NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Otvorenie nového zberného dvora prináša právne povinnosti pre obce. Čo všetko treba splniť? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Andrey Mochorovskej a Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland o povinnostiach spojených s prevádzkovaním zberného dvora.

Právne povinnosti obce spojené s otvorením nového zberného dvora

Foto: Flickr

  • Publicistika |  25.07.2023 |  Mgr. Andrea Mochorovská, Mag. Annamária Tóthová

Aké sú právne povinnosti obce spojené s otvorením nového zberného dvora? Aký súhlas potrebuje a čo musí vybaviť? Aj keď právna úprava zberných dvorov nie je novinkou, táto téma je stále živá najmä s ohľadom na možnosť čerpať na tento účel eurofondy.

Všeobecne záväzné nariadenie obce

V zmysle § 80 ods. 6 zákona o odpadoch1 je zberný dvor zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.

Podrobnosti o prevádzkovaní zberného dvora musia byť v zmysle § 81 ods. 8 písm. i) zákona o odpadoch upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zámer na otvorenie zberného dvora v obci môže v niektorých prípadoch podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o EIA), keďže na zbernom dvore môžu byť vykonávané činnosti, ktoré spadajú pod posudzovanie vplyvov.

Mohlo by ísť najmä o činnosť 9.6 podľa prílohy č. 8 zákona o EIA, a to „Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov“, pre ktorú je posudzovanie vplyvov povinné, ak je prijaté množstvo odpadu aspoň 5.000 ton ročne.

Ďalšou činnosťou zberných dvorov, pre ktorú je posudzovanie vplyvov povinné bez ohľadu na množstvo odpadov, je činnosť 9.10 „Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel“, okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu, pre ktoré je posudzovanie vplyvov povinné až od hranice 5.000 ton odpadu ročne. Vzhľadom na zálohovanie nápojových obalov je viac ako nepravdepodobné, že by mohol zberný dvor také množstvá vyzbierať.

Stavebné predpisy a uvedenie do prevádzky

Vo všeobecnosti platí, že zariadenia ako zberné dvory sú umiestňované vo vyhradených zónach mimo obytných častí, ktoré sú na to určené v územnom pláne obce, resp. v územnom pláne regiónu. Podľa súčasne platných stavebných predpisov bude na umiestnenie zberného dvora potrebné získať rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydá príslušný stavebný úrad.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené.

Na samotnú stavbu zberného dvora je potrebné získať stavebné povolenie. Stavba zberného dvora bude najčastejšie pozostávať zo spevnenej plochy, prístrešku pre mechanické jednotky, oplotenia, prípadne kancelárskych jednotiek. V stavebnom konaní bude rovnako potrebné vyriešiť prípojky na inžinierske siete, teda elektrickú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku, ako aj prístupovú cestu do objektu.

Okrem vyjadrení dotknutých orgánov a poskytovateľov pripojenia na inžinierske siete je potrebné zaobstarať aj projektovú dokumentáciu stavby. V prípade zamýšľaného výrubu dreviny je potrebný aj súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, ktorým je okresný úrad.

Po ukončení stavby príslušný stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povolí užívanie stavby. Typickou podmienkou uloženou v kolaudačnom rozhodnutí je povinnosť užívať stavbu v súlade s hygienickými, protipožiarnymi a bezpečnostnými predpismi. Pred začatím činnosti zberného dvora je budúci prevádzkovateľ povinný predložiť príslušnému regionálnemu úrade verejného zdravotníctva na schválenie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

Od 1.4.2024 budú účinné nové stavebné predpisy, ktoré zmenia povoľovacie postupy ako aj príslušnosť stavebných úradov.

Povolenie na prevádzku zberného dvora

Hoci môže zberný dvor zriadiť len obec alebo združenie obcí, prevádzkovanie môže obec delegovať na základe zmluvy na tretiu osobu. Zmluva musí byť platná počas celej doby prevádzky zberného dvora treťou osobou. Prevádzkovateľ zberného dvora musí získať povolenie na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktoré vydá príslušný okresný úrad ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Žiadosť o vyššie uvedený súhlas musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, sídlo zariadenia na zber odpadov, ktorým je zberný dvor, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať, rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať, technické údaje o zariadení, spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia, opatrenia pre prípad havárie a dátum začatia prevádzky.

Prílohou žiadosti musí byť záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje, a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Ako má zberný dvor vyzerať

Na zbernom dvore musí byť v súlade s vyhláškou MŽP č. 371/2015 Z.z.:

  • zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená,
  • osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
  • skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
  • manipulačná plocha.

Zároveň musia byť priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhnuté, zhotovené a prevádzkované tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.


1 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

Mgr. Andrea Mochorovská, koncipientka
Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

 

Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk27.07.2023 (22:03)
    Ach koľko byrokracie so zberným dvorom. A čo tak to obciam zjednodušiť? Co tak zrušiť tento súhlas? Načo je dobrý? Ved kovy sa bežne zbieraju do kontajnerov na ulici. Aj papier, bio, oleje, nebezpečné odpady, elektro, batérie, to sú všetko odpady, ktoré sa bežne ukladajú len tak do nadob v uliciach. A na to žiaden súhlas netreba. Tak prečo je kontajner pred zberný mdvorom bez byrokracie a v zberom dvore s mega byrokraciu?

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.