Kontroverzná pezinská skládka odpadov je opäť blízko povolenia | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Kontroverzná pezinská skládka odpadov je opäť blízko povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia začala konanie o udelení povolenia na prevádzkovanie v Novej jame, mesto a aktivisti namietajú.

Kontroverzná pezinská skládka odpadov je opäť blízko povolenia

Foto: Flickr

Kontroverzná skládka odpadov v Pezinku je opäť na stole úradníkov. Slovenská inšpekcia životného prostredia začala konanie o udelení povolenia na prevádzkovanie v Novej jame. Investorská spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň doplnila žiadosť z roku 2007.

Proti umiestneniu skládky v lokalite pár sto metrov od obytnej štvrte protestovali roky občania Pezinka združení v občianskej iniciatíve “Skládka nepatrí do mesta”. Teraz sa aktivizujú opäť.

"Bránime sa povoleniu novej skládky z viacerých závažných právnych dôvodov a tiež preto, že nechceme byť vystavení ďalšiemu ohrozeniu nášho zdravia a životného prostredia. V Pezinku už totiž máme obrovskú regionálnu skládku s miliónmi ton odpadov vrátane nebezpečných. Táto skládka dodnes nie je uzatvorená," vyhlásila členka iniciatívy Zuzana Čaputová na včerajšej tlačovej konferencii.

Naťahovačky o pezinskú skládku majú dlhú históriu

Dopady projektu pezinskej skládky na životné prostredie sa posudzovali už v roku 1999. O pár rokov neskôr mesto Pezinok zamietlo žiadosť o územné rozhodnutie. Napriek tomu investor obdržal kladné stanovisko od krajského stavebného úradu a následne stavebné povolenie od inšpektorátu životného prostredia a SIŽP. V roku 2009 bola skládka skolaudovaná.

Pár mesiacov potom Najvyšší súd SR predbežne zakázal ďalšiu výstavbu a zrušil všetky vydané povolenia súvisiace so skládkou. Ústavný súd SR však vykonateľnosť rozsudku odložil a na skládku sa navážal odpad.

V roku 2010 sa prípad dostal do Európskeho parlamentu a v roku 2013 o ňom rozhodoval aj Súdny dvor EÚ. Podľa neho vererejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky s významným vplyvom na životné prostredie. V roku 2013 Najvyšší súd a následne SIŽP zrušili povolenia skládky pre ich nezákonnosť.

Umiestnenie skládky nie je v súlade s územným plánom

Aktivisti považujú za neprijateľné, že proces povoľovania skládky sa má udiať na podklade záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré je 18 rokov staré a teda neaktuálne. "Nesúhlasíme s výstavbou novej skládky, pretože ju zakazuje územný plán mesta Pezinok," zdôvodnil nesúhlas člen iniciatívy Jaroslav Pavlovič.

Zástupcovia mesta už od vzniku projektu skládky v danej lokalite namietajú nesúlad s územným plánom.

"Tak ako v minulosti, rovnako i dnes odmietame vybudovanie skládky odpadov na území mesta. Žiadam štátne orgány, aby zohľadnili nielen dlhodobo odmietavý postoj občanov, ale najmä aby akceptovali skutočnosť, že ich kladné rozhodnutie by malo nielen ďalekosiahle negatívne vplyvy na životné prostredie, ale bolo by aj hrubým porušením územných plánov mesta Pezinok a Bratislavského samosprávneho kraja," tvrdí primátor Pezinka Oliver Solga.

Investorská spoločnosť patrí podnikateľovi Jánovi Manovi, blízkemu politickej strane Smer.

O skládke rozhodoval aj súdny dvor

Dňa 15.1.2013 vydal Súdny dvor EÚ (ďalej SDEÚ) dlho očakávané rozhodnutie v právnej veci C-416/10 - Križan a i., hovorovo „pezinskej skládky“. Rozhodnutie neobsahuje žiadne výroky k oprávnenosti projektu skládky. Obsahuje však mnohé hodnotné výroky k vyjasneniu vzťahu medzi slovenským právom a právom EÚ.

Rozsudok však podľa advokáta Bernharda Hagera nevyjasnil povoľovací proces, neobsahuje žiaden výrok k oprávnenosti povolenia skládky, ani nekonštatuje závažné zlyhanie slovenských úradov. Súdny dvor totiž podľa svojich kompetencií a v rámci zverenej úlohy iba zodpovedal otázky Najvyššieho súdu, ktoré sa týkajú niekoľkých procesnoprávnych aspektov.

Stručný vývoj kauzy pezinská skládka

Stručný vývoj kauzy čerpáme zo stanoviska predsedníčky ÚS SR k rozhodnutiu ESD vo veci pezinskej skládky (časopis Odpady, 4/2013).

1. Stavebný úrad mesta Pezinok rozhodnutím sp. zn. 5/8-ÚRzam./1600-1869/02-06 z 30. novembra 2006 zamietol návrh spoločnosti EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a. s., na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Pezinok – Skládka odpadov.

2. Krajský stavebný úrad v Bratislave rozhodnutím sp. zn. A/2007/1095/KIZ zo 7. mája 2007 zmenil odvolaním napadnuté rozhodnutie prvostupňového Stavebného úradu mesta Pezinok tak, že umiestnenie stavby Pezinok – Skládka odpadov povolil.

3. Inšpektorát životného prostredia Bratislava následne začal povoľovacie konanie, v rámci ktorého obyvatelia mesta Pezinok požiadali o uverejnenie územného rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby Pezinok – Skládka odpadov), keďže výstavba a prevádzka skládky bola povolená bez toho, aby bolo predmetné územné rozhodnutie predtým uverejnené.

4. Inšpektorát životného prostredia Bratislava rozhodnutím sp. zn. 737-2398/37/2008/Ver, Sta/373200107 z 22. januára 2008 vydal integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Pezinok – Skládka odpadov, a to bez uverejnenia územného rozhodnutia. Účastníci konania (mesto Pezinok a fyzické osoby) podali proti označenému rozhodnutiu odvolanie.

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie ako odvolací orgán rozhodla tak, že:

  • po podaní odvolania úeastníkov konania zverejnila 14. marca 2008 predmetné územné rozhodnutie verejnou vyhláškou a úradnej tabuli s uvedením lehoty, v ktorej sa dotknutá verejnosś mohla vyjadriť k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, a
  • rozhodnutím z 18. augusta 2008 sp. zn. 3806-27225/27/2008/Haš odvolanie zamietla.

6. Krajský súd v Bratislave rozsudkom sp. zn. 1 S 140/08, 1 S 147/08 zo 4. decembra 2008 žalobu proti uvedeným rozhodnutiam správnych orgánov zamietol.

7. Najvyšší súd uznesením sp. zn. 5 Sžp 5/2009 zo 6. apríla 2009 odložil vykonateľnosť rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredia sp. zn. 3806-27225/27/2008/Haš z 18. augusta 2008 spolu s rozhodnutím Inšpektorátu životného prostredia Bratislava sp. zn. 737-2398/37/2008/Ver, Sta/373200107 z 22. januára 2008 až do rozhodnutia vo veci samej.

8. Najvyšší súd rozsudkom sp. zn. 5 Sžp 5/2009 z 28. mája 2009 zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 4. decembra 2008 sp. zn. 1 S 140/08, 1 S 147/08 tak, že rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredia sp. zn. 3806-27225/27/2008/Haš z 18. augusta 2008 spolu s rozhodnutím Inšpektorátu životného prostredia Bratislava sp. zn. 737-2398/37/2008/ Ver, Sta/373200107 z 22. januára 2008 zrušil a vec vrátil druhostupoovému správnemu orgánu na ďalšie
konanie.

9. Ústavný súd nálezom sp. zn. I. ÚS 223/09 z 27. mája 2010 zrušil uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 5 Sžp 5/2009 zo 6. apríla 2009 a rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 5 Sžp 5/2009 z 28. mája 2009 a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie.

10. Najvyšší súd po vrátení veci rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálne otázky.

11. Súdny dvor Európskej únie o podanom návrhu na začatie prejudiciálneho konania rozhodol rozsudkom sp. zn. C-416/10 z 15. januára 2013.

Stručnú chronológiu podľa združenia Via Iuris si môžete prečítať aj tu.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Vláda z funkcie odvolala Dašu Turbovú a prijala personálny návrh nového ministra.

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Analýza hodnotí vplyv novej smernice o obaloch na trh zásielkových služieb a donášky jedla.