NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Vedia Bratislavčania triediť odpady? Analýza odhalila obsah kontajnerov na triedený zber

V žltých nádobách určených pre plasty, nápojové kartóny a kovové obaly zistili až 25 % nečistôt, v prípade modrých kontajnerov určených pre papier a lepenku to bolo 16 % (+VIDEO).

vyseparovaný papier

Analýza obsahu žltých kontajnerov v Bratislave v roku 2018 ukázala, že obyvatelia hlavného mesta triedia, ale v separácii majú rezervy a k zlepšeniu výsledkov by potrebovali pomoc. Vlaňajšiu analýzu realizoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. v spolupráci so spoločnosťou Tetra Pak, a.s., organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s., spoločnosťou OLO a.s. a za účasti zástupcov hlavného mesta.

V roku 2019 sa organizátori analýzy rozhodli, že ju na území Bratislavy zopakujú. Okrem žltých nádob sa zamerali aj na obsah modrých nádob, určených pre odpady z papiera a lepenky.

Výsledky analýzy potvrdili, že v Bratislave je ešte stále veľký priestor na zvyšovanie kvality triedenia odpadov.

Znečistenia zberových nádob na triedený zber odpadmi, ktoré do nich nepatria, je problémom minimálne z dvoch dôvodov.

Tým prvým je, že nádoby sa takto zaplnia podstatne rýchlejšie. Ako druhý problém sa javí to, že môže dôjsť k znečisteniu jej obsahu, a tak znehodnoteniu celého obsahu nádoby alebo aj odpadu, ktorý sa nachádza v zberovom vozidle

Preskúmali žlté a modré kontajnery

K bezproblémovému priebehu analýzy veľkou mierou prispelo 45 dobrovoľníkov zo slovenskej pobočky spoločnosti Pernod Ricard, ktorí po zaškolení pomáhali pri triedení jednotlivých druhov odpadov.

„Cieľom tejto analýzy bolo zistiť skutočné zloženie obsahu žltých zberných nádob, ktoré sú v Bratislave od roku 2018 určené na zber plastov, nápojových kartónov (tzv. VKM), kovových obalov a modrých zberných nádob, ktoré sú určené na zber odpadov z papiera a lepenky. Zisťovala sa miera znečistenia, pomer jednotlivých zbieraných triedených zložiek, pomer obalov a neobalových výrobkov pri plastoch,“ zhrnula OZV NATUR-PACK.

Analýzy triedených zložiek odpadov majú podľa mimoriadny význam pre zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu. Ich cieľom bolo tiež upozorniť ľudí na najčastejšie chyby, ktorým je potrebné pri triedení predchádzať.

CMT Goup

Žlté nádoby určené na zber plastov, nápojových kartónov (VKM) a kovových obalov pochádzali z komplexnej bytovej výstavby z mestskej časti Ružinov. Modré nádoby určené na zber papiera a lepenky, pochádzali zo zástavby rodinných domov v Starom Meste. Zber odpadov zabezpečila bratislavská mestská spoločnosť OLO zberovými vozidlami v deň analýzy.

V žltých nádobách našli 25 % nečistôt

„Analýzou žltých nádob bolo zistené, že obsahujú až 25,16 % nečistôt, teda odpadov, ktoré do nich nepatria. Ide o výrazne horšie hodnoty ako v roku 2018, kedy nečistoty predstavovali 14,40 %,“ upozorňuje NATUR-PACK.

Kvalita triedenia v žltých nádobách podľa týchto výsledkov nie je na uspokojivej úrovni a existuje veľký priestor na zlepšenie. 

V žltých nádobách odhalili šesťpercentný podiel nápojových kartónov, ďalších sedem percent tvorili kovové obaly a zvyšných 87 % predstavovali odpady z plastov. Tieto hodnoty sú lepšie ako boli v minulom roku.

V modrých nádobách bolo nečistôt menej 

„Analýzou modrých nádob bolo zistené, že obsahujú 16,12 % nečistôt. V porovnaní so žltými nádobami tu bolo nečistôt menej, avšak aj v triedení papiera je naďalej priestor na zlepšovanie,“ zhrnula OZV NATUR-PAKC.

Papier je v porovnaní s plastmi, napríklad, podstatne náchylnejší na znehodnotenie rôznymi nečistotami alebo chemikáliami.

„Úroveň triedenia odpadov v modrých a žltých nádobách má teda v Bratislave potenciál na zlepšenie. Lepšiemu triedeniu jednotlivých druhov odpadov by mohlo pomôcť označenie zberných nádob novými nálepkami s informáciami o správnom triedení odpadu, ktoré už postupne prebieha. Podporou by bola tiež realizácia komunikačnej kampane,“ zdôrazňuje NATUR-PACK.

Pozitívnym výsledkom analýz však je, že Bratislavčania už vedia, že do žltých nádob nepatria len plasty, ale aj nápojové kartóny a kovové obaly.

„Z analýzy sme zistili, že obyvatelia Bratislavy vedia, že nápojové kartóny, kovové obaly a plasty patria do žltej nádoby. Niektorí obyvatelia vhadzujú nápojové kartóny do nádob na papier, čo nie je správne. Je to však minimálne percento obyvateľov,“ uviedol NATUR-PACK.

Vydali viacero odporúčaní

Na konci analýzy v roku 2018 organizátori analýzy uviedli zoznam opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať na podporu správneho triedenia odpadov. Po tohtoročných analýzach navrhujú nasledovné kroky:

  • Pokračovať v označovaní zberných nádob informačnými nálepkami.

Spoločnosť OLO začala s postupným vymieňaním starých nálepiek na zberných nádobách. Vzhľadom k tomu, že v meste sa nachádza viac ako vyše 75 000 zberných nádob, výmena nálepiek na všetkých nádobách súčasne by bola finančne aj prevádzkovo náročná. Z tohto dôvodu sa výmena nálepiek začala realizovať postupne a organizátori odporúčajú vo výmene pokračovať.

  • Pokračovať v dotrieďovaní nápojových kartónov zo žltých zberných nádob, v ich ďalšom spracovaní a uvádzaní vytriedeného množstva v oficiálnych štatistikách hlavného mesta.

Vzhľadom na výsledky analýzy v prípade VKM (6 %) a kovových hliníkových obalov (4 %) organizátori analýz vidia významný potenciál pri náraste množstva týchto triedených zložiek. „Je nesmierne dôležité, aby tieto materiály boli následne dotriedené a poslané na spracovanie na Slovensku, alebo v zahraničí,“ pripomína NATUR-PACK.

Nápojové kartóny a kovové obaly sa majú ukladať do žltých zberných nádob na plasty od 1.1.2018, na základe účinnosti novely zákona č. 90/2019, ktorou sa menil a dopĺňal zákon č. 79/2015 o odpadoch. Údaje o vyzbieraných a zhodnotených nápojových kartónoch či kovových obaloch sa tak až v roku 2018 zaradili do oficiálnych štatistík mesta Bratislava. V tomto procese treba podľa záverov analýz pokračovať.

  • Zdôrazňovať informácie o správnom triedení odpadov vo všetkých navzájom súvisiacich zdrojoch informácií.

Aktuálne informácie o správnom triedení odpadov v Bratislave boli zapracované a zjednotené v rámci Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov, nových informačných nálepiek na zberné nádoby, webstránky OLO aj webstránky hlavného mesta.

„Odporúčame tieto informácie, v prípade potreby, aktualizovať, navzájom zosúlaďovať a v čo najväčšej miere zdôrazňovať. Dôležité je tiež zdôrazniť, že odpad, ktorý do zberných nádob nepatrí, je potrebné odviezť na zberný dvor,“ uviedol NATUR-PACK.

  • Informovanosť o tom, čo patrí do žltej nádoby na triedený zber.

Podľa výsledkov analýz je potrebné zamerať sa hlavne na informovanie o tom, že do žltej nádoby patria nápojové kartóny (VKM) a kovové obaly.

  • Informovanosť o tom, čo s odpadom, ktorý nepatrí do zberných nádob na triedený zber.

Organizátori analýz odporúčajú vytvoriť sériu krátkych správ, napríklad, na sociálnych sieťach, o tom, aký odpad do nádob na triedený zber nepatrí. Nečistoty mali pomerne vysoké zastúpenie vo vzorke, pričom najväčší objem tvoril textil, molitan, zmesové plasty.

  • Pokračovať v spolupráci hlavného mesta a OZV NATUR-PACK týkajúcej sa zdieľania a zverejňovania informačných kampaní.

Mesto Bratislava, tak ako ostatné partnerské samosprávy OZV NATUR-PACK, na štvrťročnej báze dostáva vzdelávacie a informačné materiály, ktoré sú tiež zverejňované na webstránke www.naturpack.sk. Napríklad plastami sa zaoberá práve posledný z pravidelne pripravovaných vzdelávacích materiálov pre samosprávy.

ZDROJ: NATUR-PACK


NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

X
X
X
X