NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ako je to s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach

Viete si predstaviť, aké druhy odpadov vznikajú v zdravotníckych zariadeniach? Čo sa deje s ihlou, čo s ľudským tkanivom, čo s použitými plienkami alebo s vyradenými liekmi? Poďme spoločne nahliadnuť do tejto nie celkom jednoduchej problematiky.

Ako je to s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach

Foto: Depositphotos

Všetkým je nám iste dobre známe, že odpady vznikajú pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Oblasť zdravotníctva v tom nie je výnimkou.

Základné pojmy uvedené v zákone o odpadoch ustanovujú, že odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom povinný sa jej zbaviť. Držiteľom odpadov je každý, ktorého činnosťou odpad vzniká = pôvodca odpadov, alebo každý, kto má odpad v držbe.

Odpady zo zdravotnej starostlivosti sú špecifickým prúdom odpadov. K produkcii dochádza na mnohých miestach. Hoci sa situácia v tomto smere v jednotlivých krajinách líši, podľa odhadu 75 až 90 % všetkého infekčného odpadu vzniká v nemocniciach. Rozoznávame dve kategórie odpadov zo zdravotníckych zariadení a to nerizikový = ostatný odpad a rizikový = nebezpečný odpad.

Nerizikový = ostatný odpad pozostáva z rovnakých odpadových materiálov ako komunálny odpad a rovnakým spôsobom sa s ním aj nakladá. V priemere tento odpad tvorí okolo 80 % všetkých vyprodukovaných odpadov a skladá sa z  administratívneho a kuchynského odpadu, nekontaminovaných obalových materiálov a produktov zdravotníckych služieb. Niektoré z týchto odpadov, vrátane skla, papiera, lepenky a kovov, možno triediť a následne recyklovať.

Do skupiny rizikových = nebezpečných odpadov patria napríklad:

- Ostrý odpad, či už infekčný alebo neinfekčný – tvoria ho hlavne injekčné ihly. Ďalej sú to skalpely, iné ostré lekárske nástroje a úlomky kontaminovaného skla. Tento odpad je obzvlášť nebezpečný, pretože môže spôsobiť poranenie s následným vniknutím choroboplodných zárodkov do organizmu.

- Infekčný odpad – môže prenášať vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia. K nemu sa radí krv a krvné produkty, predmety kontaminované krvou, sérom a  plazmou, mikrobiálne kultúry a infekčné agens z diagnostických a výskumných laboratórií a predmety nimi kontaminované, odpad od vysoko infekčných pacientov umiestnených v izolácii (vrátane zvyškov jedla), nespotrebované živé oslabené vakcíny, odpad z týchto zdravotníckych zariadení, lôžkoviny a ďalšie kontaminované materiály infikované pacientmi.

- Anatomický odpad – pozostáva z ľudských tkanív a tekutín, pochádzajúcich z operačných výkonov, biopsií a autopsií, ako aj z tkanív zvierat.

- Chemický odpad  môže pozostávať z rozpúšťadiel, reagencií, vývojok, ortuti z teplomerov, batérií, ako aj chemikálií pre technické účely a údržbu.

- Farmaceutický odpad – tvoria všetky druhy exspirovaných liečiv a zvyškov liekov používaných pri chemoterapii.

- Rádioaktívny odpad – vzniká na oddeleniach, na ktorých sa ošetrujú pacienti s rakovinou, pri niektorých diagnostických činnostiach a v niektorých laboratóriách.

- Obaly od sprejov, t. j. tlakové nádoby obsahujúce plyny a aerosóly, ktoré by pri náhodnom prepichnutí alebo vystavení vysokej teplote mohli vybuchnúť.

Zaobchádzanie s odpadom zo zdravotnej starostlivosti si vyžaduje poväčšine špeciálny prístup. Odpad, ktorý môže byť nebezpečný – kontaminovaný musí byť zbieraný v špeciálnych nádobách – kontajneroch so špeciálnym režimom.

Ide o zhromažďovanie a prepravu uvedeného odpadu a následné zneškodnenie, ktoré by malo byť prioritne na území zdravotníckeho zariadenia alebo musí byť odpad prepravovaný k inému vyhovujúcemu zariadeniu na zneškodnenie.

Na Slovensku sa v minulosti odpady zo zdravotnej starostlivosti v prevažnej miere spaľovali v špeciálnych malých spaľovniach, ktoré boli postavené v rámci areálov väčších nemocníc. Tento model však zlyhal na vysokých nákladoch a sprísňovaní požiadaviek z hľadiska ochrany ovzdušia.

CMT Goup

Rezort zdravotníctva upravuje nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti Vyhláškou MZ SR č. č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v ktorej sa ustanovuje jednak, že odpad sa z pracoviska zariadenia zbiera denne a oddelene.

Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac sedem dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o tom sa vedie písomná evidencia. Biologicky kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmrazovaním najviac na tri mesiace.

Následne je ustanovené, že nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastových vakov na jednorazové použitie. Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.

Triedenie zhromaždeného odpadu sa zabezpečí tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, zvieratá a hmyz. S odpadom sa zaobchádza tak, aby neprišlo k porušeniu jeho obalu. S odpadom, ktorý tvoria odňaté časti orgánov a tela pacienta, sa nakladá ako s nebezpečným odpadom.

V oblasti životného prostredia síce osobitná právna úprava platná výlučne pre oblasť zdravotnej starostlivosti neexistuje, ale ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch majú platnosť aj na pôvodcov odpadov zo zdravotnej starostlivosti.

Vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sú odpady zo zdravotnej starostlivosti zaradené nasledovne:

18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03 - O

18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 - O

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy - N

18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky - O

18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky - N

18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 - O

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá - N

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 - O

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti - N

Uvedené odpady sú hlavne tie, ktoré vznikajú priamo z výkonu zdravotnej starostlivosti. Okrem uvedených sú zdravotnícke zariadenia pôvodcami aj iných, už vyššie spomínaných odpadov, o ktoré sú povinné sa postarať.

Ustanovenia zákona o odpadoch ukladajú základný rozsah povinností pre každého pôvodcu odpadov, ktorým je aj zdravotnícke zariadenie a to v nasledovnom rozsahu:

- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z. z.),

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpado

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom (Príloha č. 7 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.) a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,

viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (§ 2 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. + Príloha č. 1),

- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (§ 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. + Príloha č. 2).

Evidencia odpadov

Tento článok priniesol partner mesačníka Odpadové hospodárstvo firma INISOFT s.r.o. (www.inisoft.sk) v spolupráci s poradcom v oblasti odpadového hospodárstva Ing. Petrom Gallovičom (www.epa.sk). Riadna a legislatívne správna evidencia odpadov je aj v zdravotníctve nemalým orieškom, avšak v spojení so špecialistami na túto problematiku a s pomocou špecializovaného softvéru sa evidencia obrovsky zjednodušuje. Školenia INISOFT s.r.o. sú veľmi dobre hodnotené rovnako ako softvér ENVITA (www.envita.sk) od tejto renomovanej spoločnosti.


Spoločnosť INISOFT s.r.o. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Na KOSIT si uplatní predkupné právo väčšinový majiteľ

Na KOSIT si uplatní predkupné právo väčšinový majiteľ

Majoritný akcionár košickej odpadovej firmy, spoločnosť Wood Waste Management Ltd., oznámila mestu svoj zámer využiť predkupné právo na 29 % akcií mesta. Dorovnala ponuku skupiny AVE, ktorá patrí do holdingu českého miliardára Daniela Křetínského.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici júna v Žiline.