NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Považujú sa zvyšky vzniknuté pri havárii na lodi za odpad vytvorený na palube lode?

Na lodi môžu vzniknúť rezíduá v dôsledku havárie, napríklad v podobe kovového šrotu a vody použitej na hasenie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/08.

Považujú sa zvyšky vzniknuté pri havárii na lodi za odpad vytvorený na palube lode?

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 22.08.2019
  • Mgr. Adam Oleš, Mag. Annamária Tóthová

Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí z 24. januára 2019 vo veci C-689/171, vec C-689/17 vyložil znenie článku 1 Nariadenia o preprave odpadu2, kde potvrdil, že Nariadenie o preprave odpadu sa má vykladať tak, že rezíduá vzniknuté v dôsledku havárie v podobe kovového šrotu a vody použitej na hasenie a kontaminovanej kalmi a zvyškami nákladu na palube lode predstavujú „odpad vytvorený na palubách vozidiel, vlakov, lietadiel a lodí“.

Autori článku si uvedomujú, že Slovensko nie je svetovou veľmocou v oblasti lodnej prepravy, avšak pri hustote nákladnej plavby po Dunaji je vyskytnutie sa podobného prípadu nie až tak veľmi nepravdepodobné. Okrem toho sa dané uplatní aj v prípade prepravy v iných dopravných prostriedkoch.

Spor vo veci samej

Flaminia je kontajnerová loď patriaca nemeckej spoločnosti Conti. Dňa 14. júla 2012 počas plavby na mori vznikol požiar a na palube lode došlo k výbuchom, pričom loď v prepravovala takmer 5 000 kontajnerov, z toho 151 kontajnerov pre nebezpečný náklad.

Po uhasení požiaru získala spoločnosť Conti 21. augusta 2012 povolenie na odtiahnutie lode do nemeckých vôd.

Podľa listu, ktorý zaslalo nemecké havarijné riadiace stredisko spoločnosti Conti, bola tejto spoločnosti uložená povinnosť vypracovať plán ďalšieho postupu a určiť prípadných zmluvných partnerov na účely príslušných opatrení.

Spoločnosť Conti sa v konaní pred nemeckými orgánmi okrem iného zaviazala, že zabezpečí bezpečný transfer lode do opravárenskej lodenice v Mangalii (Rumunsko) a zaručí riadne zaobchádzanie s materiálom nachádzajúcim sa na palube lode.

Nemecký inšpektorát práce uložil v decembri 2012 spoločnosti Conti povinnosť podať oznámenie o preprave odpadu (tzv. notifikáciu) z dôvodu, že na palube sa nachádza kovový šrot a voda použitá na hasenie kontaminovaná kalmi a zvyškami nákladu.

Spoločnosti Conti bol navyše uložený zákaz premiestniť loď pred povolením notifikácie a pred predložením preskúmateľného plánu na zneškodnenie odpadu v nemeckom jazyku.

V januári 2013 podala spoločnosť Conti námietku na nemecký inšpektorát práce, kde uviedla, že preprava nemala podliehať postupu oznámenia (notifikácii) podľa Nariadenia o preprave odpadu z dôvodu, že nespadá do pôsobnosti uvedeného nariadenia, a spresnila, že oznámenie podala len v záujme vyhnutia sa oneskoreniam.

V apríli vyhlásil inšpektorát práce konanie o námietke za bezpredmetné.

V ďalšom kroku sa spol. Conti obrátila na súd s návrhom, aby jej Spolková krajina Dolné Sasko nahradila škodu, ktorá jej vznikla, a to najmä v dôsledku nákladov na podanie oznámenia, ktoré musela znášať.

Conti sa domnieva, že posúdenie látok nachádzajúcich sa vo vnútri lode ako odpad a z toho vyplývajúce nariadenie podať notifikáciu bolo protiprávne. Ďalej uvádza, že vnútroštátne (t. j. nemecké) právne predpisy nemôžu vyžadovať plán zneškodnenia odpadu, keďže Nariadenie o preprave odpadu bráni uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov, ak je odpad na palube lode určený na zhodnotenie alebo zneškodnenie v inom členskom štáte.

Predložené otázky

Keďže príslušný nemecký súd mal pochybnosti, či bolo možné uplatniť výnimku ustanovenú v článku 1 ods. 3 písm. b) (článok 1 ods. 3 písm. b ďalej ako „Článok“) Nariadenia o preprave, obrátil sa s otázkou na SDEÚ. Toto ustanovenie vylučuje z rozsahu pôsobnosti Nariadenia „odpad vytvorený na palubách vozidiel, vlakov, lietadiel a lodí, kým sa tento odpad nevyloží na účel jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia“.

Nemecký súd sa v podstate pýta, či sa má Článok Nariadenia vykladať v tom zmysle, že rezíduá v podobe kovového šrotu a vody použitej na hasenie a kontaminovanej kalmi a zvyškami nákladu, o aké ide vo veci samej, ktoré vznikli v dôsledku havárie na palube lode, sa majú považovať za odpad vytvorený na palubách lodí v zmysle tohto ustanovenia.

Zo znenia Článku Nariadenia vyplýva, že na to, aby odpad nespadal pod toto Nariadenie, musí ísť o odpad vytvorený na palube lode, a o odpad, ktorý nebol z tejto lode vyložený. Je taktiež pochopiteľné, že z obvyklého významu slov „kým sa tento odpad nevyloží“ použitých v Článku vyplýva, že v prípade lode sa toto ustanovenie uplatňuje iba dovtedy, kým príslušný odpad neopustí túto loď, aby bol prepravený s cieľom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Následne teda z Článku tiež vyplýva, že sa vzťahuje na odpad vytvorený na palube lode, bez ohľadu na okolnosti, za ktorých došlo k jeho vytvoreniu.

Cieľ ochrany životného prostredia sledujúci Nariadením avšak nemôže vyžadovať, aby napriek jednoznačnému vylúčeniu ustanovenému v Článku Nariadenia doprava odpadu náhodne vytvoreného na palube lode podliehala pravidlám Nariadenia, a osobitne povinnosti predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu v súlade s jeho Článkom.

Vzhľadom na náhlu a nepredvídateľnú povahu vytvorenia tohto druhu odpadu by totiž bolo pre osobu zodpovednú za príslušnú loď prakticky nemožné, resp. nadmerne ťažké včas poznať informácie potrebné na správne uplatňovanie týchto pravidiel, ktoré majú zabezpečiť účinný dohľad a kontrolu nad prepravou takéhoto odpadu v zmysle Nariadenia.

V prípade odpadu vytvoreného v dôsledku havárie by teda uvedená zodpovedná osoba s najväčšou pravdepodobnosťou nebola schopná pred pristátím pri brehu zistiť a poskytnúť všetky informácie, ktoré sú vyžadované vo formulároch uvedených v prílohách Nariadenia, ktoré sa týkajú okrem iného určenia, zloženia a identifikácie odpadu, ako aj druhu plánovanej činnosti zneškodnenia alebo zhodnotenia.

Uplatnenie pravidiel stanovených v Nariadení na odpad vytvorený na palube lode v dôsledku havárie na šírom mori by mohlo mať za následok takisto oneskorenie vstupu lode do bezpečného prístavu, čo by zvýšilo riziko znečistenia mora a tým by ohrozovalo cieľ, ktorý Nariadenie sleduje.

SDEÚ avšak zdôrazňuje, že vylúčenie pôsobnosti Nariadenia nemožno uplatniť v prípade zneužitia zo strany osôb zodpovedných za príslušnú loď. Takéto zneužitie by okrem iného spočívalo v správaní, ktoré by malo nadmerne a bezdôvodne oddialiť vyloženie odpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia.

V tejto súvislosti by sa takéto oneskorenie malo posúdiť okrem iného vzhľadom na charakter odpadu a na rozsah nebezpečenstva, ktoré predstavuje pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Záver

SDEÚ preto vyhodnotil, že rezíduá vzniknuté v dôsledku havárie v podobe kovového šrotu a vody použitej na hasenie a kontaminovanej kalmi a zvyškami nákladu na palube lode predstavujú „odpad vytvorený na palubách vozidiel, vlakov, lietadiel a lodí“.

1 Conti 11. Container Schiffahrts GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“ proti Land Niedersachsen
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu

Mgr. Adam Oleš, Mag. Annamária Tóthová
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Krajine chýba slovenská linka na triedenie slovenského textilného odpadu. Know-how máme, problémom je však nedostatok financií.

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Na prelome rokov 2019/2020 sa mnohým, najmä priemyselným podnikom zvýšili ceny za spracovanie nebezpečných odpadov. Ing. Richard Biznár, konateľ Remko Sirník, hovorí o tom, prečo ceny za túto kategóriu odpadu rastú a aké sú ich perspektívy.

Komentár. Zálohy a koronakríza. Keď vábivé nápady rozhodujú

Komentár. Zálohy a koronakríza. Keď vábivé nápady rozhodujú

Taoistickú múdrosť, že víťazstvo je začiatkom prehry, nikdy nezaškodí použiť aj pri rozhodovaní o vážnych krokoch.