NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.

evidencia

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  26.09.2023 |  Uršula Pomfyová / perex: redakcia

Tlačivá, správy, formuláre a oznámenia, ktoré sa musia odovzdávať. Ak je to na dva kliky, je to jednoduché. Ale keď je tlačivo komplikované, neobsahuje spôsob vypĺňania alebo v ňom chýbajú kolónky pre zmysluplný prehľad, je to trápenie.

Detailnejší pohľad na obsah reportovacích údajov má význam pri chápaní „prečo“ ich potrebujeme, ale ukáže aj chyby, nedostatky a aj byrokratické nezmysly, aby sa viac uvažovalo a časom hádam aj menej reportovalo.

Nová povinnosť zberových spoločností v novom formáte

Pre zberové spoločnosti vykonávajúce triedený zber komunálnych odpadov sa od 1. januára 2022 doplnili do zákona o odpadoch nové povinnosti v zasielaní údajov ministerstvu a príslušnej OZV a v zverejňovaní vybraných údajov (§ 16 ods. 12 zákona č.79/2015 Z. z.). Ale zmeny vo vykonávacom predpise, k rozsahu a forme oznamovania, vyšli až 2. júna 2022 (§ 3a, Príloha 7, 8 vyhlášky č. 373/2015 Z. z.).

Zasielanie údajov zberovými spoločnosťami má formu Správy, ktorá obsahuje tabuľkovú a textovú časť, pričom tabuľková je obsahovo detailnejšia. Súčasťou Správy má byť aj informácia o dvoch zariadeniach, ktoré odmietli prevziať určité odpady z obalov na materiálové zhodnotenie, ale aj dôvod tohto odmietnutia a ešte aj kľúč, podľa ktorého sa zberová spoločnosť rozhodovala pri oslovení toho ktorého zariadenia na recykláciu triedených zložiek.

ursula_pomfyova

Aj keď v texte § 3a písm. b) vyhlášky č. 373/2015 Z. z. sú uvedené iba odpady z obalov, v celom kontexte Správy sa tým rozumejú ako odpady z obalov tak aj odpady z neobalových výrobkov. Lebo tieto odpady sú zbierané spolu v rámci triedeného zberu a dotrieďujú sa hlavne podľa materiálov.

V prvej tabuľke Prílohy 7 má byť zápis 1 obec = 1 riadok. Stĺpce v tejto prvej tabuľke sú rozdelené podľa jednotlivých zložiek triedeného zberu. K piatim povinným (papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly na báze lepenky) je doplnené nepovinné drevo. Nepovinné preto, lebo zmluvná OZV nemá povinnosť financovať v zmluvných mestách a obciach nakladanie s ním. Ale, ciele v oblasti nakladania s odpadmi z obalov (Príloha 3 zákona o odpadoch) máme aj pre odpady z drevených obalov. Tak ako je to? Pre dosahovanie cieľov potrebujeme údaje aj o tejto zložke.

Vo vysvetlivkách sú pri dreve uvedené ako príklad len drevené obaly, s dodatkom „okrem drevených paliet“. Prečo? Možno ministerstvo si myslí, že do komunálnych odpadov sa môžu dostať len spotrebiteľské a skupinové drevené obaly (košíčky, prepravky), ale prepravné (palety) nie. Drevené palety sa však môžu dostať do komunálneho odpadu napríklad z činnosti odovzdávania odpadov do domácností.

Druhá tabuľka Prílohy 7 má obsahovať zápis údajov o výnose z predaja a nákladoch za odovzdanie odpadov z triedeného zberu ale iba pre činnosť recyklácie. Kódy „recyklácie“ v tejto časti tabuľky nie sú, pričom v zvyšných dvoch, áno. Za recykláciu v súčasnej praxi sa považujú činnosti – R3, R4 a R5. Ale v tejto časti recyklácie absentuje činnosť R12 spolu s dosiahnutím špecifického stavu konca odpadu (§ 2 ods. 2 písm. b); § 2 ods. 5 zákona o odpadoch, vyhlásenie o zhode, že sa z odpadu stal výrobok, doklad o zavedení systému riadenia a kontroly, doklad o poslednom overení zavedeného systému riadenia).

V množine triedených zložiek sa táto činnosť využíva najmä pre sklo a kovové obaly. Tento kód + stav konca odpadu má na Slovensku minimálne jedna významná recyklačná spoločnosť, v ktorej po úprave činnosťou R12 odpad dosiahne stav konca odpadu a vzniknutým materiálom je drvené sklo. Ďalej je v tabuľke materiál základných zložiek podrobnejšie rozdelený ešte na poddruhy, podľa druhu alebo chemického zloženia. Pri plastoch nie je uvedený XPS (extrudovaný PS), čím sa pravdepodobne má prirátavať k „ostatným plastom.“

Vo vysvetlivkách sa uvádza, že pod ostatné plasty patria odpady vyrobené z komplexných plastov, t.j. z viacerých typov vzájomne neoddeliteľných plastov. Pre ostatné kompozitné obaly s prevahou materiálu iného ako lepenka neexistuje katalógové číslo. Vyhláška č. 365/2015 Z. z. nemá v Katalógu odpadov uvedený tento druh. Je možné, že ministerstvo chce sledovať množstvo týchto kompozitov, ktoré vzhľadom na prevládajúci materiál (napríklad plast), môžu byť zaradené pod plasty a pod kat. č. 20 01 39. Voľným okom rozlíšiť, či sa jedná o komplexný plast, alebo kompozitný materiál s prevládajúcim plastom, bude pri bežných triediacich linkách dosť zložité.

Ďalej sú v tabuľke samostatne uvedené obaly zo železných kovov a obaly z hliníka s jedným rovnakým katalógovým číslom, lebo v Katalógu odpadov nie sú zadefinované samostatne. Samozrejme, vzhľadom na následný spôsob ich materiálového zhodnotenia v odlišných spracovateľských zariadeniach (pre iný druh kovu, inú technológiu) a vzhľadom na určenie samostatných cieľov miery recyklácie železných kovov a hliníka, sa vyžaduje ich oddelené vykazovanie (Príloha 3, bod 7, 8 a 9 zákona o odpadoch).

A oznamovať aj nulu, ak sa v danom štvrťroku neodovzdalo nič z triedených zložiek na materiálové zhodnotenie? Aj nula je len číslo a nulová realita je najmä pri malých zberových spoločnostiach, ktoré si z dôvodu lepšej ceny, tvoria väčšie zásoby druhotných surovín. Preto k nule je dobré, ako zdôvodnenie, uviesť do Správy, že vytriedené zložky neboli v čase daného štvrťroka vyexpedované na ďalšie zhodnotenie.

V tretej tabuľke Prílohy 7 je v hlavičke okrem názvu „energetické zhodnotenie“ uvedený aj konkrétny kód a teda R1. Takéto zhodnotenie realizujú napríklad zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, cementárne (spoluspaľovanie) ale aj spaľovne komunálneho odpadu, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a dosahuje sa predpísaná energetická účinnosť.

Štvrtá tabuľka Prílohy 7 je určená pre zápis činnosti „zhodnotenia“ s kódmi R2-R11 s prívlastkom „okrem recyklácie“. Táto tabuľka má obsahovať údaje, z ktorej sú vylúčené činnosti recyklácie. Aj keď ide o zhodné označenie kódov recyklácie R3, R4 a R5, v tejto časti sú to činnosti uvedené cez poznámku horného indexu. Čo tu ešte chýba je aspoň poznámka pod čiarou, že príprava na opätovné použitie je súčasťou činností R3, R4 a R5 (účinnosť od 1. júla 2020).

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva je príprava na opätovné použitie nad recykláciou. Pod prípravou na opätovné použitie sa rozumie kontrola, čistenie, oprava (výrobku alebo jeho časti, ktoré sa stali odpadom) a to tak, aby bolo možné jeho opätovné použitie bez akéhokoľvek významnejšieho zásahu do výrobku. Vykonávanie prípravy na opätovné použitie podlieha súhlasu Okresného úradu v sídle kraja (§ 97 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch). Výsledkom vykonávania prípravy na opätovné použitie odpadu má byť výrobok, ktorý sa následne uvádza na trh. Neurčením čo pod činnosti „iného“ zhodnocovania patrí vznikajú rôzne dohady, čo vlastne pod túto činnosť patrí. Vykonávanie prípravy na opätovné použitie? Stav konca odpadu? Alebo „zhodnocovanie bioplastov“?

Činnosti zhodnotenia na príklade množín a podmnožín, vzhľadom na plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

Zdroj: Spracovanie autorky

Činnosti zhodnotenie na príklade množín a podmnožín, vzhľadom na rozdelené údaje z reportingu podľa vyhlášky č. 373/2015 Z. z.

Zdroj: Spracovanie autorky

Posledná tabuľka je len o vysvetlivkách. Za vetou „Bunky označené sivou farbou sa nevypĺňajú“, netreba hľadať nič viac a nič menej ako len chybu krásy, ktorá vznikla pravdepodobne pri tvorbe a vyznačovaní textu a dostala sa do tlače.

Nezodpovedaná ešte ostáva otázka ďalších druhov plastových výrobkov označovaných ako „kompostovateľné“, „biologicky rozložiteľné“, „oxo-degradovateľné“ alebo „na biologickom základe“, pre ktoré ešte nie je vytvorený systém triedeného zberu ale občanom vznikajú a málo kto vie, do ktorej farebnej zbernej nádoby patria, a či vôbec.

Prečo zasielané údaje majú byť správne a pravdivé

Pre zberové spoločnosti je zasielanie kvartálnych údajov vo forme Správy a Prílohy 7 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. novou povinnosťou, ale pre OZV nie. Už od účinnosti nového zákona o odpadoch (2016) mali OZV povinnosť odosielania ročnej Správy, pre ministerstvo. Zmena na štyrikrát ročne sa do zákona o odpadoch dostala novelou č. 292/2017 Z. z. (2018).

Staronovú povinnosť vypracovania kvartálnej Správy musí OZV dodržiavať už v rozsahu údajov poskytnutých zberovými spoločnosťami zo Správ a Príloh 7. Zberové spoločnosti majú v tejto forme spracované údaje zasielať ministerstvu a zmluvnej OZV. OZV vo svojej obsiahlejšej verzii za zlúčené údaje od zberoviek a obcí, zasiela tiež ministerstvu.

Takže na ministerstve by sa mali tieto údaje z dvoch smerov, stretnúť. Minimálne na jednej kope, keďže zasielanie je čisto v papierovej forme a bez elektronickej možnosti. Pri porovnávaní údajov poskytovaných zberovými spoločnosťami podľa zmlúv o zabezpečení systému financovania triedeného zberu a údajov z reportingu sa opakujú nedodržiavania termínov, vyskytujú sa nedostatky, odlišnosti v údajoch a chyby v zápisoch tabuliek. Jedným z dôvodov je aj fakt, že Príloha 7 a 8 nemajú vysvetlivky alebo ministerstvom popísaný spôsob ich vypĺňania.

Za nesplnenie si povinnosti (štvrťročná, ročná Správa a zverejnenie) môže byť zberová spoločnosť sankcionovaná pokutou vo výške od 500 – 50 000 eur. Za nesplnenie si povinnosti OZV (ročná Správa a jej zverejnenie) je možné OZV uložiť pokutou tiež vo výške od 500 – 50 000 eur. Ale za nesplnenie si ďalšej povinnosti OZV (štvrťročné Správy a ich zverejnenie) je určená pokuta až vo výške od 1 200 – 120 000 eur. Nedôsledným poskytovaním určených dát o triedenom zbere komunálnych odpadov, nepravdivými, neúplnými a nepresnými údajmi môže byť možnosť splnenia si zákonnej povinnosti OZV zmarená.

Aj zverejniť ich treba

Zberové spoločnosti majú údaje v rozsahu Prílohy 8 zverejniť na svojom webovom sídle. Údaje sa zverejňujú za prvý a druhý polrok, pričom nie je jasné, či sa majú zverejňovať v prípade polroka zvlášť za jednotlivé štvrťroky alebo v sumáre ako polrok.

Pre zverejnenie postačuje jeden riadok s uvedenou celkovou hmotnosťou všetkých vyzbieraných a dotriedených jednotlivých komodít. Obdobný princíp sa dá uplatniť aj pri celkových nákladoch na zber a dotriedenie jednotlivých komodít. Neplatí teda zápis pre 1 obec = 1 riadok, ale všetky zmluvné obce spolu = 1 riadok.

Čo v údajoch chýba, čo je navyše a čo zmätočné

Vo vysvetlivkách pri pojme DOTRIEDENIE, ktorý v zákone o odpadoch nemá svoju definíciu, je uvedené „Uloženie na skládku“ s upresnením, že ide o „prípustnú mieru znečistenia.“ Tento pojem sa viaže iba na zbernú nádobu a nie na dotriedenie celého triedeného zberu. Preto nie je správny.

Prípustná miera znečistenia je viazaná na kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO, ktorú môže overiť len OZV v spolupráci z obcou a zberovou spoločnosťou. Za odpad vzniknutý nedôsledným triedením oddelene vyzbieraných zložiek nesie finančnú zodpovednosť obec (mala by, mohla by).

Vhodnejším pojmom ako prípustná miera znečistenia, by mohol byť napr. „ZVYŠOK Z DOTRIEDENIA.“ V rámci činnosti dotriedenia však chýba aj iná možnosť, ako je zneškodnenie skládkovaním (D1), napríklad zneškodnenie spaľovaním (D10) alebo energetické zhodnotenie (R1) zvyšku po dotriedení.

Do celkových nákladov na dotriedenie patria nielen náklady na uloženie na skládku (ako je to vo vysvetlivkách uvedené), ale aj náklady na zneškodnenie spaľovaním alebo na energetické zhodnotenie; podľa toho, ako sa so zvyškom po dotriedení ďalej nakladá. Pojem dotriedenia však predstavuje neukončený proces materiálového toku, pretože „konečná“, to je až zhodnotenie.

Čo viedlo ministerstvo k tomu, aby sa pri spôsobe zhodnotenia oddelila recyklácia povinných triedených zložiek (papier, plasty, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky, kovové obaly) + drevo (drevené obaly) a energetické zhodnotenie, čím ostali iba činnosti R2, R6, R7, R8, R9, R10 a R11? Podľa popisov jednotlivých činností, márne hľadám, ako by mohli byť triedené zložky zhodnotené v rozpúšťadlách, kyselinách, zásadách, v odstraňovaní znečistenia, v katalyzátoroch, v olejoch, v úprave pôdy alebo v mixe týchto činností.

Doteraz sme v našej OZV potvrdenia materiálového toku o spôsobe zhodnotenia týmito činnosťami neobdržali ani raz. Ak by to aj tak bolo, neuznali by sme ich, keďže to nie sú činnosti pre priamu podporu recyklácie alebo energetického zhodnotenia, v zmysle cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov. V celej Prílohe 7 a 8 vyhlášky č.373/2015 Z. z. chýba spôsob vypĺňania, obdobne ako je to pod jednotlivými tlačivami vo vyhláške č. 366/2015 Z. z. Ale to by museli byť tieto tabuľky súčasťou evidenčnej vyhlášky. Ale keďže nie sú, podrobné vysvetlivky chýbajú.

Namiesto tejto zmätočnej tabuľky by mohla byť iná, kde by sa zapisovali údaje o činnosti zhodnocovania R12 a stavu konca odpadu, ktorý nahrádza niektoré „R“ režimy materiálového zhodnotenia. Alebo by to mohla byť tabuľka na údaje o príprave na opätovné použitie odpadov. Isto by to bol zaujímavý údaj. Vedieť o koľko % nám poskočili ciele recyklácie pomocou prípravy na opätovné použitie.

Nešťastným riešením celej tejto náročnej oznamovacej povinnosti je to, že dané Správy a Prílohy 7 sa vypracúvajú a zasielajú len v písomnej forme. Vyhláška č. 373/2015 Z. z. nie je evidenčnou vyhláškou, resp. Príloha 7 nie je v nej uvedená. A ani sa s ňou neuvažuje v novej evidenčnej vyhláške, čím neexistuje možná väzba na ISOH alebo na zmysluplné prepojenie.

V prípade väčších zberových spoločností, ktoré majú niekoľko stoviek zmluvných samospráv, predstavuje Príloha 7 niekoľkostranový elaborát. Pre lepšiu čitateľnosť sme odporučili svojim zmluvným zberovým spoločnostiam vypracovanie tabuliek vo formáte excel a zasielanie týchto údajov v elektronickej forme, keďže forma zasielanie údajov určená nie je. Pre tento účel sme našim zmluvným zberovým spoločnostiam predpripravili vzor predmetného dokumentu vo formáte excel.

Tak sú na zahodenie?

Dáta zberových spoločností sú potrebné pre ďalší zber a report údajov a pre splnenie si našich povinností ako OZV smerom k ministerstvu.

„Ďakujeme, že nám pomáhate plniť požiadavky analytického útvaru ministerstva pri tvorbe ďalších analýz,“ bolo uvedené v dôvodovej správe k prvému návrhu znenia o reporte údajov zberovým spoločnostiam.

A my dúfame, že predmetné správy si vždy nájde ten správny a zodpovedný úradník. Teda, že všetky vaše a naše správy nečíta, len ten, kto ich píše.

Uršula Pomfyová
environmentálna špecialistka, NATUR-PACK, a.s.


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.