NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky vypracovaná Ministerstvom životného prostredia SR o.i. v bode 8 priority a ciele (str. 67 materiálu) v jednom z opatrení plánuje „zvyšovanie finančných prostriedkov pre projekty separácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov."

Energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Týmto opatrením resp. serioznym plnením tohto opatrenia by sa zjednodušili možnosti a ľahšie by sa plnili ciele v oblasti separovaného zberu vytýčené v bode 8.2. rovnakého dokumentu (str. 68).

V oblasti materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je cieľom „zvyšovať“ množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaerobnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).

Stanovené ciele stratégie obmedzovania ukladania BRO na skládky, navrhované opatrenia, ďalej ciele energetického zhodnocovania BRKO ako by „šité na mieru“ zabezpečuje systém spracovania odpadu strojmi z Talianska – viď. technologická schéma spracovania odpadu.

Stroje na trhy Slovenskej republiky, ČR, Maďarska a Rumunska pomocou republikových zástupcov dodáva slovenská spoločnosť , ktorá je autorom technologickej schémy spracovania a využitia odpadov podľa vládnych uznesení SR ale aj ES očakávaní .

Obr. 1: Technologická schéma spracovania odpadu

Prečo je to iné ako ostatné riešenia? Len preto, že toto riešenie považuje organickú hmotu ako samostatný energetický zdroj prvého a druhého stupňa.

Za prvý stupeň považujeme vstupný materiál do BPS na tvorbu bioplynu následne tepelnej aj elektrickej energie. Za druhostupňový energetický zdroj považujeme kompost,nech to je z priameho kompostovania alebo z kompostovania fermentovaného materiálu z BPS.

Ďalšou druhostupňovou zložkou – energetickým zdrojom je digestát z BPS alebo fugát z BPS! Bioseparácia strojmi tohoto prevedenia otvára nové možnosti z hladiska recyklácie a postupného zvyšovania množstva recyklovaného materiálu z odpadov podľa smerníc ES!

Základnou myšlienkou konštruktérov výrobcu je, že najjednoduchšou a najúčelnejšou cestou separácie je oddeliť organické časti odpadu od anorganickej časti a to ihneď. Napriek tejto veľkej výzve domyslená a elegantná konštrukcia strojov a ich zoradenie obecne nepredpokladá vysoko kvalitný selektívny zber BRKO, BRO ani KO.

Na plnení týchto zámerov od r. 2009 sa vyrábajú bioseparátory na mokrú (bezprašnú) mechanickú separáciu BRO. (Stroje o.i. pracujú v USA, na Britských ostrovoch, Fínsku, Francúzsku, v Taliansku, Číne a v ďalších krajinách sveta).

Čo všetko je možné spracovať bioseparátormi v tomto prevedení?

Bez úplnosti vymenovania všetkých možností sú to:

 • reštauračný, hotelový a kuchynský odpad
 • biologicky rozložiteľné odpady v potravinárstve balené a nebalené, čerstvé, konzervované, fľašované, chladené a mrazené...atď.
 • biologicky rozložiteľné odpady z obchodov a veľkoobchodov vrátene zelenín, ovocia, pekárenských, mliekarenských, údenárskych a ďalších výrobkov balené a nebalené vo všetkých formách
 • biologicky rozložiteľné komunálne odpady z verejných priestorov a domácností
 • zmesový komunálny odpad atď.

Výrobca strojov vo svojej činnosti sa zameriava na manipuláciu a kvalitné získavanie organickej časti separátu, čo po bioseparácii v zmysle smerníc ES sa má tepelne spracovať a je určené na kompostovanie resp. slúži ako energetický vstup (zdroj) do bioplynových fermentorov.

Po fermentácií v BPS vyhnitý materiál – digestát sa má (môže) mechanicky vyseparovať, tuhá frakcia sa kompostuje, tekutá tzv. fugát sa aplikuje na polia. Digestát aj bez separácie je možné účelne aplikovať na pole s roznými aplikátormi (hlbkový kyprič, aplikačná konzola).

Pomocnou látkou mokrej separácie v bioseparátoroch je vyseparovaný fugát, alebo tekutá frakcia po mechanickej separácii a tepelnom spracovaní organickej časti separátu, popr. to môže byť aj technologická voda.

Spracovanie anorganickej časti odpadu podľa schémy predpokladá, že prvým strojom po odseparovaní anorganickej zložky odpadu je výkonné rotačné umývacie sito. Toto sito má za úlohu odstrániť-umyť organické zvyšky z anorganickej hmoty, čo je potom odčerpávané ako pomocná tekutina taktiež do bioseparátorov podľa schémy.

Kvalitne vyseparovaná anorganická časť odpadu môže byť rozdružená a roztriedená na magnetoch, pneumatických a ďalších triedičkách-separátoroch alebo dopravená do spaľovne.

Hlavné prínosy bioseparácie tejto koncepcie sú:

A) Organická časť separátu

 1. Organická časť bioseparátu je základnou surovinou pre BPS - keď sa využíva v poľnoshosp. BPS, môže nahradiť až 38-40% silážnej kukurice!!
 2. Vyhnitá hmota – digestát z BPS môže byť mechanicky separovaný, z tuhej frakcie sa môže pripraviť kompost, resp. môže byť vysušená sušičkou z INOX materiálu pomocou odpadového tepla z jednotky BPS. Následným granulovaním tejto hmoty vyrobí sa organické hnojivo dobre rozmetatelné rozmetadlami UH, v prípade nízkej hodnoty živín pelety, granuláty sa môžu používať ako palivo do kotlov. Ďalšou možnosťou je balenie - finalizácia popr. obohacovanie ďalšími komponentmi a balenie pre záhradkárov – poľnohospodárov, tzn. je to vstup na trh v segmentu výživy plodín.
 3. Tekutá frakcia digestátu – tzv. fugát je aplikovateľný na polia, kde ekologicky najvýhodnejšia aplikácia je aplikácia na strnisko do hĺbky 20-25 cm pomocou podrývákov bez možnosti úniku prchavých látok do ovzdušia (škodlivé emisie) a zničenia podnej štruktury ťažkými cisternami! Tento spôsob aplikácie najviac oceňujú poľnohospodári!
 4. Ekonomika prepravy organickej časti separátu aj na väčšie vzdialenosti je výhodnejšia než je preprava zosilážovanej kukurice z poľí do silážnych jám, popr. hotovej siláže do vzdialenejšej BPS.
 5. Za odpad určený na bioseparáciu je poplatok od organizácií čo zabezpečujú zber od výrobcov.
 6. Organická časť bioseparátu keď je zabezpečená celoročne, znižuje osevné plochy silážnej kukurice, cena organickej časti bioseparátu sa premieta do výrobnej ceny energie (elektrická aj tepelná) z BPS a významne to znižuje, zlepšuje sa prevádzková ekonomika BPS.
 7. Bioseparátory tejto koncepcie môžu byť výkonovo dobre adaptované aj menším BPS, ktoré by sa mali budovať vo veľkostiach od 200 až 300-350 kW bližšie k obciam (zámer ES)

B) Anorganická časť vyseparovaného odpadu

 1. Zvýši sa energetická účinnosť spaľovania v spaľovňách odpadov.
 2. Zníži sa počet potrebných spaľovní na spaľovanie odpadu.
 3. Rozdruženie a následné roztriedenie na magnetických, pneumatických a mechanických triedičoch – separátoroch sa získa hodnotný materiál pre recykláciu
 4. Anorganická frakcia separátu je rozdrtená, očistená, je lepšie skladovateľná - potrebuje menej priestoru. Rozdrvený stav hmoty obecne znamená väčšiu objemovú hmotnosť – v kg/m3 - tým sa znižujú náklady na prepravu aj skladovanie!
 5. Možnosť ľahkého roztriedenia anorganickej hmoty znižuje záťaž na spaľovne, je menšie množstvo netriedeného odpadu zo spaľovní do zberu, a tým aj menšie množstvo popola.

Keď porovnáme energetické nároky – výkony na bioseparáciu strojmi tejto koncepcie a ďalších známych výrobcov na separáciu, víťazom je mokrá separácia - najlepšie sa hodnotí nízká energetická náročnosť, hlučnosť, bezprašné prostredie s nárokom el. energie do 150 kW (s inštalovaným výkonom max. do 200 kW) kým ostatné technológie žiadajú výkony nad 500 kW.

Hodinový výkon bioseparátorovej linky s mokrou bioseparáciou je 20 ton BRKO dovozeného na separáciu pri počtu obslužného personálu max. 2 osôb. Keď prírodné podmienky dovolia, stroje môžu byť osadené na voľnú plochu ( ovládacia skriňa potrebuje maximálne prístrešok).

Ing. Ján Pathó

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Digitalizácia evidencie odpadov spresní vykazovanie odpadov

Digitalizácia evidencie odpadov spresní vykazovanie odpadov

Zástupcovia troch odpadových asociácií, ministerstva životného prostredia (MŽP) a IT firiem sa venovali téme digitalizácie odpadovej evidencie.

Editoriál. Plasty sú triednym nepriateľom

Editoriál. Plasty sú triednym nepriateľom

Občas sa stáva, že aj svet techniky a technológií prepadne terminologický vírus zo sveta humanitných vied a rozšíri sa do tej miery, že po čase si prestávame uvedomovať jeho skutočný význam.

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

V apríli sa konal 25. ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum v Bruseli, zameranej na problematiku odpadov z obalov a rozšírenú zodpovednosť výrobcov v kontexte cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva).