Technické normy o odpadoch | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Technické normy o odpadoch

Prinášame zoznam technických noriem týkajúcich sa odpadov: skládkovanie odpadov, charakterizácia odpadov a metódy skúšania nebezpečných vlastností odpadov.

Technické normy o odpadoch


Skládkovanie odpadov


Označenie

Dátum vydania

Jazyk

Názov

STN 83 8101

1.5. 2004

sk

Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia

STN 83 8102

1.7. 2004

sk

Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok odpadov

STN 83 8103

1.2. 2006

sk

Skládkovanie odpadov. Prevádzka a monitoring skládok

STN 83 8104

1.5. 2004

sk

Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov

STN 83 8105

1.11. 2004

sk

Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum skládok odpadov

STN 83 8106

1.5. 2004

sk

Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky

STN 83 8107

1.9. 2004

sk

Skládkovanie odpadov. Nakladanie s priesakovými kvapalinami zo skládok odpadov

STN 83 8108

1.5. 2005

sk

Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn

 


Charakterizácia odpadov


Označenie

Dátum vydania

Jazyk

Názov

STN EN 13965-1

1.6.2005

sk

Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície týkajúce sa materiálov

STN EN 13965-2

1.6.2005

sk

Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 2: Termíny a definície týkajúce sa manažérstva

STN EN 12920+A1

1.2.2009

en

Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach (Konsolidovaný text)

STN EN 14899

1.11.2006

sk

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámec prípravy a použitia plánu odberu vzorky

STN EN 15002

1.8.2006

en

Charakterizácia odpadov. Príprava skúšobných častí z laboratórnej vzorky

TNI CEN/TR 15310-1

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok

TNI CEN/TR 15310-2

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

TNI CEN/TR 15310-3

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek

TNI CEN/TR 15310-4

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek

TNI CEN/TR 15310-5

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek

STN EN 13656

1.7.2003

en

Charakterizácia odpadov. Mineralizácia zmesou kyseliny fluorovodíkovej (HF), dusičnej (HNO|idx(3)|) a chlorovodíkovej (HCl) pomocou mikrovlnnej pece na následné stanovenie prvkov

STN EN 13657

1.7.2003

en

Charakterizácia odpadov. Mineralizácia na následné stanovenie prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej

STN EN 12457-1

1.4.2006

sk

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 1: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg materiálov s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

STN EN 12457-2

1.4.2006

sk

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

STN EN 12457-3

1.4.2006

sk

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 3: Dvojstupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg a 8 l/kg materiálov s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

STN EN 12457-4

1.4.2006

sk

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 4: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 10 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

STN P CEN/TS 14997

1.11.2007

en

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Vplyv pH na vylúhovanie s kontinuálnou kontrolou pH

STN P CEN/TS 14429

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Vplyv pH na vylúhovanie pri začiatočnom prídavku kyseliny/zásady

STN P CEN/TS 15364

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Skúška kyselinovej a zásadovej neutralizačnej kapacity

STN P CEN/TS 14405

1.10.2008

en

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Perkolačná skúška so stúpajúcim prietokom (pri špecifikovaných podmienkach)

STN EN 14346

1.7.2007

sk

Charakterizácia odpadov. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu vody

STN EN 15169

1.9.2007

sk

Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch

STN EN 15309

1.11.2007

en

Charakterizácia odpadov a zeminy. Stanovenie elementárneho zloženia röntgenovou fluorescenciou

STN EN 15216

1.5.2008

sk

Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkových rozpustených látok (TDS) vo vode a výluhoch

STN EN 15192

1.5.2007

en

Charakterizácia odpadov a zeminy. Stanovenie chrómu(VI) v tuhých materiáloch alkalickou mineralizáciou a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou

STN EN 14582

1.11.2007

sk

Charakterizácia odpadov. Obsah halogénov a síry. Spaľovanie kyslíkom v uzatvorených systémoch a metódy stanovenia

STN EN 13137

1.1.2003

cs

Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) v odpadoch, kaloch a sedimentoch

STN EN 14345

1.3.2005

en

Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov gravimetricky

STN EN 14039

1.3.2005

en

Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov v rozmedzí od C10 do C40 plynovou chromatografiou

STN EN 15527

1.2.2009

sk

Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

STN EN 15308

1.1.2009

sk

Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade kapilárnou plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou

STN EN 12506

1.1.2004

en

Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie pH, As, Ba, Cd, Cl|exp(-)|, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO|idx(2)||exp(-)|, Pb, celkovej S, SO|idx(4)||exp(2-)|, V a Zn

STN EN 13370

1.1.2004

en

Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie amoniaku, AOX, vodivosti, Hg, fenolového indexu, TOC, ľahko uvoľniteľných CN|exp(-)|, F|exp(-)|

 


Metódy skúšania nebezpečných vlastností odpadov


Označenie

Dátum vydania

Jazyk

Názov

STN EN 14735

1.9.2006

sk

Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky

STN 83 8301

1.4.1998

sk

Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Akútna toxicita. Skúšky akútnej orálnej, dermálnej a inhalačnej toxicity na potkanoch

STN 83 8302

1.4.1998

sk

Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Subakútna toxicita a oneskorený účinok. Skúšky subakútnej orálnej toxicity na potkanoch a Salmonella typhimurium - pokusný systém na reverzné mutácie

STN 83 8303

1.1.1999

sk

Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín


Uvedené normy si môžete objednať cez internetový obchod na stránke Slovenského ústavu technickej normalizácie www.sutn.sk, e-mailom na adrese shop@sutn.gov.sk, faxom na čísle 02/654 28 845 alebo na adrese SÚTN, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.


[23.7.2009, rak]
Značky
legislatíva

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.