Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ako ďaleko sme od zálohovania jednorazových obalov na nápoje?

Výslednú podobu regulácie môže ovplyvniť intrakomunitárne pripomienkové konanie aj následný legislatívny proces na pôde parlamentu.

Ako ďaleko sme od zálohovania jednorazových obalov na nápoje?

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  24.06.2019 |  Katarína Liebscherová, Annamária Tóthová

V posledných mesiacoch je veľkou domácou témou pripravované zálohovanie jednorazových obalov na nápoje, ktoré si ako jednu zo svojich priorít stanovil súčasný minister životného prostredia.

V akom štádiu je pripravovaný zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“)?

Legislatívny proces

Začiatkom tohto roka skončilo Ministerstvo životného prostredia SR prípravu návrhu zákona a následne dňa 15. 1. 2019 začalo medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré trvalo do 4. 2. 2019.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo predložených až 421 pripomienok, z toho 263 zásadných.

Podľa tlačovej správy ministra životného prostredia1„nasledovali po vznesení pripomienok konštruktívne rokovania s partnermi a rozporové konania. Prediskutovanými témami boli napr. potreba zavedenia zálohovania, účinnosť zákona, ciele návratnosti zálohovaných obalov, vytvorenie správcu systému zálohovania a taktiež financovanie systému. Diskusie viedli k zapracovaniu pripomienok do návrhu zákona a nakoniec sa spoločne s partnermi podarilo odstrániť všetky rozpory“.

Dňa 12. marca 2019 bol návrh zákona schválený Legislatívnou radou vlády SR. V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky bol návrh zákona po jeho prerokovaní v Legislatívnej rade vlády SR zaslaný na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

Dňa 15. 3. 2019 bol návrh zákona doručený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a do 17. 6. 2019 plynie trojmesačné obdobie zastavenia konania (tzv. „standstill“), počas ktorého nemôže byť návrh zákona schválený v slovenskom parlamente a zároveň počas ktorého môže Európska komisia a členské štáty EÚ, avšak aj združenia a právnické osoby podávať pripomienky, resp. podrobné stanoviská k predmetnému návrhu.

Všeobecne sa odporúča nenechávať si pripomienky na poslednú chvíľu, ale podávať ich čo možno najskôr, aby stihli byť do konca standstill lehoty aj posúdené.

Čo vlastne je vnútrokomunitárne pripomienkové konanie?

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie je pripomienkovanie návrhu technického predpisu Európskou komisiou, členským štátom EÚ, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu a Tureckom.

Je upravené v zákone o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru2 a v smernici č. 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti3.

Technickým predpisom je všeobecne záväzný právny predpis alebo iný dokument vrátane návrhu technického predpisu v každom štádiu jeho prípravy pred jeho prijatím, ktorý obsahuje

  1. technickú požiadavku na výrobok alebo inú požiadavku, ktorej dodržiavanie je povinné pri sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku, alebo
  2. pravidlo o službe informačnej spoločnosti, ktorého dodržiavanie je povinné v prípade predaja alebo poskytovania služby informačnej spoločnosti, zriadenia poskytovateľa služby informačnej spoločnosti alebo používania služby informačnej spoločnosti.

Návrh zákona obsahuje technickú požiadavku na výrobok, nakoľko podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona je výrobca obalov povinný zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takého označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom.

Ak obal neobsahuje označenie s uvedením pokrytia obalu zálohovým systémom, môže distribútorov obalov vrátenie zálohu za jednorazový obal odmietnuť.

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie umožňuje Európskej komisii a členským štátom EÚ preskúmať technické predpisy členských štátov, ktoré plánujú zaviesť v prípade produktov a služieb informačnej spoločnosti pred ich prijatím.

Cieľom je zabezpečiť, aby tieto texty boli v súlade s právom EÚ a zásadami vnútorného trhu. Tento oznamovací systém sa skrátene nazýva TRIS (Technical Regulation Information System).4

Počas trojmesačného obdobia zverejnenia návrhu zákona na vyššie uvedenej webovej stránke majú oprávnené subjekty možnosť predkladať pripomienky a podrobné stanoviská k návrhu zákona.

Podrobné stanovisko k návrhu zákona podávajú oprávnené subjekty v prípade, ak oznámený návrh môže vytvárať prekážky vo voľnom pohybe tovarov alebo voľnom poskytovaní služieb informačnej spoločnosti, alebo prekážky pre sekundárne právne predpisy EÚ.

Účinkom podrobného stanoviska je predĺženie obdobia zastavenia konania o ďalšie tri mesiace v prípade výrobkov a o ďalší jeden mesiac v prípade služieb. V prípade, že bolo vydané podrobné stanovisko, dotyčný členský štát musí objasniť kroky, ktoré mieni podniknúť v reakcii na podrobné stanovisko.

Ak do 17. 6. 2019 nepredložia oprávnené subjekty podrobné stanovisko k návrhu zákona z dôvodu prekážky vo voľnom pohybe tovarov, Slovenská republika bude môcť pokračovať vo vnútroštátnom legislatívnom procese.

Návrh zákona predpokladá nadobudnutie účinnosti tohto zákona dňa 1. januára 2020 a v prípade vybraných častí až dňa 1. januára 2022.

Obsah návrhu zákona

Podľa návrhu zákona sa majú zálohovať jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.

Minimálna výšku zálohu za jednorazové nápojové obaly z plastu by mala byť vo výške 0,12 EUR a z kovu 0,10 EUR.

Zákon stanovuje v súvislosti so zálohovaním jednorazových obalov povinnosti pre výrobcu obalov a pre distribútora obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v jednorazových obalov konečnému používateľovi.

Distribútor obalov bude povinný odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky, a to bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru.

Avšak táto povinnosť sa vzťahuje len na distribútorov obalov, ktorý vykonávajú predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar. Z predmetného vyplýva, že napríklad drogéria s rozlohovou väčšou ako 300 m2, ktorá predáva aj vodu v plastových fľašiach ako doplnkový tovar k drogérii, nebude povinná odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje vo svojej prevádzke.

Na zabezpečenie fungovania celého systému zálohovania sa má vytvoriť Správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej ako „správca“). Správca bude nezisková organizácia plniaca verejnoprospešné služby vytvorená výrobcami jednorazových obalov na nápoje určenými Ministerstvom životného prostredia SR.

Výber právnických osôb poverených založením správcu sa uskutoční na základe verejnej výzvy a odborného posúdenia zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Úlohou správcu bude najmä vytvoriť a financovať zálohový systém, zúčtovávať zálohy a propagovať zálohovanie.

Výrobcovia a distribútori jednorazových obalov na nápoje budú povinní uzatvoriť so správcom zmluvu o plnení povinností podľa zákona.

Aké bude finálne znenie zákona, závisí teda od výsledkov intrakomunitárneho pripomienkového konania, ale netreba zabúdať ani na následný legislatívny proces na pôde slovenského parlamentu.

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.


Zdroje

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.