NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené 24. septembra 2020

Prinášame aktuálny prehľad schválených zmien v Zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené 24. septembra 2020

Foto: Odpady-portal.sk

Návrh schválila NR SR dňa 24.9.2020. Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Prvý oddiel

§ 27
Základné ustanovenia


(1) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

(2) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).

(3) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný

a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,

b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,

c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,

d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,

e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,

f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,

g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,

h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,

I) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],

j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle; údaje potrebné pre výpočet trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 15. júla,

k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté,

l) zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.

(5) Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 9. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Za finančné náklady, ktoré podľa prvej vety znáša výrobca vyhradeného výrobku, sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako aj výdavky na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností; ustanovenie § 81 ods. 4 nie je týmto dotknuté.

(6) Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až l) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:

a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo

b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory.

(7) Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu obalov, výrobcu neobalových výrobkov a výrobcu prenosných batérií a akumulátorov, sa nevzťahujú povinnosti uvedené v odseku 6 a v odseku 4 okrem písmen a), c), g) a h), ak

a) tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky výlučne pre potrebu vlastného podnikania,

b) zabezpečí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho dobu životnosti vo svojej držbe,

c) sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného výrobku a
d) ako jeho držiteľ zabezpečí nakladanie s odpadom z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom, pričom povinnosť podľa odseku 4 písm. g) plní až v roku, keď mu z výrobku vznikne odpad.

(8) Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 je povinný ohlasovať koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu:

a) údaje o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky alebo vývozu vyhradeného výrobku,

b) druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku a

c) druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku, pre ktorý ako jeho držiteľ zabezpečil zber a zhodnotenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.

(9) Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.

(10) Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.

(11) Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov, okrem povinností podľa odseku 4 písm. e), g) a l).

(12) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,

a) uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z jeho výrobkov,

b) poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,

c) bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností,

d) predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

(13) Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezverejní riadne a včas údaje zo správy o činnosti podľa § 28 ods. 4 písm. p), je povinná výrobcovi vyhradeného výrobku, s ktorým uzavrela zmluvu o plnení vyhradených povinností, umožniť na jeho náklady riadny výkon kontroly efektivity ňou vynaložených prostriedkov a plnenia povinností podľa § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) a z), a to do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti.

(14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť
a) výpoveďou, a to len
1.
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
2.
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov podľa § 28 ods. 4 písm. b).

V nadväznosti na zmenu doby, na ktorú sa uzatvára zmluva o plnení vyhradených povinností medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom podľa § 28 ods. 4 písm. b), najmenej na dobu dvoch kalendárnych rokov, je potrebné upraviť aj ustanovenie týkajúce sa možnosti výpovede tejto zmluvy.

b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2.

(15) Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Obec nemôže vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas kalendárneho roka z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e).

(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 prvej vety sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

(17) Ten, kto vykonáva alebo zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveň aj z iného odpadu ako komunálneho odpadu, je povinný zabezpečiť, aby zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu bol finančne a evidenčne oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného ako komunálneho odpadu; krížové financovanie nákladov na zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu sa zakazuje. Povinnosť zabezpečiť oddelené financovanie zberu podľa prvej vety sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a na tretie osoby.

(18) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví na plnenie povinností uložených týmto zákonom, prostredníctvom splnomocnenia podľa odseku 19, splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.

(19) Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností výrobcu vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona. Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na dobu jedného roka.

(20) Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa tohto zákona splnomocnený zástupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene.

(21) Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu alebo iného ako členského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz,57) preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto zákona pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu. Takéto odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zákona.

(22) Povinnosť podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.

(25) Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu, sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4.

Vzhľadom na časté presuny výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a pravdepodobne špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy, aby plnili ustanovenia zákona o odpadoch na začiatok roka, resp. až ku koncu I.Q kalendárneho roka, dochádzalo k výraznému nevyrovnanému systému. Z uvedených dôvodov boli obciam vypovedávané zmluvy od organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly a následne nebol v týchto obciach zabezpečený zber triedených zložiek komunálneho odpadu, v niektorých prípadoch až do konca I.Q. Na zabezpečenie a hlavne pre stabilitu systému triedeného zberu v obciach zavádza sa povinnosť mať uzatvorené nové zmluvné vzťahy najneskôr do 31. októbra. Pri nesplnení uvedenej povinnosti sa nastavujú aj sankcie.

§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

(2) Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, ktorá

a) má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodňovanie takého vyhradeného prúdu odpadu, ktorý patrí do predmetu jej autorizácie; uvedené sa nevzťahuje na zariadenie na úpravu odpadu činnosťou R12 podľa prílohy č. 1, ktorý pochádza z jeho vlastnej činnosti,

b) má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávnenej pôsobiť pre zhodný vyhradený prúd odpadu,

c) je s organizáciou podľa písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek orgáne tejto organizácie,

d) má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia uvedenom v písmene a), ktorý pôsobí v inom členskom štáte.

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť alebo účasť na hlasovacích právach alebo byť majetkovo alebo personálne prepojená vo vzťahu k

a) osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu v niektorom z členských štátov,

b) inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný vyhradený prúd odpadu.

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná

a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,

b) uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinnosti okrem prípadov uvedených v odseku 8; zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov,

Doterajší systém bol nastavený na obdobie najmenej jedného roka s cieľom stabilizovať systém, aplikačná prax z predchádzajúcich rokov však ukázala, že zmluvy sa síce častokrát uzatvárali na dobú neurčitú, no vypovedali sa už po prvom roku. Vzhľadom na to, že časté presuny výrobcov v rámci OZV naopak spôsobovali nestabilitu systému, navrhuje sa zmluvy uzatvárať na obdobie najmenej 2 kalendárnych rokov, tak pre výrobcov ako i obce. Na základe tejto zmeny budú môcť aj OZV efektívnejšie plánovať svoje výdavky a obciam nebude hroziť každoročné vypovedanie zmlúv zo strán OZV pre nedostatok výrobcov.

c) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,


§ 30
Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

(1) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo priložiť potvrdenie podľa odseku 3. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, je povinný k žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku priložiť vyhlásenie podľa odseku 4. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike.

(2) Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností. Ak v tejto lehote výrobca vyhradeného výrobku nezískal uvedenú autorizáciu, jeho registrácia platí, ak v tejto lehote predloží potvrdenie podľa odseku 3.

(3) Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ak výrobca batérií a akumulátorov bude plniť vyhradené povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je povinný súčasne k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s treťou osobou.

(4) Vyhlásenie, ktoré prikladá výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, musí obsahovať

a) údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude uplatňovať plnenie povinností osobitným spôsobom,

b) preukázanie schopnosti dodržiavania podmienok uvedených v § 27 ods. 7.

(5) Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je v súlade s odsekom 1.

(6) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách, do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.

(7) Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej osoby alebo na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu oznámiť v lehote 15 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na kolektívne plnenie povinností alebo na plnenie povinností prostredníctvom tretej osoby, je výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto oznámením predložiť potvrdenie podľa odseku 3. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto oznámením predložiť vyhlásenie podľa odseku 4. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na individuálne plnenie vyhradených povinností, výrobca vyhradeného výrobku je povinný podať žiadosť o udelenie autorizácie najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.

Ide o precizovanie textu, ktoré je spôsobené aplikačnou praxou zákona o odpadoch, ako aj spresnenie povinností pri prechode z kolektívneho plnenia vyhradených povinností na individuálne plnenie vyhradených povinností. Termín pre podanie žiadosti sa stanovuje vzhľadom na proces správneho konania a zároveň z dôvodu zabezpečenia plnenia vyhradených povinnosti.

(8) Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku podľa odseku 6 alebo z vlastného podnetu, ak registrované údaje nie sú v súlade so skutočným stavom.

(9) Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastala nasledujúca skutočnosť:

a) ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu vyhradeného výrobku,

b) registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požiadal o tento výmaz,

c) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 2,

d) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 7,

e) výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhradené povinnosti v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 6, 7 alebo § 44 ods. 2 a

1. nepredložil potvrdenie podľa odseku 3,

2. nezískal autorizáciu na individuálne plnenie povinností alebo

3. nestal sa alebo nie je osobou spĺňajúcou podmienky uvedené v § 27 ods. 7.

(10) Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva s výnimkou údajov chránených podľa osobitných predpisov.20)


§ 31
Koordinačné centrum


(12) Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a) na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,

b) na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými organizáciami zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu s cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov,

c) organizovať zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, v prípade obce, s ktorou žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela,

d) zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a organizáciou zodpovednosti výrobcov, vylosovanou podľa písmena c),

e) oznámiť ministerstvu, že nie je schopné plniť povinnosti podľa písmen a) až c) a odseku 11 písm. c) a d); ministerstvo určí koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov spôsob plnenia týchto povinností.

f) rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktoré zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov.

V nadväznosti na doplnenie novej povinnosti pre výrobcu obalov (§ 54 ods. 8) a výrobcu neobalových výrobkov § 74 ods. 5) je ustanovená povinnosť pre Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov rozdeliť náklady, ktoré je povinný výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov v prípade „náhradného plnenia“ iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov alebo inej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly tým subjektom, ktoré zabezpečili toto „náhradné plnenie“ vyhradených povinností.


§ 45
Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

(1) Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný

a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],

b) uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu,71)

c) uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)],

d) pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov dodať chemické zloženie a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie,

e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov,

f) zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,

g) bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok.

(2) Výrobca prístrojov je povinný

a) zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať,

b) ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu,

c) priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať, a ak je to potrebné aj informácie pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja.

(3) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.

(4) Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom jednej tretej osoby; výrobca si môže zvoliť iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia je výlučným spôsobom.

(5) Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k batériám a akumulátorom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca batérií a akumulátorov

a) neuviedol batérie a akumulátory na trh v Slovenskej republike v príslušnom nasledujúcom kalendárnom roku,

b) porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov batérií a akumulátorov podľa § 30 ods. 1 alebo

c) bol vymazaný z Registra výrobcov batérií a akumulátorov.

Ide o legislatívno-technickú úpravu vložením . Je žiaduce, aby povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k batériám a akumulátorom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezanikla, aj keď je splnený len jeden z dôvodov uvedených v písmenách a) až c).


Štvrtý oddiel
OBALY A ODPADY Z OBALOV

§ 52
Základné ustanovenie

(1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom

a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,

b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.


(34) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to najneskôr do 20. marca, ako aj celkové množstvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, a to najneskôr do 15. júla. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra.

Ide o precizovanie textu, ktoré bolo spôsobené nejednoznačnosťou vo zverejňovaných údajoch, ktoré boli potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Týmto novým znením ustanovenia je presne daná povinnosť ministerstvu zverejniť také údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet v zmysle znenia ustanovenia odseku 24.v zariadení prevádzkovanom v zmysle udelených súhlasov podľa zákona o odpadoch, umiestnené odpady v rozpore s povoleniami oprávňujúcimi vykonávanie ich činnosti.


§ 54
Povinnosti výrobcu obalov

(1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)],

b) označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,

c) aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,

d) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3,

e) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a,

f) informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

(2) Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov.

(3) Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.

(4) Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.

(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať

a) ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,

b) aj iné druhy tašiek.

(6) Na výrobcu obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až l) a odseku 6.

(8) Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca obalov

a) neuviedol obaly na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku,

b) porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov obalov podľa § 30 ods. 1 alebo

c) bol vymazaný z Registra výrobcov obalov.


Cieľom navrhovanej úpravy je v prípade odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zamedziť účelovému odôvodneniu zániku povinnosti výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov na plnenie vyhradených povinností za účelom vyhnutia sa plnenia týchto vyhradených povinností.

§ 59
Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná

a) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto časti zákona,

b) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu,

c) zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber,

d) vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,

e) zabezpečiť povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. l) k 30. júnu kalendárneho roka.

f) zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],
g) uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],

h) doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. októbra kalendárneho roka údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu v rozdelení na

1. zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december,

2. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh podľa prvého bodu,

3. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených povinností s danou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nasledujúci kalendárny rok a údaje o ich množstvách výrobkov podľa prvého bodu.


Doplnením písmena f) ide o zavedenie zodpovednosti plniť štandardy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá v danej obci zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Táto zmena vyplýva zo záverov analýzy „Ako pretriediť triedený zber“, ktorú vypracoval Inštitút environmentálnej politiky na zabezpečenie správneho plnenia štandardov zberu v jednotlivých obciach. Vzhľadom na to, že postupne sa zvyšuje cieľ zberu, za ktorý zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, mala by sa primerane zvyšovať aj potreba objemu zberných nádob pre zabezpečenie štandardov zberu.
Písmeno g) ustanovuje, že organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly má uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa sadzieb na tonu odpadu ustanovenej vo vykonávacom predpise.
Novým písmenom h) sa ustanovuje povinnosť OZV pre obaly zaslať ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje v termíne najneskôr do 31.októbra, nakoľko sa mení termín zverejňovania údajov potrebných pre výpočet ich trhových podielov. Týmto spôsobom má dochádzať k uzatvoreniu zmluvných vzťahov s obcami najneskôr do konca roka. Vzhľadom na časté presuny výrobcov a pravdepodobne špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy sa môže jednoduchšie zistiť počet výrobcov, ktorí neuzatvorili zmluvné vzťahy v danom termíne. Pre orgány štátneho dozoru bude zoznam výrobcov, ktorí vypovedali zmluvu s niektorou s OZV podkladom na podrobné preskúmanie ich zmluvného vzťahu, aby sa nestávalo, že budú obchádzať povinnosti im vyplývajúce zo zákona.


(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.

(3) Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä

a) popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
b) spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,

d) podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,

e) výšku nákladov na triedený zber v obci,

f) spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej podľa odseku 9.

(4) Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä

a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, ;sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sú ustanovené vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],

Vzhľadom na poddimenzovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je nutné určiť minimálnu cenu za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktorú je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná zaplatiť zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva zber týchto odpadov v obci, s ktorou má organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2. Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky budú určené vo vykonávacom predpise.

b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.(11) Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve podľa § 59 ods. 2 aj

a) na základe výzvy ministerstva podľa § 28 ods. 5 písm. f), alebo

b) v dôsledku zrušenia autorizácie podľa § 94 ods. 2.

(12) Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa odseku 2, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.

(13) Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa odseku 12 sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s obcou.

Uvedené ustanovenia sa zavádzajú najmä z dôvodu vzniknutej situácie zo začiatku roka 2020, kedy veľa obcí nemalo uzatvorené zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a následne nebolo zabezpečené financovanie zberu triedených zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Ďalší dôvod na zavedenie uvedeného ustanovenia je skutočnosť, že náhradný zvoz v obciach bez zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorý má zabezpečiť koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, nie je v rámci koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov nijakým spôsobom vyriešené. Zvoz triedených zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov má byť kontinuálny bez prerušenia. V odseku 13 je následne ustanovená povinnosť pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá uzatvorí s danou obcou novú zmluvu, uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov s trojmesačnou lehotou na úhradu. V rámci vysporiadania musia byť predložené doklady o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

 
 

Zostáva vám 56% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X