NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Ako na odstránenie starej stavby?

Ak ste kúpili alebo zdedili pozemok, na ktorom stojí starý dom a chcete ho zbúrať, čaká vás množstvo vybavovačiek. Povolenia aj likvidácia odpadu vyžadujú čas i siahnutie do peňaženky.

Ako na odstránenie starej stavby?

Foto: Pxhere

  • Téma |  29.10.2019 |  ZuZ

V dnešnej dobe je trendom renovácia a upcyklácia, čo platí aj v stavebníctve. Mnohým šikovným ľuďom sa podarilo veľmi vkusným spôsobom zrekonštruovať stavby, ktoré by iní zbúrali.

Všetko má však svoje úskalia. Mnohých stavebníkov prekvapí, na čo všetko pri odhaľovaní a rozoberaní jednotlivých konštrukcií narazia a z toho dôvodu nakoniec renovácie často presiahnu cenu novostavby. 

A aj po dokončení tej najpoctivejšej rekonštrukcie neraz dochádza k vlhnutiu stavby s následným rozvojom plesní.

Pri bývaní v rekonštruovanej stavbe sa tak môžu objavovať stále nové a nové problémy, ktoré je potrebné riešiť a majiteľ neraz dospeje do štádia, kedy svoje rozhodnutie zapodievať sa so starou stavbou oľutuje.


Preto platí staré zlaté pravidlo, že nové je len nové a mnohí zakúpenú starú stavbu radšej odstránia a na jej mieste postavia novú. Otázka teda znie - čo robiť, ak plánujete postaviť nový dom, no na jeho mieste ešte stojí stará stavba?

V prvom rade vás čakajú “papierovačky“. Ak idete búrať čo i len starú hospodársku budovu na vašom súkromnom pozemku, budete o tom musieť informovať stavebný úrad. Odstrániť stavbu je podľa stavebného zákona § 88 - § 97 totiž možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu.

Prinášame vám preto stručný prehľad, na čo je potrebné sa pripraviť nielen z hľadiska byrokracie, ale aj odvozu stavebného odpadu.

Foto: Flickr

Prvým krokom je žiadosť

Na príslušnom stavebnom úrade dostanete na podanie žiadosti o povolenie na odstránenie stavby tlačivo. Presné náležitosti žiadosti upresňuje § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Avšak pre bližšiu špecifikáciu je dobré poradiť sa s príslušným mestským, obecným či stavebným úradom. Prílohy potrebné k žiadosti sa totiž môžu meniť v závislosti od požiadaviek úradu, mesta či obce.

V žiadosti treba uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby. Taktiež musíte napísať dôvody odstránenia stavby, termín začiatku a ukončenia búracích prác a to, či stavbu búrate svojpomocne alebo k tomu prizvete špecializovanú firmu.

Nutno podotknúť, že v prvom prípade je potrebné uviesť aj meno a adresu osoby, ktorá vykoná odborný dozor nad prácami. Ak využijete druhú možnosť, potrebujete uviesť aj názov a sídlo organizácie, ktorá vykoná búranie.

Dôležitou súčasťou je aj informácia, ako plánujete naložiť s odpadom a čo plánujete robiť s miestom na pozemku, ktoré sa odstránením stavby uvoľní.

Poplatky a prílohy k žiadosti

Súčasťou žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je aj správny poplatok. Za podanie žiadosti zaplatíte 20 € v prípade, že ste fyzická osoba. Právnické osoby (firma, združenie a pod.) platia správny poplatok 50 €.

K žiadosti je potrebné doložiť ešte niekoľko príloh. List vlastníctva vyjde na 8 €, kópia katastrálnej mapy 8 € a posudok statika, ktorý je nutné vyhotoviť pri radovej zástavbe stojí 50-70 €.

CMT Goup

Pred začatím búracích prác treba objekt kompletne odpojiť od zdrojov elektrickej energie, vody či plynu. Budete k tomu potrebovať posudok od odborníka, resp. doklady o rokovaniach so správcami sietí technického vybavenia.

Je to dôležité z toho dôvodu, že odpojením vašich prípojok na verejné siete môže dôjsť k ovplyvneniu prípojok okolitých susedov. Do žiadosti je beztak nutné písomné vyjadrenie a súhlas od všetkých zainteresovaných.

Za nelegálne búranie hrozí pokuta

Až na základe rozhodnutia stavebného úradu možno zrušiť zápis stavby na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

Odstránenie stavby bez povolenia je v zmysle ustanovení stavebného zákona priestupkom alebo správnym deliktom.

Nelegálne búranie sa môže skončiť predvolaním stavebníka na priestupkové konanie. Podľa zákona mu je možné uložiť pokutu až do výšky 829,84 eura.

Foto: Torrange

Ako naložiť so stavebným odpadom?

Odvoz vzniknutého odpadu býva najčastejšie riešený veľkokapacitnými kontajnermi. K nim je potrebné vybaviť aj potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, ktorý od vás bude vyžadovať stavebný úrad.

Pri búraní stavby sa stavebník podľa zákona o odpadoch § 77 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. sa stáva pôvodcom odpadu, čiže zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14, ako aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Demolácie stavieb už nespadajú pod drobný stavebný odpad a pre každý druh stavebného odpadu by mal stavebník vypracovať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Toto nariadenie platí v prípade, že dotyčný ročne nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov.

Stavebný odpad musí byť odvezený do zberného dvora alebo špecializovanej firmy, ktorá tento druh odpadu spracováva. Ceny za vývoz sa podľa druhu odpadu pohybujú od niekoľkých eur až po niekoľko desiatok eur za tonu.

Mnohí stavebníci sa snažia ušetriť tým, že po dohode s miestne príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva využijú čistú minerálnu stavebnú suť, ktorá neobsahuje nebezpečné látky na terénne úpravy na pozemku a zásypy stavebných konštrukcií.

Pozor na azbest

Azbest sa pod značkou Eternit používal od konca 19. storočia až do začiatku 80. rokov 20. storočia ako prímes do cementu pri výrobe potrubí, obkladov fasád, či ako strešná krytina. Pri likvidácii stavby, kde bol tento materiál využitý sa do ovzdušia môže dostať nebezpečný prach, ktorý spôsobuje vážne ochorenia pľúc.

Foto: Wikimedia Commons

Likvidáciu azbestu preto upravuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Ten považuje tento materiál za nebezpečný odpad, pričom ukladá majiteľovi povinnosť zabezpečiť jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie.

Fyzickým osobám, ktoré si túto povinnosť nesplnia hrozia pokuty od 2 500 € (fyzické osoby) až po 120 000 € (podnikatelia). Po zaplatení pokuty si dotyčný musí beztak túto povinnosť splniť a zabezpečiť likvidáciu.

Tá môže byť vykonávaná len osobami alebo organizáciami s oprávnením na túto činnosť. Likvidácia vyžaduje špeciálne technologické vybavenie (zneškodňujúce chemikálie, špeciálne vysávače s mikrofiltrami a iné) a vytvorenie kontrolovaného pásma okolo budovy.

Za tieto služby si špecializované spoločnosti podľa portálu Topbývanie účtujú orientačne okolo 7€  za m2 v prípade obkladov stien, vyše 8 € za m2 v prípade strešných krytín či 70 € za každý odstránený meter potrubia v stúpačke.


Mohlo by vás zaujímať

Kam odovzdať vypálenú žiarivku?

Kam odovzdať vypálenú žiarivku?

Elektroodpad ako žiarivky a LED žiarovky treba odovzdať v predajni, alebo na zbernom dvore.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov objednávajúcich si služby poskytované spoločnosťou PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.

10 skvelých nápadov na upcykláciu starých paliet

10 skvelých nápadov na upcykláciu starých paliet

Použité palety nemusia nevyhnutne skončiť ako palivo, či materiál na drevotriesku. Pozrite si výber jednoduchých nápadov pre začiatočníkov, vďaka ktorým pre ne môžete nájsť ďalšie využitie.