Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zmeny v schválenom zákone o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Národná rada Slovenskej republiky 11. septembra 2019 výraznou väčšinou hlasov schválila vládny návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (ďalej ako „Zákon o zálohovaní“) z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.1 Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/10.

Zmeny v schválenom zákone o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 21.10.2019
  • Mgr. Adam Oleš, Mag. Annamária Tóthová

(V čase zverejnenia tohto textu v mesačníku nebol ešte návrh zákona podpísaný prezidentkou SR, Zuzana Čaputová potvrdila schválený návrh zákona podpisom až začiatkom októbra, zákon už vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 302/2019 - pozn. red.).

Okolo tohto zákona už niekoľko mesiacov prebiehala intenzívna diskusia, primárne v rámci nejednotnej odbornej verejnosti. Napriek tomu, že laická verejnosť v prevažnej väčšine súhlasí so zálohovaním jednorazových obalov na nápoje, názory odbornej verejnosti sa výrazne rozchádzajú.

Ak vás bližšie zaujímajú argumenty priaznivcov a odporcov zálohovania, odporúčame sledovať jednak stránky Ministerstva životného prostredia SR3 a jeho Inštitútu environmentálnej politiky4, no taktiež stránky denníka Odpady-portal.sk.5

Cieľom tohto článku nie je polemika s jednotlivými stranami sporu o (ne-)výhodách zálohovania jednorazových obalov, ale analýza, či sa nejakým spôsobom zmenilo finálne znenie zákona od jeho navrhovanej verzie z konca mája tohto roku.

INISOFT

Základné informácie k zákonu o zálohovaní

V zmysle Zákona o zálohovaní sa budú zálohovať jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.

Systém zálohovania je podmienený plnením viacerých povinností na strane výrobcov obalov, teda osôb, ktoré nápoje v spomínaných obaloch uvádzajú na slovenský trh. Medzi tieto povinnosti patrí hlavne:

  • zálohovať obaly,
  • dodržiavať výšku zálohu stanovenú správcom (podľa vyhlášky minimálne 0,12 EUR za plastovú fľašu a 0,10 EUR za plechovku),
  • zabezpečiť označovanie obalu, aby bolo zrejmé, že ide o zálohovaný obal,
  • obal a tovar osobitne účtovať,
  • uzavrieť zmluvu so správcom a registrovať u neho obaly, uhrádzať mu náklady spojené s účasťou v systéme a ohlasovať mu evidenciu.

Na druhej strane budú predajcovia zálohovať obaly, označovať ich a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom, ako aj oddelene účtovať tovar a záloh. Zároveň budú niektoré predajne povinné odoberať odpad zo zálohovaných obalov a vracať konečným spotrebiteľom záloh.

Uvedené sa bude týkať predajní, ktoré predávajú nápoje na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem tých, ktoré na takejto ploche predávajú potraviny a nápoje ako doplnkový tovar.

Zmeny vo finálne schválenom znení zákona

V prvom rade je nutné poznamenať, že napriek odporu nezanedbateľnej časti odbornej verejnosti nedošlo k výrazným zmenám v konečnej úprave zákona.

V § 5 ods. 1 Zákona o zálohovaní, v ktorom sú upravené povinnosti distribútorov výrobku, bola spresnená formulácia ohľadom povinnosti uvádzať výšku zálohu pri označení predajnou cenou. Samozrejme, táto povinnosť sa vzťahuje iba na nápoje v zálohovom jednorazovom obale.

V § 6 ods. 3 Zákona o zálohovaní boli mierne upravené podmienky pre záujemcov o prihlásenie sa do výberu správcu. Za správcu sa v zmysle zákona považuje právnická osoba založená Ministerstvom životného prostredia SR, prostredníctvom ktorej sa združujú výrobcovia obalov, alebo konzorcium takýchto právnických osôb na základe uskutočneného výberu z prihlásených záujemcov. Tento výber následne vykonáva bodovým hodnotením odborná komisia zriadená Ministerstvom životného prostredia SR.

Za zrejme najvýraznejšiu zmenu možno považovať zmenu spôsobu výpočtu pokuty (§ 14 ods. 4 Zákona o zálohovaní). V pôvodnom návrhu zákona bola suma pokuty vypočítaná ako násobok hodnoty zálohu za jednorazový obal na nápoje a počtu všetkých jednorazových obalov na nápoje uvedených na trh za obdobie kalendárneho roka, pre ktorý nebol splnený cieľ podľa prílohy č. 1 Zákona o zálohovaní.

Pre výpočet pokuty bol teda dôležitý počet obalov uvedených na trh. V schválenom znení bol avšak nielenže zmenený počet na hmotnosť obalov, no bola pridaná aj paušálna suma násobku vo výške 4 000 EUR.

Suma pokuty bude preto v zmysle schváleného znenia § 14 ods. 4 vypočítaná ako násobok hmotnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje vyjadrenej v tonách, ktorá zodpovedá nesplnenému zostatku cieľa návratnosti ustanoveného v prílohe č. 1 Zákona o zálohovaní pre daný kalendárny rok, a sumy 4 000 EUR.

Úpravy zákona o odpadoch

Schválený Zákon o zálohovaní mení viaceré časti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom dôležitejšie zmeny sa dotýkajú ustanovení § 30 a § 103 zákona o odpadoch.

Ustanovenie § 30 zákona o odpadoch upravuje zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Hoci primárny účel ustanovenia (zákaz uvádzať vyhradené výrobky na slovenský trh bez prechádzajúcej registrácie) ostáva zachovaný, dochádza k drobným zmenám v podmienkach a priebehu registračného procesu.

Nejde o zásadné zmeny, avšak ak sa plánujete registrovať, odporúčame opätovné prekontrolovanie podkladov podľa nového znenia ustanovenia.

Zatiaľ čo početné zmeny v § 30 zákona o odpadoch možno považovať za kozmetické, § 103 zákona o odpadoch bol podstatne rozšírený.

Ustanovenie § 103 zákona o odpadoch sa týka informačného systému odpadového hospodárstva. Z pôvodných 8 odsekov narástla úprava na 23 odsekov, pričom okrem zosúladenia informačného systému s požiadavkami v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov bola doplnená definícia termínu „miesto výskytu odpadu“, ktorým sa rozumie miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá sa s ním alebo sa tam nachádza. Každé takéto miesto výskytu odpadu je jednoznačne identifikovateľné pomocou priradeného identifikátora.

Nové znenie § 103 taktiež obsahuje zoznam rôznych využití informačného systému a zväčšuje jeho obsah. Pre dotknuté povinné osoby rovnako zavádza povinnosť elektronického zasielania evidencie údajov priebežne, najmenej raz za mesiac.

Okrem iného taktiež rozdeľuje obsah informačného systému na verejnú a neverejnú časť, menuje, ktoré časti sú verejné a neverejné a poskytuje zoznam orgánov, ktoré majú k jeho údajom automatizovaný alebo priamy prístup.

Dátumy účinnosti schváleného návrhu Zákona

Jednotlivé časti Zákona o zálohovaní budú účinné postupne v piatich fázach, pričom dve podstatné fázy sazačínajú od 1. decembra (účinnosť zákona okrem nižšie menovaných výnimiek) a 1. januára 2022, keď sa reálne začnú zálohovať jednorazové obaly na nápoje.

Zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem:

(i) väčšiny zmien zákona o odpadoch (zmeny § 103 ods. 1-20 a ďalšie drobné zmeny), ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2020;

(ii) zmeny zákona o odpadoch v § 30 a doplnenie § 103 o ods. 22 a 23, ktoré budú účinné 1. januára 2021;

(iii) doplnenie § 103 zákona o odpadoch o ods. 21, ktoré bude účinné 1. júla 2021;

(iv) reálneho začatia zálohovania jednorazových obalov na nápoje, ktoré sa začne 1. januára 2022.

Bez ohľadu na to, či patríte k priaznivcom alebo odporcom zálohovania jednorazových obalov na nápoje, tak jedna vec je istá: triedenie nielen jednorazových obalov na nápoje, ale aj iných jednorazových plastových výrobkov, sa bude musieť naďalej zlepšovať tak, aby Slovensko splnilo ambiciózne ciele európskej legislatívy triedenia plastu.

 

1Schválené znenie zákona je k dispozícii na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky (https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=471183).

3https://www.minzp.sk

4https://www.minzp.sk/iep/

5https://www.odpady-portal.sk/

Mgr. Adam Oleš, Mag. Annamária Tóthová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/10.
 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

PET kajak skončil svoju púť v recyklačnom podniku

PET kajak skončil svoju púť v recyklačnom podniku

Jedinečný dokumentárny film o putovaní PET kajaku bude prebiehať od 5. júna na webe spoločnosti NATUR-PACK pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Krajine chýba slovenská linka na triedenie slovenského textilného odpadu. Know-how máme, problémom je však nedostatok financií.

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Na prelome rokov 2019/2020 sa mnohým, najmä priemyselným podnikom zvýšili ceny za spracovanie nebezpečných odpadov. Ing. Richard Biznár, konateľ Remko Sirník, hovorí o tom, prečo ceny za túto kategóriu odpadu rastú a aké sú ich perspektívy.