NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Hierarchia odpadového hospodárstva – má tento pojem právne ukotvenie? (PRÁVNY POHĽAD)

Už vyše 12 rokov platí v celej Európskej únii aj na úrovni členských štátov päťstupňová hierarchia odpadového hospodárstva. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v marcovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 2023/01.

Hierarchia odpadového hospodárstva – má tento pojem právne ukotvenie? PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  15.03.2023 |  Mag. Annamária Tóthová

O hierarchii odpadového hospodárstva je možné počuť na každom podujatí, ktoré sa aspoň trochu dotýka odpadov, resp. odpadového hospodárstva.

Každý prednášajúci pravidelne prichádza s obrátenou pyramídou a vysvetľuje, že musíme viac predchádzať vzniku odpadov a máme ich čo najmenej zneškodňovať, čo sa často spája so skládkovaním. Odkiaľ sa však táto hierarchia vzala a je právne záväzná?

Čo je hierarchia odpadového hospodárstva?

Hierarchia odpadového hospodárstva je základným kameňom európskej politiky a legislatívy v oblasti odpadov. Jej hlavným účelom je minimalizovať nepriaznivé účinky odpadov na životné prostredie a zvýšiť a optimalizovať efektívnosť zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva.“1

Hierarchia odpadového hospodárstva uvádza päť činností, resp. aktivít, ktoré sa majú vykonávať, aby boli negatívne následky vznikajúcich odpadov na životné prostredie čo najmenšie.

Obrátená pyramída odpadového hospodárstva absolútne priorizuje činnosť predchádzania vzniku odpadov. Znamená to, že na tejto úrovni ešte nehovoríme o odpade a táto činnosť teda ani nie je nakladaním s odpadmi.

Predchádzanie vzniku spočíva v rôznych opatreniach už pri výrobe predmetov a látok, pričom jednou z týchto činností je aj opätovné použitie predmetov a látok na ich pôvodný účel, aj keď je potrebná malá oprava (tzv. re-use)2.

Následné činnosti sú už činnosťami odpadového hospodárstva, teda nakladaním s odpadmi, ktoré si vyžadujú postupy, povolenia a plnenie povinností v súlade so zákonom o odpadoch3. Týmito činnosťami sú príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, napr. energetické a nakoniec zneškodňovanie odpadov.

Kde sa hierarchia odpadového hospodárstva vzala?

Už vyše 12 rokov platí v celej Európskej únii aj na úrovni členských štátov vyššie uvedená päťstupňová hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá nahradila svoju trojstupňovú predchodkyňu: predchádzanie vzniku – zhodnocovanie – zneškodňovanie.

Zdroj: Waste prevention and management

Zavedená bola článkom 4 rámcovej smernice o odpade4 v roku 2008 a transponovaná do právnych poriadkov jednotlivých štátov mala byť do 16. 2. 2011. Do nášho zákona o odpadoch bola prevzatá v roku 2013.

Recitál 31 k rámcovej smernici o odpade uvádza:

Hierarchia odpadového hospodárstva vo všeobecnosti ustanovuje poradie priorít toho, čo predstavuje v právnych predpisoch o odpadoch a politike odpadového hospodárstva z celkového hľadiska najlepšiu environmentálnu voľbu, aj keď odklonenie sa od nej môže byť potrebné v prípade špecifických prúdov odpadov, ak je to odôvodnené okrem iného technickou uskutočniteľnosťou, ekonomickou životaschopnosťou a ochranou životného prostredia.“

Hierarchia odpadového hospodárstva v zákone o odpadoch

V súčasne platnom zákone o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva upravená v § 6 ods. 1 a 2 a znie nasledovne:

„Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.“5

Samotný zákon o odpadoch sa na hierarchiu odpadového hospodárstva na viacerých miestach odvoláva, napr. v § 8 Programy odpadového hospodárstva, § 14 Povinnosti držiteľa odpadov, § 75e Požiadavky na označovanie výrobku, § 81 ohľadom úpravy všeobecne záväzného nariadenia obce pre komunálne odpady.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná pre všetkých, keďže ustanovenie § 6 nemá špecifického adresáta. Vzťahuje sa preto rovnako na právnické, ako aj fyzické osoby, napr. pôvodcu odpadu, jeho držiteľa, subjekty nakladajúce s odpadom alebo štátne orgány.

Príloha č. 4a zákona o odpadoch uvádza príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ktorými sú napr. poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na skládku, finančné stimuly na darovanie výrobkov, najmä potravín, alebo podpora výskumu a inovácií v oblasti vyspelých technológií recyklácie a repasovania.

Dá sa domnievať, že aj táto príloha6 je dôkazom toho, že hoci je hierarchia odpadového hospodárstva známa a záväzná už dlhé roky, jej uplatňovanie nie je úplne striktne dodržiavané. S ohľadom na množstvo skládkovaného odpadu v Slovenskej republike je rovnako možné konštatovať, že kontrolné mechanizmy štátu jej dodržiavanie nevynucujú, resp. nezabezpečujú v dostatočnej miere.

Samotná sankcia za porušenie hierarchie odpadového hospodárstva právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je však dosť vysoká a pohybuje sa vo výške od 800 EUR až do 120 000 EUR v závislosti od porušenej úrovne hierarchie. Fyzickej osobe môže byť v prípade zistenia porušenia uložená pokuta až do výšky 1 500 EUR.


1 Mag. Bernhard Hager LL.M., JUDr. Ing. Lucia Lalíková Tadlánková, obaja NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o. (teraz Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.), Odpadové hospodárstvo 2012/10
2http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf, str. 30, bod 1.4.3
3 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
5 Takouto výnimkou bol napr. § 81 ods. 21 písm. a) v skoršom znení zákona o odpadoch, keď obec mohla uprednostniť energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pred jeho materiálovým zhodnotením (pozri EPI komentár k § 6 zákona o odpadoch, JUDr. Ivana Jušková).
6 Do zákona o odpadoch zavedená od 1. 7. 2020.

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk16.03.2023 (07:33)
    sú tam dve čarovné slovíčka: ak to nie je možné alebo účelné. To však nikde nie je vysvetlené čo to znamená, ale je to slamka, ktorej by sa musel každý chytať v prípade kontroly. A ešte doplním, v článku spomínate, že "malá oprava" je RE-USE. Podľa mňa to tak nie je, malá oprava je už činnosť prípravy na opätovné použitie a to je pod súhlasom - tak hovorí aj definícia. Opätovné použitie by malo byť bez zásahu "malej opravy".

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Európske automobilky v regulácii vidia úskalia.

Nestlé: 100 % recyklovateľnosť obalov nedosiahneme do roku 2025

Nestlé: 100 % recyklovateľnosť obalov nedosiahneme do roku 2025

Takmer všetky produkty potravinárskej spoločnosti na slovenskom trhu sú navrhnuté s ohľadom na recykláciu. Nie sú však recyklačné kapacity.

Odpad v pohybe: Čo hovorí návrh nového nariadenia EÚ o preprave odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Odpad v pohybe: Čo hovorí návrh nového nariadenia EÚ o preprave odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Mareka Prítyiho z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland poukazuje na niektoré návrhy EP, ktoré môžu naznačiť, akým smerom sa bude uberať nová právna úprava.