Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pezinská skládka: chronológia

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu 15.01.2013 rozhodol, že odmietnutie zverejnenia územného rozhodnutia nemožno odôvodniť ochranou obchodných alebo priemyselných informácií.

Pezinská skládka: chronológia

Ilustračné foto: Flickr

  • Aktuality |  15.01.2013 |  VIA IURIS, Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta, agentúra SITA

CHRONOLÓGIA podľa VIA IURIS, Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta, agentúra SITA

November 2006

Stavebný úrad v Pezinku vydal zamietavé územné rozhodnutie na budovanie skládky, ktorá sa nachádza 280 metrov od obydlí a 400 metrov od centra mesta, vzhľadom na to, že jej vybudovanie bolo v roku 2002 zakázané v Územnom pláne mesta Pezinok.

INISOFT

December 2006

Spoločnosť Ekologická skládka, a.s. sa odvolala na Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Bratislave, na čele ktorého bol Ján Man ml., v tom čase tiež člen dozornej rady Ekologickej skládky, a.s., a tiež syn predsedu predstavenstva tejto spoločnosti, ktorý sa v marci 2007 stal vlastníkom 130 000 m2 pozemku pod navrhovanou skládkou.

Marec 2007

Ján Man ml. sa stáva majiteľom pozemku, na ktorom sa má postaviť nová skládka. Plocha pozemku je 130 000 štvorcových metrov.

September 2007

Ekologická skládka, a.s., požiadala Inšpektorát životného prostredia (IŽP) v Bratislave o vydanie povolenia na skládku v novej jame. Spoločnosť však nepredložila povinnú prílohu – územné rozhodnutie.

26. novembra 2007

SIŽP v Bratislave rozhodla o prerušení konania. Vyhovela tým argumentácii účastníkov o charaktere územného rozhodnutia ako povinného podkladu a uznal nezákonnosť použitia podľa stavebného zákona.

22. januára 2008

Bolo vydané Integrované povolenie napriek zákazu skládky v územnom pláne. Občania a mesto Pezinok sa odvolali. IŽP tiež vydal rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku odvolania. Navrhovateľ tak mohol začať s okamžitou výstavbou pred nadobudnutím právomoci stavebného povolenia.

Február 2008

Ján Man st. postúpil práva na výstavbu skládky spoločnosti Westminster Brothers, Inc., za ktorou stoja podľa medializovaných správ jemu blízki ľudia.

15. februára 2008

Prvá masová demonštrácia Pezinčanov proti skládke. Zúčastnilo sa na nej viac ako 5 000 ľudí, ktorí žiadali premiéra SR Roberta Fica, aby zakročil. Premiér najskôr nazval demonštráciu protivládnou, neskôr sa však s predstaviteľmi občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta stretol.

4. marca 2008

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vyhovelo občianskej iniciatíve a zrušilo rozhodnutie, ktorým sa vylučoval odkladný účinok odvolania.

22. apríla 2008

Umelci a hudobníci podporili Pezinok, iniciatíva organizovala koncert proti výstavbe skládky.

2. mája 2008

Občianska iniciatíva a mesto Pezinok podali podnet na IŽP na vykonanie stavebného dohľadu, pretože sa 1. mája na základe fotografií Mestskej polície Pezinok dozvedeli o budovaní skládky.

9. mája 2008

Protestný pochod proti skládke, 2 000 ľudí sa zhromaždilo a pochodovalo k stavenisku pozrieť sa, ako pokračuje nelegálna výstavba.

20. júna 2008

Generálna prokuratúra SR uviedla, že budovanie skládky v Pezinku je v súlade so zákonom. Podľa generálneho prokurátora Dobroslava Trnku stavebný úrad nepochybil a jeho rozhodnutia sú zákonné.

25. júna 2008

Vzhľadom k tomu, že nelegálna výstavba skládky pokračovala, Pezinčania demonštrovali pred Úradom vlády SR. Pred demonštrantov predstúpil minister životného prostredia a verejne žiadal investora o zastavenie všetkých stavebných prác na skládke. Dav ho vypískal. Premiér prisľúbil vyriešenie danej situácie, od tohto dňa boli práce na stavenisku pozastavené.

9. júla 2008

Zástupca americkej firmy Westminster Brothers Marián Kočner uviedol, že do rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia nebude stavebník pokračovať v stavebných prácach na skládke odpadov v Pezinku. Kočner sa stal novým zástupcom firmy Westminster Brothers v júli 2008.

18. augusta 2008

SIŽP zamietla všetky odvolania mesta Pezinok a aktivistov a rozhodla, že skládka sa môže stavať.

2. septembra 2008

Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta podala na Krajský súd v Bratislave žalobu proti rozhodnutiu SIŽP, ktoré povolilo skládku v Pezinku. Podľa právničky iniciatívy Zuzany Čaputovej v žalobe žiadali aj o odklad vykonateľnosti rozhodnutia.

1. októbra 2008

Prednosta Krajského stavebného úradu v Bratislave Ján Man ml. skončil vo funkcii. Predseda vlády Robert Fico povedal, že Ján Man ml. požiadal o uvoľnenie z funkcie sám a nikto mu nebude v odchode brániť.

Október 2008

Uskutočnili sa viaceré stretnutia OI Skládka nepatrí do mesta s vtedajším ministrom životného prostredia.

November 2008

Protestnú štafetu usporiadali Pezinčania pred MŽP SR. Trvala vyše troch týždňov. Výsledkom bola petícia proti skládke, ktorú odoslali do Európskeho parlamentu.

25. novembra 2008

Ministerstvo životného prostredia uložilo investorovi predbežné opatrenie, ktorým požiadalo bezodkladne zastaviť všetky práce na jej stavbe.

26. novembra 2008

Spoločnosť Westminster Brothers, Inc. a Ekologická skládka, a.s. oznámili súdu, že k prevodu práv, ktorý deklarovali vo februári 2008, nikdy nedošlo. Znamená to, že Westminster Brothers, Inc. nikdy nebol a nie je prevádzkovateľom a stavebníkom skládky.

28. novembra 2008

Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta posiela Európskemu parlamentu petíciu podpísanú viac ako 8 000 ľuďmi.

3. decembra 2008

Aktivisti informovali, že spol. Westminster Brothers nebola nikdy prevádzkovateľom a stavebníkom tejto skládky. Podľa hovorcu ministerstva životného prostredia však rezort disponoval dokumentmi, ktoré potvrdzovali, že účastníkmi konania sú Ekologická skládka aj Westminster Brothers.

4. decembra 2008

Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu občianskych aktivistov a mesta Pezinok zo septembra 2008 voči rozhodnutiu SIŽP, ktorá povolila budovanie kontroverznej skládky v meste.

22. januára 2009

MŽP ukončilo mimoodvolacie konanie, ktorého cieľom bolo určiť zákonnosť budovania skládky - kontroverzná skládka odpadov v Pezinku sa budovala zákonne. MŽP SR súčasne zrušilo predbežné opatrenie, ktoré vydalo 25. novembra 2008 spoločnosti Westminster Brothers.

27. januára 2009

Mesto Pezinok a občianski aktivisti žiadali Najvyšší súd SR, aby zmenil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, zrušil integrované povolenie vydané SIŽP na výstavbu skládky a vrátil im vec na nové konanie.

2. februára 2009

Na stavbe došlo k masívnej erózii pôdy, ktorá zranila jedného robotníka.

25. februára 2009

Výstavba skládky sa skončila. Riaditeľ IŽP v Bratislave Miroslav Held po ústnom konaní spojenom s obhliadkou stavby v rámci kolaudácie skonštatoval, že pezinská skládka je budovaná v súlade s projektovými dokumentmi. Mesto Pezinok sa na ústnom kolaudačnom konaní spojenom s obhliadkou skládky nezúčastnilo, podľa prednostu Pezinka Miroslava Šebestu ich totiž na pozemok nevpustili.

17. apríla 2009

Najvyšší súd SR dočasne rozhodol, že na skládku v Pezinku zatiaľ nie je možné voziť žiaden odpad a to napriek tomu, že je už skolaudovaná. Podľa primátora mesta Pezinok Olivera Sologu boli obyvatelia mesta nadšení.

21. apríla 2009

Napriek rozhodnutiu súdu sa začalo navážanie odpadu na skládku.

29. apríla 2009

Pezinčania blokovali prístupovú cestu na skládku, 30. apríla sa odpad do Pezinka prestal dovážať.

28. mája 2009

Najvyšší súd (NS) SR zrušil povolenie skládky odpadov v Pezinku, prípad vrátil na nové konanie.

28. októbra 2009

Ústavný súd SR (ÚS SR) odložil vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2009, kým nerozhodne o sťažnosti Ekologickej skládky, a.s. Tá v sťažnosti namietala porušenie svojich ústavných práv. Rozhodnutie Ústavného súdu SR si Ekologická skládka, a.s. vysvetlila tak, že môže na skládku navážať odpad.

29. októbra 2009

Ekologická skládka, a.s. masívne navážala na skládku odpad.

2. novembra 2009

Pezinčania podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv. K nemu podľa nich došlo predstieraným prevodom práv zo spoločnosti Ekologická skládka, a.s. na Westminster Brothers, Inc.

12. novembra 2009

1 500 Pezinčanov demonštrovalo na námestí v Pezinku. Žiadali ÚS SR, aby im sprístupnil rozhodnutie, na základe ktorého Ekologická skládka, a.s. zaváža skládku odpadom.

4. decembra 2009

Ústavný súd nevyhovel žiadosti Pezinčanov. Podľa ÚS SR teda Pezinčania nemajú právo poznať rozhodnutie, ktoré má zásadný vplyv na kvalitu ich života a životného prostredia.

Január 2010

Pezinčania sa odvolali voči nesprístupneniu informácie Ústavným súdom SR. Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková zamietla odvolanie Pezinčanov a teda stále odmietla sprístupniť uznesenie, na základe ktorého sa do Pezinku vozili smeti. Pezinčania podali proti tomuto rozhodnutiu žalobu.

30. januára 2010

Pezinčania žiadali ÚS SR, aby ich akceptoval ako vedľajších účastníkov v konaní o ústavnej sťažnosti Ekologickej skládky, a.s.

Január 2010

Pezinčania informovali Európsky parlament o aktuálnom dianí v kauze a žiadajú o urgentné vybavenie ich petície.

Január 2010

Príslušník polície npor. Benkovič odmietol trestné oznámenie Pezinčanov podané v novembri 2009. Voči tomuto odmietnutiu podali Pezinčania sťažnosť, pretože podľa nich došlo k hrubému ignorovaniu faktov a svojvoľnému hodnoteniu dôkazov, odporujúcemu logickému úsudku. Pezinčania žiadali o riadne prešetrenie ich trestného oznámenia.

Február 2010

Bratislavský samosprávny kraj vstúpil do konania o preskúmaní zákonnosti územného rozhodnutia, tzv. mimo odvolacie konanie.

13. apríla 2010

Pred ÚS SR v Košiciach sa uskutočnila protestná demonštrácia Pezinčanov. Demonštrácii predchádzala trojdňová cyklistická štafeta Pezinčanov z Pezinka do Košíc.

30. apríla 2010

Ministerstvo výstavby oznámilo, že preskúmalo územné rozhodnutie skládky a nenašlo dôvody jeho nezákonnosti. Z oznámenia však vyplynulo, že ministerstvo neskúmalo, čo malo, teda zákonnosť územného rozhodnutia, ale skúmalo zákonnosť územného plánu, čo môže iba súd. Preto nemohlo nájsť rozpor územného rozhodnutia s územným plánom

27. mája 2010

Ústavný súd rozhodol, že ústavné práva spoločnosti Ekologická skládka a.s. boli postupom a rozhodnutím Najvyššieho súdu SR porušené. Zároveň ústavný súd zrušil rozsudok NS SR z 28. mája 2009, ktorým boli zrušené povolenia na skládku a vrátil NS SR vec na ďalšie konanie. Kauza sa tak vrátila do stavu spred roka a NS SR má opätovne posúdiť zákonnosť skládky. ÚS SR zrušil spomínaný rozsudok najmä pre porušenie procesných práv Ekologickej skládky a.s.

17. augusta 2010

Potom, ako sa vec vrátila Najvyššiemu súdu SR na ďalšie konanie, súd rozhodoval o prerušení konania a odložil vykonateľnosť povolenia na skládku.

23. augusta 2010

Najvyšší súd rozhodol, že skládka v Pezinku sa nemôže zavážať odpadom, informovala Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Najvyšší súd totiž odložil vykonateľnosť integrovaného povolenia na skládku.

23. augusta 2010

Pezinčania žiadali IŽP BA o potvrdenie informácie o tom, že došlo k zmene prevádzkovateľa skládky zo spoločnosti Ekologická skládka, a.s. na Bricorp Development, s.r.o. a zároveň žiadali kópie listín, na základe ktorých k tomuto prechodu práv došlo. IŽP BA potvrdila, že k prechodu práv došlo, avšak kópie listín neposkytla, lebo ich nemala k dispozícii.

3. septembra 2010

Ministerstvo vnútra SR, ktoré dočasne prebralo agendu ministerstva výstavby, v mimoodvolacom konaní zrušilo pre nezákonnosť územné rozhodnutie KSÚ BA. Voči tomuto rozhodnutiu sa niektorí účastníci odvolali (podali tzv. rozklad).

4. októbra 2010

ÚS SR po roku sprístupnilo Pezinčanom uznesenie, ktoré im doteraz utajoval. Toto uznesenie umožnilo Ekologickej skládke, a.s. pred rokom, na niekoľko mesiacov dočasne zavážať skládku odpadom.

13. decembra 2010

Pezinčania na žiadosť Súdneho dvoru EÚ zaslali návrh odpovedí na päť predbežných otázok Najvyššieho súdu SR.

11. marca 2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, na ktoré prešla agenda bývalého ministerstva výstavby, zrušilo rozhodnutie Ministerstva vnútra SR z 3. septembra 2010 o zrušení územného rozhodnutia. Rozhodnutie je podpísané ministrom dopravy Jánom Figeľom.

20. mája 2011

Pezinčania podali na Krajský súd v BA žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra Figeľa z 11. marca 2011.

August 2011

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny preveril postup Generálnej prokuratúry SR (GP SR) v kauze pezinská skládka, najmä dve rozporuplné stanoviská z toho istého dátumu s rovnakým obsahom, no vymenenou zadnou stranou. Výbor uznesením konštatoval, že stanovisko GP SR považuje za neuspokojivé.

4. augusta 2011

Pezinčania na IŽP BA opätovne preverovali, kto je aktuálnym prevádzkovateľom skládky. IŽP BA informovala, že novým prevádzkovateľom skládky je Bricorp Development, s.r.o. a tvrdila, že si to overila nahliadnutím do zmluvy. Zároveň informovala, že doklady sú súčasťou spisu, ktorý sa nachádza na NS SR. Pezinčania však pri nahliadnutí do súdneho spisu zistili, že uvedené dokumenty sa tam nenachádzajú.

9. augusta 2011

Pezinčania informovali NS SR o zmene prevádzkovateľa skládky pre možné pribratie Bricorp Development, s.r.o. ako účastníka do súdneho konania. V prípade, ak by aktuálny prevádzkovateľ nebol účastníkom konania, mohlo by dôjsť k zmareniu niekoľkoročného súdneho konania.

25. augusta 2011

Najvyšší súd SR za účelom zistiť aktuálny okruh účastníkov konania o skládke požiadal IŽP BA o objasnenie toho, na základe akých skutočností došlo k zmene prevádzkovateľa.

September 2011

IŽP BA potvrdila, že došlo k zmene prevádzkovateľa na Bricorp Development, s.r.o.

Október a november 2011

NS SR vyzval Ekologickú skládku, a.s. a Bricorp Development, s.r.o., aby sa vyjadrili k listu IŽP BA o prechode práv a k svojej účasti v súdnom konaní. Obe spoločnosti potvrdili, že došlo k zmene prevádzkovateľa skládky, zároveň však doplnili, že "predmetná zmluva je v súčasnosti neúčinná“.

Január 2012

Veľká komora Súdneho dvora EÚ pojednávala 17. januára 2012 o kauze pezinskej skládky. Stranami sporu boli Pezinčania a mesto Pezinok ako žalobcovia, žalovanou stranou bola Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vedľajším účastníkom konania bol prevádzkovateľ, spoločnosť Ekologická skládka, a.s. Na pojednávaní právni zástupcovia predniesli svoje stanoviská a zodpovedali otázky sudcov. Pezinčanov zastupovala Zuzana Čaputová, spolupracujúca advokátka VIA IURIS.

Apríl 2012

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ vydala stanovisko, priaznivé pre Pezinčanov. Stanovisko generálnej advokátky, ktoré je návrhom jej odpovedí na päť predbežných otázok, predchádza rozhodnutiu samotného súdu, ktoré bude záväzné. Po jeho rozhodnutí sa vec vráti na Najvyšší súd SR, ktorý rozhodne o zákonnosti povolenia novej skládky v Pezinku. V stanovisku generálnej advokátky SD EÚ akceptovala podstatné argumenty Pezinčanov.

15. januára 2013

Veľká komora Súdneho dvora EÚ rozhodla, že Pezinčania mali mať od začiatku rozhodovania vo veci o pezinskej skládke prístup ku všetkým informáciám. Odmietnutie zverejnenia územného rozhodnutia podľa súdneho dvora nemožno odôvodniť potrebou ochrany dôvernosti obchodných alebo priemyselných informácií.

Zdroj: VIA IURIS, Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta, agentúra SITA


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X