NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie. OZV ENVI - PAK edukuje ľudí v otázkach triedenia, aby odpad nekončil na skládke ako nevyužitá surovina, ale aby sa ďalej spracoval.

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

Foto: Depositphotos

Recyklácia je proces, pri ktorom sa opätovne využívajú už použité materiály, šetria sa prírodné zdroje a znižuje sa množstvo odpadov uložených na skládke, čo prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov aj k ochrane životného prostredia.

Triedený zber sa neustále zlepšuje. V roku 2021 skončilo na skládke 41 % komunálneho odpadu, 49 % sa zrecyklovalo a 9 % energeticky zhodnotilo. V roku 2025 by sme mali podľa cieľov EÚ recyklovať už 55 % komunálneho odpadu. K naplneniu tohto cieľa môže výrazne napomôcť nielen zavedenie zberu kuchynského bioodpadu, ale aj lepšia miera triedenia komodít, akými sú papier, sklo, plast, kovové obaly a nápojové kartóny.

„Až 80 % komunálneho odpadu dnes vieme veľmi dobre recyklovať. Napríklad sklo sa dá recyklovať takmer donekonečna, na skládke by sa však rozkladalo tisíce rokov. Do skupiny dobre recyklovateľných materiálov patrí aj papier, kovy a niektoré druhy plastov. Aj preto je dôležité apelovať na ľudí a neustále ich vzdelávať v oblasti triedenia, aby si uvedomili dopad svojich aktivít na životné prostredie,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie z OZV ENVI - PAK a dodáva: „Aj napriek tomu, že témy triedenia a recyklácie sú medzi verejnosťou čoraz populárnejšie, stále sa pri nich stretávame s viacerými mýtmi, ktoré ľudí zavádzajú.“

Najčastejšie mýty, ktoré sa spájajú s recykláciou odpadu:

Mýtus č. 1: Vytriedený odpad určený na recykláciu nakoniec aj tak končí na skládke

Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje – odovzdávajú sa na ďalšie spracovanie recyklátorom. Zberová spoločnosť musí dokladovať, čo sa s odpadom deje po dotriedení. Je zakázané ho skládkovať, pokiaľ však obsahuje veľa nečistôt (viac ako 25 %), už sa nepovažuje za triedený a vtedy končí na skládke odpadu.

Niekedy sa môže zdať, že triedenie nemá zmysel, lebo všetky druhy odpadov sa zbierajú spoločne do jedného auta. Neznamená to však, že vytriedený odpad končí na skládke. Niektoré autá na zber odpadu sú viaczložkové, a majú niekoľko oddelených zásobníkov, do ktorých sa sypú jednotlivé druhy vytriedených smetí.

Foto: Odpady-portal.sk

Rovnako to platí v prípade odpadu, ktorý je zbieraný do vriec. Vtedy sa na korbu auta môžu nakladať spoločne napríklad vrecia s plastmi aj vrecia s papierom. Odpad sa zváža spoločne z dôvodu úspory počtu zvozov a pohonných hmôt. Alebo sa používa jedno auto dopoludnia na zber papiera a to isté auto príde prázdne popoludní po plasty.

Mýtus č. 2: Skládkovanie odpadu je tou najlepšou a najlacnejšou možnosťou, preto triedenie a recyklácia nemá zmysel

Na Slovensku končí takmer všetok zmesový komunálny odpad na skládkach, pričom v minulosti boli poplatky za skládkovanie veľmi nízke a stabilné. Tomuto už odzvonilo a ceny za skládkovanie od roku 2019 prudko rastú. Riešením je preto triedenie odpadu a jeho následná recyklácia.

Triedený zber spadá pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a financujú ho výrobcovia prostredníctvom OZV. Lepšie triedenie v mestách a obciach preto ovplyvňuje aj miestnu cenu za skládkovanie.

Skládky navyše predstavujú veľkú environmentálnu záťaž, nakoľko sa z nich uvoľňuje metán, zvyšujú sa emisie skleníkových plynov a tie prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Skládky by preto mali byť vždy až poslednou voľbou pri spôsoboch nakladania s odpadmi.

Mýtus č. 3: Recyklácia je drahá

Veľa ľudí sa obáva toho, že recyklácia je príliš nákladná. Ak však vezmeme do úvahy nielen ekonomické, ale aj environmentálne a spoločenské faktory, tak celkové náklady na recykláciu sú v skutočnosti často nižšie ako náklady spojené so skládkovaním. Pri recyklácii využívame už existujúce suroviny a tie sú použité na výrobu nových produktov. Tým sa znižujú náklady na získavanie primárnych surovín a nakoniec aj na celkovú výrobu.

Mýtus č. 4: Produkty vyrobené z recyklovaných materiálov sú nižšej kvality

V minulosti sa všetky recyklované výrobky považovali za podradné a nekvalitné. V súčasnosti však moderné technológie umožňujú recyklovať materiály takým spôsobom, aby sa dosiahla rovnaká kvalita ako pri použití primárnych surovín.

Niektoré druhy materiálov, ako napríklad sklo a kovy sa môžu recyklovať takmer donekonečna bez straty kvality. Pri iných materiáloch, ako napríklad plastoch, závisí kvalita recyklovaných materiálov od presného zloženia a prímesí, akými sú napríklad farbivá.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Aktualizovaný projekt ráta s podstatne väčším rozšírením skládky.

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Konzultácie k zámeru pripojiť sa do ETS potrvajú do začiatku augusta.

Ako bude vyzerať zálohový systém v Česku? Expert z ministerstva priblížil detaily

Ako bude vyzerať zálohový systém v Česku? Expert z ministerstva priblížil detaily

Obce by na systéme zálohovania nemali strácať. U susedov testujú aj možnosť digitálneho zálohovania.

X
X
X
X