Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

Prinášame vám zoznam všetkých vykonávacích vyhlášok k Zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

Foto: Fotolia

  • Téma |  14.02.2017 |  redakcia

Prinášame vám zoznam predpisov.

Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Vyhláška č. 367/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Oznámenie 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Zákon o odpadoch

Zákon o odpadoch č. 79/2015, ku ktorému sa vzťahujú tieto vyhlášky, bol schválený v roku 2015 a venuje sa najmä programovým dokumentom v odpadovom hospodárstve, opatreniam na predchádzanie vzniku odpadu, právam a povinnostiam právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi.

Upravuje tiež rozšírenú zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov, nakladanie s komunálnym odpadom a cezhraničný pohyb odpadov.

Záverečné časti zákona sa venujú informačnému systému odpadového hospodárstva, pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, zodpovednosti za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a činnosti Recyklačného fondu, procesu jeho zrušenia a zániku.


Mohlo by vás zaujímať

Kam odovzdať vypálenú žiarivku?

Kam odovzdať vypálenú žiarivku?

Elektroodpad ako žiarivky a LED žiarovky treba odovzdať v predajni, alebo na zbernom dvore.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov objednávajúcich si služby poskytované spoločnosťou PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.

10 skvelých nápadov na upcykláciu starých paliet

10 skvelých nápadov na upcykláciu starých paliet

Použité palety nemusia nevyhnutne skončiť ako palivo, či materiál na drevotriesku. Pozrite si výber jednoduchých nápadov pre začiatočníkov, vďaka ktorým pre ne môžete nájsť ďalšie využitie.