Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Aplikačná novela zákona o odpadoch – zmeny v povinnostiach výrobcov

Veľká aplikačná novela mení niektoré definície a prinesie úľavu pre malých výrobcov obalov a neobalov. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2017/12.

Aplikačná novela zákona o odpadoch – zmeny v povinnostiach výrobcov

Foto: Pxhere

  • Publicistika
  • 13.12.2017
  • Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Ako sme už uviedli v minulom texte, dňa 18. 11. 2017 parlament schválil rozsiahlu novelu zákona o odpadoch1. V tomto vydaní Odpadového hospodárstva predstavíme ďalšie významné zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2018.

Ide napríklad o zmeny definícií, preukazovania odbornej spôsobilosti na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, registrácie dopravcov odpadov a zníženie administratívnej záťaže malých výrobcov obalov.

Definície

Novela prináša nové definície, príp. tie terajšie mení. Jednou z nových definícií je zavedenie pojmu „skladovanie výkopovej zeminy“. Je ním dočasné uloženie výkopovej zeminy, ktorá predstavuje odpad, mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je ani miestom vzniku výkopovej zeminy.

V tejto súvislosti sa zavádza aj nový súhlas na skladovanie tejto zeminy.

V prípade mobilného zariadenia prišlo k úprave definície tak, že mobilným zariadením je len také, ktoré je určené na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov v mieste ich vzniku. Ostatné definičné znaky ostali nezmenené. Zákonodarca tým chcel zabrániť praxi, aby sa odpad doň privážal z celého okolia.

Zároveň však zhoršil situáciu pre prípady, kedy je umiestnenie takéhoto zariadenia na miesto vzniku odpadu problematické, príp. nemožné.

Ďalším novým pojmom je prekládková stanica komunálneho odpadu. Ide o zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Táto definícia tiež súvisí so zavedením nového súhlasu.

Účelom prekládkovej stanice je dočasné uloženie dovezeného komunálneho odpadu v malých množstvách a ich preloženie do veľkých vozidiel alebo kontajnerov, prostredníctvom ktorých bude tento odpad ďalej prepravený.

Presnejšiu úpravu sa snažil zákonodarca priniesť aj v prípade definície výrobcu neobalových výrobkov a výrobcu obalov, kde vyslovene len doplnil tzv. „dovozcu“2.

V zmysle novely je výrobcom neobalového výrobku ten, kto v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok, resp. kto prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného štátu neobalový výrobok. V oboch prípadoch musí výrobok následne uviesť na náš trh.

Novelizáciu si tiež vyžiadala definícia neobalového výrobku. Po novom už nebude neobalový výrobok naviazaný na kódy colného sadzobníka, ale bude postačovať, ak skončí v komunálnom odpade a bude spadať medzi materiály uvedené v § 73 ods. 3 zákona o odpadoch.

Za neobalový výrobok sa nepovažujú veľa diskutované knihy a taktiež boli odstránené výrobky z viacvrstvových kombinovaných materiálov.

Odborná spôsobilosť na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

V zmysle novely sa za odbornú spôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi považuje

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

V žiadnom z uvedených prípadov sa do praxe nezapočítavajú roky praxe počas štúdia. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, bez ohľadu na zameranie, s trojročnou praxou už nebude na preukázanie odbornej spôsobilosti postačovať.

Zmena však prináša aj rozšírenie možností, keďže pri dostatočnej praxi umožňuje nadobudnúť odbornú spôsobilosť nezávisle od zamerania štúdia.

INISOFT

Napriek tomu však naďalej platí odborná spôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi udelená podľa doterajších predpisov. Pri zmene zodpovedného zástupcu po 1. 1. 2018 alebo rozšírení predmetu podnikania o túto činnosť však už bude potrebné splniť vyššie uvedené požiadavky, keďže primerane bol zmenený aj živnostenský zákon3.

Registrácia dopravcov odpadov

Členské štáty majú podľa smernice o odpade4 povinnosť viesť register zariadení alebo podnikov, ktoré zbierajú alebo prepravujú odpad v rámci náplne svojej profesionálnej činnosti. Táto povinnosť bola aj doteraz ustanovená v § 98 zákona o odpadoch5. Napriek tomu sa však pravidelne viedli diskusie o tom, na koho sa táto povinnosť registrácie skutočne vzťahuje.

S týmto cieľom novela na jednej strane zavádza definíciu pojmu dopravca odpadu6 a na druhej strane prináša jednoznačnejšiu úpravu podmienok, za ktorých sa je dopravca povinný registrovať.

Registrácii podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre cudziu potrebu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda v rámci predmetu podnikania „preprava tovaru“ alebo „nákladná doprava“.

Registrácii tiež podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre vlastnú potrebu (vlastnými alebo prenajatými vozidlami) v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda v rámci predmetu podnikania „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“.7

Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na dopravcov odpadu, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

Ministerstvo vyhláškou ustanoví obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu tak, že v nej bude uvedený vzor žiadosti.

Odbremenenie malých výrobcov obalov a neobalov

Novela tiež prináša odbremenenie malých výrobcov obalov a neobalových výrobkov. Ak výrobca obalov podľa § 52 alebo výrobca neobalových výrobkov podľa § 73 uvedenie na trh Slovenskej republiky menej ako 100 kg obalov, resp. neobalov za kalendárny rok, nevzťahujú sa na neho viaceré povinnosti.

V zásade sa musí len registrovať v Registri výrobcov obalov, resp. neobalových výrobkov, musí dodržiavať materiálové zloženie výrobku a jeho označenie, viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať údaje z nej ministerstvu.

Ostatné povinnosti výrobcu obalu, resp. neobalu plniť nemusí, t. j. nepotrebuje už zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcu (OZV) a zahraničný výrobca si už nemusí ustanovovať splnomocneného zástupcu.

1 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

2 § 52 ods. 11 písm. c) zákona o odpadoch

3 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

5 Pôvodne v § 15 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

6 § 4 ods. 5 zákona o odpadoch: Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu.“

7 V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 9. júna 2005, vec C-270/03, Komisia proti Talianskej republike

 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Marián Christenko: Aj pri 65 % miere recyklácie ostane niekoľko 100-tisíc ton odpadu

Marián Christenko: Aj pri 65 % miere recyklácie ostane niekoľko 100-tisíc ton odpadu

MŽP SR nie je odporcom energetického využívania odpadu, no chce sa zamerať na materiálové zhodnotenie a najskôr naplniť existujúce kapacity.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené 24. septembra 2020

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené 24. septembra 2020

Prinášame aktuálny prehľad schválených zmien v Zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Odpadové hospodárstvo sa rúti do krízy (píše Peter Krasnec)

Odpadové hospodárstvo sa rúti do krízy (píše Peter Krasnec)

Väčšina vyspelého sveta sa snaží uhlíkovú stopu znížiť, na Slovensku to je, zdá sa, naopak, tvrdí šéf zberovej spoločnosti AVE SK Peter Krasnec.