Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ocenenie Zlatý mravec za rok 2015 pozná svojich držiteľov

Vo štvrtok 12. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 udeľovali ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015.

Ocenenie Zlatý mravec za rok 2015 pozná svojich držiteľov

Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2015 sa v jednotlivých kategóriách stali:

KOMUNÁLNE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  • Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. – za projekt „Systém Evidence“

FIREMNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  • Embraco Slovakia, s.r.o. – za projekt „Minimalizácia odpadov zneškodnených skládkovaním a zlepšenie vizualizácie separovaného zberu v závode Embraco“

INOVATÍVNE RIEŠENIA

  • Marius Pedersen, a.s. – za projekt „Optická triediaca linka“

Prečítajte si tiež
Marius Pedersen spustil do prevádzky optickú linku
Najmodernejšie zariadenie na triedenie plastov na Slovensku firma vybudovala v Šulekove pri Hlohovci.

ŠTUDENTSKÝ PROJEKT

  • Bc. Eva Psotná z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty priemyselných technológií v Púchove za bakalársku prácu „Spracovanie odpadových PET fliaš pomocou mikrovlnného žiarenia“

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

  • Občianske združenie TATRY – za projekt „Na skládky nie sme krátki“

ČESTNÉ UZNANIE

  • Národná recyklačná agentúra Slovensko za projekt: „Inovatívne riešenia pre klimatické zmeny na princípe obehového hospodárstva“

Vyhlasovateľmi ocenia Zlatý mravec sú Reclay Slovensko, s.r.o. ako hlavný vyhlasovateľ, Ministrestvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociáciu priemyselnej ekológie a Združenie organizácií verejných prác.

Informácie o ocenených projektoch

Systém Evidence spoločnosti OLO predstavuje moderný informačný a komunikačný nástroj na efektívne riadenie a kontrolu procesov v oblasti zberu a odvozu komunálneho odpadu a jeho zložiek na území mesta Bratislava.

Jeho prednosťou je zaznamenanie všetkých neštandardných situácií v reálnom čase, ich zobrazenie na webe. Systém Evidence umožňuje spoločnosti OLO a.s. optimalizovať svoje kľúčové činnosti, včas reagovať na vznik neštandardných situácií ako sú napr. znečistenia stanovíšť, či efektívne vybavovať podnety od občanov a klientov.

Výrobca kompresorov zo Spišskej Novej Vsi, spoločnosť Embraco Slovakia sa od roku 2012 intenzívne zaoberá znižovaním produkcie odpadov vo výrobnom procese. Tento cieľ sa mu darí úspešne napĺňať, výsledkom čoho je zníženie množstva skládkovaných odpadov v roku 2015 až o 60 % oproti roku 2012.

Spoločnosť v súčasnosti recykluje viac než 98% svojich vyprodukovaných odpadov. Zavádzaním nových postupov vo výrobe a požiadavkami na externé služby dokáže Embraco Slovakia predchádzať vzniku odpadov.

Spoločnosť Marius Pedersen uskutočnila vo svojej prevádzke v Šulekove investíciu do výstavby najmodernejšieho zariadenia na triedenie plastov na Slovensku. Optická triediaca linka posunula kvalitu spracovania tohto prúdu odpadov na novú úroveň.

Zariadenie s využitím balistického separátora rozlišuje jednotlivé materiály na základe typu plastu a jeho farby, čo umožní zvyšovať mieru materiálového a energetického využívania plastov v SR. Optická triediaca linka dokáže pokryť potrebu regiónu s takmer 1 miliónom obyvateľov a umožní spoločnosti Marius Pedersen naplniť svoj záväzok spracovať do roku 2019 celkovo 12 550 ton plastov.

Občianske združenie Tatry bolo ocenené za dlhoročné zásluhy o zvyšovanie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadov.

Projekt „Na skládky nie sme krátki“ predstavuje v podmienkach SR jedinečnú výchovno-vzdelávaciu aktivitu, ktorá úspešne pracovala s vybranými cieľovými skupinami obyvateľov Slovenska. Mimoriadne záslužnou bola rozsiahla terénna práca dobrovoľníkov podieľajúcich sa na monitoringoch a odhaľovaní nelegálnych skládok odpadov i občianska angažovanosť OZ Tatry pri podávaní podnetov na ich odstránenie.

Bakalárska práca Bc. Evy Psotnej bola ocenená za vysokú kvalitu jej spracovania a prínos pre priemyselnú prax.

Čestné uznanie obdržala aj Národná recyklačná agentúra Slovensko za originálne uplatnenie výrobkov z recyklovaných materiálov na výstavbu spevnených plôch s funkciou retencie vody. Ocenený projekt v sebe zahřňa environmetálny, ekonomický i sociálny aspek a umožňuje široké uplatnenie na komunálnej úrovni.

Komisia

O udelení ocenení v súťaži Zlatý mravec za rok 2015 rozhodovala 9 členná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Vojtech Ferencz za MŽP SR, Eva Maria Kassl za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Peter Plekanec za Asociáciu priemyselnej ekológie a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

Iniciatíva vyvolala vlnu kritiky zo strany viacerých európskych organizácií.

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Na rozšírenú skládku majú aj naďalej smerovať nie nebezpečné komunálne a priemyselné odpady.