpadmi. Európsky parlament totiž v marci schválil pozíciu k legislatívnym návrhom, ktoré majú členské štáty posunúť k tzv. obehovému hospodárstvu. O tom, aké zmeny nová legislatíva Česku prinesie, hovoril na Dňoch teplárenstva a energetiky, ktoré sa uskutočnili 25. - 26. 4. 2017 v Hradci Králové, Jan Maršák z odboru odpadov na ministerstve životného prostredia.

Jan Maršák

Foto: INCIEN ČR

Rozhovor sa uskutočnil pred konaním kongresu.

Čo všetko teda novely európskych predpisov menia?

Legislatívne návrhy, ktoré sú súčasťou balíka, menia šesť rôznych smerníc z oblasti odpadov, obalov a výrobkov po dobe životnosti. Európska komisia chce však v novom balíčku vymedziť aj širší kontext obehového hospodárstva.

V sprievodnom Oznámení sa preto zamerala na fázu výroby, dizajn výrobkov, opraviteľnosť výrobkov, spotrebnú fázu, zelené verejné obstarávanie, odpadové hospodárstvo, trh s druhotnými surovinami, prioritné oblasti (plasty, potravinový odpad, stavebný a demolačný odpad, kritické suroviny, biomasa a bioprodukty), inovácie a investície, monitoring obehového hospodárstva a indikátory.

Zmeny európskych predpisov sprísňujú podmienky pre skládkovanie odpadov. Aké budú mať podľa odhadov pozitívne vplyvy?

Ministerstvo životného prostredia obehové hospodárstvo jednoznačne podporuje. Podľa odhadov môže posilňovanie obehového hospodárstva priniesť v Českej republike vyše 40 000 nových pracovných miest.

Ide o to nasmerovať odpadové hospodárstvo od jednoduchého skládkovania k premene odpadov na zdroje, predchádzať vzniku odpadov a začať odpady viac materiálovo a energeticky využívať.

V ČR sa energeticky využíva asi len 10% odpadov. Aký má táto oblasť potenciál pre rozvoj?

Ministerstvo životného prostredia vidí v oblasti energetického využitia komunálnych odpadov potenciál rozvoja. Podľa prognózy nakladania s komunálnymi odpadmi do roku 2024 sa predpokladá nárast energetického využitia komunálnych odpadov na úroveň zodpovedajúcu približne priemeru EÚ.

"Mix" nakladania s komunálnymi odpadmi by v roku 2024 mal v ČR približne vyzerať: 60% recyklácia - 28% energetické využitie - 12% skládkovanie.

Takisto predpokladané schválenie európskeho záväzného cieľa pre zníženie skládkovania komunálnych odpadov v smernici o skládkach odpadov môže znamenať ďalší impulz pre rozvoj energetického využitia odpadov, pretože sa dá predpokladať, že nie všetok odpad, ktorý nebude možné skládkovať, sa presunie do recyklácie.

Dôležité je tiež uviesť, že ani podľa Európskej komisie nie je v EÚ nadbytok kapacít pre energetické využitie komunálnych odpadov a Európska komisia vo svojom poslednom oznámení na energetické zhodnocovanie odpadov uvádza, že nedostatok kapacít energetického využitia odpadov znamená závislosť krajín na skládkovaní. Avšak je nutné uviesť, že EK nemá rozvoj energetického využitia odpadov ako prioritu, a to sa premieta do ochoty k financovaniu projektov v tejto oblasti.

Budú jednotlivé ciele reflektovať rozdiely medzi jednotlivými štátmi?

Je predpoklad, že smernica o odpadoch a smernica o skládkach odpadov budú obsahovať možnosť predĺženia lehoty na dosiahnutie stanovených cieľov pre niektoré štáty.

O nastavení výnimiek sa vedú diskusie medzi členskými krajinami a bude to jedna z kľúčových otázok pre posun celého balíka.

V akých oblastiach môže byť pre Česko problematické splniť svoje záväzky?

Pokiaľ nebudú realizované kroky, ktoré navrhuje ministerstvo životného prostredia v rámci nového zákona o odpadoch a v rámci nového Plánu odpadového hospodárstva, potom môže byť ohrozené plnenie nových recyklačných cieľov pre komunálny odpad a takisto aj plnenie nového cieľa pre redukciu skládkovanie komunálneho odpadu.

Ako je na tom teraz ČR s recykláciou odpadu v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

V Českej republike je miera recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 36 %, čo je pod priemerom EÚ. Vzhľadom k návrhu na zvyšovanie cieľov recyklácie komunálnych odpadov v budúcich rokoch (2025, 2030), bude potrebné recykláciu zlepšiť, a to najmä presunutím recyklovateľných odpadov zo skládok.

Jednou z požiadaviek, ktoré vzišli z vlaňajších Dní teplárenstva a energetiky, je práve nutnosť zákona o odpadoch, ktorý by mal nastaviť základné legislatívne podmienky na postupné obmedzovanie skládkovania a zvyšovanie využívania odpadu vrátane energetického využitia pri rešpektovaní hierarchie nakladania s odpadom a nastavenie efektívnej výšky poplatkov za zmesový komunálny odpad. V akej fáze je príprava novely zákona o odpadoch teraz?

Pre Ministerstvo životného prostredia je zníženie skládkovania komunálnych odpadov a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu prioritné. V rámci napĺňania týchto priorít sa podarilo upraviť legislatívu odpadového hospodárstva už v roku 2014.

V novele zákona o odpadoch z tohto roku bolo stanovené, že od roku 2024 bude v ČR zakázané skládkovať využiteľné, recyklovateľné a zmesné komunálne odpady. Išlo o prelomovú zmenu, ktorá dáva jasný horizont pre obmedzovanie skládkovania v Českej republike.

Na to nadviazala novela zákona z roku 2015, ktorá stanovila povinnosť triediť tiež biologické odpady a kovy. Oblasť bioodpadov je potrebné do budúcna ďalej intenzívne riešiť.

V roku 2014 sa podarilo MŽP prijať nový Plán odpadového hospodárstva 2015 - 2024, ktorý tiež stanovuje ako strategický cieľ obmedzenia skládkovania odpadov, ktoré MŽP vníma ako plytvanie surovinami a najmenej vhodný spôsob nakladania s odpadmi.

Na vyššie uvedené kroky má nadviazať úplne nový zákon o odpadoch, ktorý bude okrem iného obsahovať aj progresívny rast poplatkov za skládkovanie využiteľných a recyklovateľných odpadov. Toto odporúča opakovane ČR aj Európska komisia.

V posledných správach pre Českú republiku Európska komisia uvádza, že nízka miera poplatku za skládkovanie nepodporuje hierarchiu nakladania s odpadmi a umožňuje vysokú mieru skládkovania komunálnych odpadov.

Nový zákon o odpadoch prešiel v roku 2016 veľmi rozsiahlym pripomienkovým konaním a bol predložený do Legislatívnej rady vlády, kde bol opakovane prerokovaný.

Vzhľadom k času, ktorý v súčasnosti ostáva do volieb do Poslaneckej snemovne, bolo rozhodnuté ho ďalej neposunúť v legislatívnom procese, ale dopracovať ho a pripraviť pre novú vládu.

Značky
Jan Maršák

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X