Podarí sa zlepšiť zálohový systém krátko pred jeho spustením? | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Podarí sa zlepšiť zálohový systém krátko pred jeho spustením?

Aké sú navrhované zmeny zákona o zálohovaní? Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/08.

Podarí sa zlepšiť zálohový systém krátko pred jeho spustením?

Ilustračné foto: Depositphotos

  • Publicistika |  10.08.2021 |  JUDr. Katarína Brath Liebscherová

Systém zálohovania jednorazových obalov na nápoje sa má spustiť už od 1. januára 2022, a teda na jeho prípravu, prípadne na doladenie nezrovnalostí súvisiacich s jeho zavedením zostáva necelých päť mesiacov.

Nedokonalosti systému zálohovania jednorazových obalov na nápoje, ktorý predpokladá súčasne platný zákon o zálohovaní1 a zákon o odpadoch2, si uvedomuje aj Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), ktoré pripravilo, resp. pripravuje novely týchto zákonov.

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

Predmetom zálohovania budú jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky. Zákon o zálohovaní určuje povinnosti pre výrobcov obalov, distribútorov obalov a správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej ako „správca“).

Zákon o zálohovaní bol prijatý už v roku 2019, pričom dotknuté subjekty majú čas do 1. 1. 2022 na vytvorenie zálohového systému.

Keďže prax ukázala, že legislatívne nastavenie zálohového systému má svoje nedostatky, MŽP pripravilo novely zákona o zálohovaní a zákona o odpadoch, ktoré sú práve v legislatívnom procese.

Navrhované zmeny zákona o zálohovaní

Podľa dôvodovej správy k návrhu novely zákona o zálohovaní je jej cieľom najmä precíznejšia úprava spolupráce MŽP so správcom, ktorá má zabezpečiť lepšie fungovanie zálohového systému a taktiež doladenie legislatívneho nastavenia zálohového systému, ktoré je potrebné zosúladiť s reálnymi funkcionalitami zálohového systému.

Návrh novely zákona o zálohovaní3 obsahuje najmä nasledujúce zmeny:

a.) Zálohovanie sa nebude vzťahovať na niektoré typy obalov – napr. fľaše/plechovky, ktoré sa poskytujú v medzinárodných vlakoch, autobusoch, lietadlách alebo v bezcolnej zóne, alebo ktoré sú vyvážané, a ich vývoz je potvrdený vývozným colným vyhlásením;

b.) Ak výrobca obalov nemá uhradené záväzky zo zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona, nesmie uvádzať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch na trh;

c.) Doplnenie nových povinností správcu. Správca bude povinný:

  • doručiť MŽP správu o činnosti za každý kalendárny polrok (správa bude obsahovať stav zálohového systému; stav plnenie cieľov návratnosti, problémy pri plnení cieľov). MŽP má k správe o činnosti uskutočniť verejné ústne prerokovanie a odporučiť zmeny zálohového systému, resp. vykonáva zmeny v zakladajúcich dokumentoch správcu;
  • viesť transparentný účet so všetkými platobnými operáciami spojenými s funkciou správcu a sprístupniť údaje z tohto účtu tretím osobám (povinné zverejnenie na webovom sídle);
  • disponovať s príjmami, ktoré nadobudol z nevyplatených záloh, najviac do výšky desať percent vybraných záloh zo všetkých zálohovaných jednorazových obalov na nápoje uvedených na trh v danom roku. Nakladanie s príjmom správcu nad tento rozsah je na základe správcom predloženého návrhu, viazané súhlasom MŽP. Ak MŽP odoprie súhlas, tak sa takýto príjem musí odviesť do Environmentálneho fondu;

d.) Rozširujú sa kontrolné právomoci MŽP voči správcovi. MŽP bude napríklad menovať 3 zástupcov do dozornej rady správcu; bude preskúmavať ročnú závierku správcu a kontrolovať vedenie účtovníctva správcu prostredníctvom člena dozornej rady;

e.) Ambicióznejšie ciele návratnosti zálohovaných obalov na nápoje na účely recyklácie

Súčasné ciele návratnosti:

Navrhované ciele návratnosti:

Úprava cieľov podľa zákona o odpadoch

Zavedenie zálohového systému bude mať vplyv na množstvo plastových a kovových obalov nachádzajúcich sa v triedenom zbere komunálneho odpadu. Keďže zálohované PET fľaše a plechovky budú v triedenom zbere chýbať, je potrebné upraviť ciele v oblasti nakladania s odpadmi z obalov uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.

Predložený návrh novely zákona o odpadoch4 predpokladá doplnenie nového cieľa – mieru recyklácie odpadov z plastových obalov nachádzajúcich sa v triedenom zbere komunálneho odpadu. Nový cieľ má byť stanovený len pre organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, a to nasledovne:

Miera recyklácie odpadov z plastových obalov, ktoré vzniknú v komunálnom odpade, najmenej vo výške:

rok 2024 34 %
rok 2025 36 %
rok 2026 37 %
rok 2027 39 %
rok 2030 42 %

Úpravu cieľov v oblasti nakladania s odpadmi z obalov považujeme za nevyhnutný, avšak predložený návrh sa zdá byť nedostatočný, a to z viacerých dôvodov.

Predložený návrh upravuje nové ciele recyklácie len pre odpady z plastových obalov, avšak zálohovanie sa týka aj jednorazových nápojových obalov z kovu. Myslíme si, že by bolo vhodné upraviť aj ciele pre odpady z kovových obalov.

Z návrhu nie je taktiež úplne zrejmé, prečo bola samostatne určená nová miera recyklácie odpadov z plastových obalov, ktoré vzniknú v komunálnom odpade, pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly a nebola upravená existujúca miera zhodnocovania a recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov).

V praxi môže byť taktiež problematické dosiahnutie stanovených cieľov zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkoch, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, nakoľko ciele zberu sa neznižujú, avšak reálne množstvo odpadu v komunálnom odpade by sa malo v dôsledku zálohovania jednorazových plastových a kovových obalov znížiť.

Keďže vyššie uvedené zmeny sú stále len vo forme návrhov, je pravdepodobné, že dôjde ešte k ich úprave a prehodnoteniu. Avšak do spustenia zálohového systému nezostáva veľa času, preto by bolo vhodné čo najskôr pripraviť a schváliť finálne znenie týchto návrhov, aby sa dotknuté subjekty mohli pripraviť na zmeny, ktoré ich čakajú.


1 Zákon č. 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/346
4https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=563

JUDr. Katarína Brath Liebscherová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Samospráv sme sa pýtali, čím si vysvetľujú pokles v triedení odpadu. Zálohovanie nie je jediná príčina, zhodujú sa.

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Chybne nastavený systém pripravuje niektoré mestá aj o desaťtisíce eur ročne.

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Slovenský podnik musel dlhé roky ukladať odpad z výroby na skládku a rástli mu náklady na odpadové hospodárstvo. Vďaka platforme dostal odpad druhú šancu a náklady sa premenili na zisk.