Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nákupy a verejné obstarávania: Ako je to s nadlimitnými a podlimitnými zákazkami? (PRÁVNY POHĽAD)

Na dvoch praktických príkladoch popisujeme, ako má obec postupovať, ak potrebuje nakúpiť kontajnery alebo nájsť firmu, ktorá zabezpečí zneškodnenie odpadu z nelegálnej skládky.

Nákupy a verejné obstarávania: Ako je to s malými a nízkymi zákazkami? (1. časť)

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  19.09.2023 |  JUDr. Simona Makúchová

Prinášame prvý z dvoch článkov Simony Makúchovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland o zákazkách riadených zákonom o verejnom obstarávaní. Text vyšiel v septembrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 07-09/2023. Druhý text prinesieme v nasledujúcom vydaní časopisu, ktoré naši predplatitelia dostanú začiatkom decembra. Následne ho publikujeme online.


Obstarávanie, resp. nákupy v oblasti odpadov, je pre obce a mestá dôležitým procesom, ktorý im umožňuje zabezpečiť efektívne a udržateľné riadenie odpadov.

Nie každé obstarávanie však pre obec predstavuje povinnosť riadiť sa zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“). V tomto článku prinášame prehľad, ako má obec určiť najvhodnejší postup pri využívaní verejných zdrojov pri nákupoch v oblasti odpadov v prípadoch, keď hodnota zákazky neprevýši finančné limity stanovené pre zákazky s nízkou hodnotou.

Obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnym odpadom, ak ide o:

(i) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, teda odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti,
(ii) zmesový odpad z iných zdrojov a
(iii) drobný stavebný odpad.

Obec je oprávnená vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo prostredníctvom tretej osoby, s ktorou musí mať obec v zmysle ustanovenia § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“) uzatvorenú zmluvu, a to s tzv. zbernou spoločnosťou.

Obec by si v prvom rade mala najskôr stanoviť svoje požiadavky. Bude obec plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch sama alebo prostredníctvom zbernej spoločnosti? Obec by mala ďalej presne definovať svoje požiadavky a ciele týkajúce sa odpadového hospodárstva, najmä čo sa týka rozsahu a druhov odpadov, spôsoby zberu, triedenia a spracovania odpadu, a tiež prihliadnuť na environmentálne a finančné požiadavky.

V druhom rade by mala obec vytvoriť komplexnú písomnú dokumentáciu, ktorá opisuje všetky požiadavky, podmienky a kritériá obstarávania. To zahŕňa technické špecifikácie, termíny, kritériá na hodnotenie ponúk a podmienky zmluvy. Písomnosť akýchkoľvek právnych úkonov spojená s nakladaním s majetkom obce vyplýva zo zákona o majetku obcí1.

Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní všetkých zákaziek uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, proporcionalita, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

Ak poskytovateľ finančných prostriedkov určí svoje vlastné pravidlá a postupy k zadávaniu zákaziek, verejný obstarávateľ je povinný prednostne uplatňovať tieto vlastné pravidlá a postupy. Pravidlá a postupy musia byť v súlade so ZVO, ako aj so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V súvislosti so stanovením požiadaviek vyplynú pre obce konkrétne potreby, na základe ktorých zvolí obec vhodný postup obstarania najmä v súvislosti s finančnými požiadavkami. Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote zákazky (ďalej ako „PHZ“) sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky.

V rámci verejného obstarávania, t. j. nakladania s verejnými financiami na účely zaobstarania tovarov, služieb a stavebných prác, rozlišujeme v nadväznosti na ZVO a vyhlášku nasledovné druhy zákaziek podľa hodnoty PHZ:

Zákazky pod 10 000 eur

- PHZ je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok (§ 1 ods. 15 ZVO),

- neuplatňuje sa postup podľa ZVO, t. j. verejný obstarávateľ nemusí postupovať podľa ZVO,

- pri týchto zákazkách nemožno opomínať zásady hospodárenia s majetkom obce a ďalšie pravidlá hospodárenia s verejnými financiami.

Praktický príklad:

Obec priamo zabezpečuje zber a iné nakladanie s komunálnym odpadom a má záujem obstarať kontajnery na triedený a komunálny odpad. Ako bude obec postupovať?

  1. Obec si určila, že vzhľadom na množstvo produkovaného komunálneho odpadu potrebuje celkovo 15 veľkokapacitných kontajnerov (1 kontajner = 1 100 l), z toho 8 na zmiešaný (zmesový) odpad, 4 na stavebný odpad a 3 na bioodpad.
  2. V zmysle smernice obce upravujúcej obstaranie služieb a tovarov vykonala obec prieskum trhu porovnaním troch komerčných ponúk prostredníctvom vyhľadávania na internete. PHZ takejto zákazky sa pohybuje cca okolo 8 500 eur .
  3. Zákazka je nižšia ako 10 000 eur, preto sa neuplatní na obstaranie kontajnerov ZVO, iba interná smernica obce alebo zásady hospodárenia obce, ak nie je prijatá takáto smernica.
  4. Obec môže priamo osloviť jedného dodávateľa a uzavrieť s dodávateľom písomnú zmluvu o dodaní kontajnerov.
  5. Obec zverejní uzatvorenú zmluvu (prípadne objednávku) v Centrálnom registri zmlúv.

Zákazky s nízkou hodnotou

- zákazky s nízkou hodnotou predstavujú zákazky s PHZ od 10 000 eur s hornou hranicou podľa predmetu obstarávania
- Tovary a služby: od 10 000 eur do 180 000 eur
- Sociálne služby a iné osobitné služby (príloha č. 1 ZVO): od 10 000 eur do 400 000 eur
- Stavebné práce: od 10 000 eur do 300 000 eur
- Potraviny: od 10 000 eur do 215 000 eur
- postup pri obstarávaní podľa § 117 ZVO alebo § 109 až § 111 ZVO, ak ide o bežne dostupné tovary alebo služby

Je potrebné zdôrazniť, že od 1. februára 2023 sú verejní obstarávatelia povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou (ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu nad určitý finančný limit2) používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu.

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti bezodplatne zabezpečené s využitím elektronického trhoviska (ET) a informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO), pričom správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Praktický príklad:

Predmetom zákazky je zhodnotenie, resp. zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na území obce.

  1. Obec po analýze nebezpečného odpadu určila, že predpokladaná hodnota zákazky je cca 85 000 eur, a preto obec bude postupovať podľa § 117 ZVO, ktorý sa uplatňuje na zákazky s nízkou hodnotou s povinnosťou uverejniť výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy podľa § 117 ods. 6 ZVO.

  2. Obec uvedie vo výzve na predkladanie ponúk najmä:
    a) predpokladanú hodnotu zákazky,

b) lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,

c) informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať,

d) informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy,

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,

g) informáciu, či sa použije elektronická aukcia.

3. Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk podľa odseku 6 vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.

4. Vzhľadom na kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena, uzatvorí obec zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou. Obec zverejní uzatvorenú zmluvu (prípadne objednávku) v Centrálnom registri zmlúv.

5. Obec je povinná poslať na uverejnenie v profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadala za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka.

1 § 6 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

2 § 117 ods. 6 ZVO

JUDr. Simona Makúchová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.