Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie novej vlády v oblasti odpadov?

Reforma Environmentálneho fondu, dôraz na energetické zhodnocovanie odpadov, povinný množstvový zber či audity OZV. Čo hovoria na priority novej vlády odborníci z oblasti odpadového hospodárstva?

anketa

Foto: Photodune

Nová vláda si vo svojom programovom vyhlásení stanovila priority aj v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného vláda plánuje posudzovať výdavky na životné prostredia podľa kritérií „hodnota za peniaze,“ zreformovať Environmentálny fond, zapojiť dlhodobo nezamestnaných do triedenia odpadu, zvýšiť mieru energetického zhodnocovania odpadov či pokračovať vo zvyšovaní poplatkov za skládkovanie.

Podrobnejšie sme o programovom vyhlásení vlády na Odpady-portal.sk písali v tomto článku.

Anketa

Odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva sme teraz oslovili s otázkou:

Prevažujú podľa Vás v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 v oblasti odpadového hospodárstva pozitíva nad negatívami?

Respondenti mohli na otázku odpovedať stručne jednou z možností:

  • "ÁNO" (prikláňam sa viac pozitívne alebo prevažne pozitívne),
  • "NIE" (prikláňam sa viac negatívne alebo prevažne negatívne),
  • "???" (v prípade, že je otázka podľa Vás nejasná, nesprávne položená, alebo je odpoveď nerozhodná, či zložitejšia).

Z celkovo 18 respondentov, ktorí sa do ankety Odpady-portal.sk zapojili, hodnotí až 16 z nich programové vyhlásenie novej vlády v oblasti odpadov pozitívne (na otázku odpovedali „ÁNO“). Jeden opýtaný na otázku reagoval odpoveďou „???“, jedna respondentka uviedla odpoveď „NIE.“

K otázke mohli oslovení odborníci okrem toho pridať podrobnejšiu odpoveď, v ktorej mohli stručne zdôvodniť a objasniť svoje stanovisko. Prečítajte si ich odpovede.

Odpovede

Ľubomír Augustín, konateľ, Reclay SlovenskoÁNO

Prikláňam sa k pozitívnemu hodnoteniu, i keď ma v programovom vyhlásení vyrušujú niektoré zámery, ktoré nepovažujem za potrebné. Oceňujem predovšetkým snahu o posudzovanie investícií v odpadovom hospodárstve podľa kritérií hodnoty za peniaze, ako aj zámer vytvorenia podmienok na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálneho odpadu – konečne!

Zuzana Balková, konzultantka, EKO-INÁNO

Pozitívne je, že PVV priamo hovorí o odpadovom hospodárstve, ale myslím si, že naše odpadové hospodárstvo neunesie v tomto stave „vyššie ciele“, lebo aktuálne nemáme pevné základy. Tými by mali byť dobrý zákon o odpadoch, prehľadná štruktúra systému odpadového hospodárstva a využitie informačných systémov na zber dát na úrovni 21.storočia. 

Žiaľ zákon o odpadoch presiahol počtom noviel za tri roky zákon, ktorý po 14 rokoch nahradil a svojím obsahom sa v časti o rozšírenej zodpovednosti výrobcov dostal do krízy.

Martin Basila, riaditeľ, Sensoneo – ÁNO

Pozitívne vnímame plánovanú podporu pre vznik zariadení pre energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov, snaha o znižovanie tvorby komunálneho odpadu je takisto veľmi logický krok. Táto ambícia prináša napríklad príležitosti pre zavádzanie systémov, kedy budú občania finančne motivovaní k nižšej produkcii odpadu, teoretickou hrozbou je vznik lokálnych nelegálnych skládok.

Pozitívne hodnotíme aj výraznú ambíciu prechodu na obehovú ekonomiku vrátane metodickej podpory. Obehová ekonomika je v súčasnosti stále drahšia ako lineárna a obávame sa, že "post-koronová" situácia môže prechod na ňu ešte viac komplikovať.

Peter Benko, INECSÁNO

Oceňujem pragmatický prístup hlavne k otázke energetického využívania odpadov. Dôležitejšie ale budú praktické konkrétne kroky ministerstva a vlády v tejto oblasti. Odporučil by som viac komunikácie s dlhoročnými skúsenými odborníkmi z praxe.

Richard Biznár, finančný a ekonomický riaditeľ, KOSIT Group – ÁNO 

V princípe je v programovom vyhlásení vlády načrtnutý pozitívny trend a správne identifikuje zásadné, systémové ako aj kritické témy odpadového hospodárstva na Slovenku. Opiera sa pritom o piliere, ktoré sú v praxi západnej Európy overené a ich zavedenie má byť nosným prvkom celého systému.

Jednotlivo treba vyzdvihnúť zameranie na obehové hospodárstvo, recykláciu, vznik zelených pracovných miest, využitie nezamestnaných pri triedení odpadov a likvidovaní čiernych skládok, v neposlednom rade je to určite aj téma energetického zhodnocovania odpadov ako samostatne uvedený záväzok posúvajúci SR medzi moderné krajiny v rámci EÚ. Mnohé z tém však nie sú nové ani „revolučné“, najdôležitejším faktorom bude ich praktická a funkčná implementácia.

Ronald Blaho, konateľ, asekolÁNO

Avšak iba z hľadiska ideového a deklaratórneho nastavenia. Z hľadiska praktických krokov, že ako sa jednotlivé prezentované plány v oblasti odpadového hospodárstva majú dosiahnuť tam nie je skoro nič a plány sú nekonkrétne a vágne. Je tam iba niekoľko jasných a konkrétnych opatrení. Na druhej strane je oveľa lepšie ako predchádzajúce Programové vyhlásenie vlády.


Ako hodnotíte programové vyhlásenie novej vlády vy? Vyjadrite sa v ankete Odpady-portal.sk na Facebooku.


Elena Bodíková, generálna riaditeľka, Slovmas – ÁNO

Programové vyhlásenie vlády SR sa zaoberá pomerne širokou škálou problémov, ktoré sa javia ako zásadné problémy v odpadovom hospodárstve a ich riešenie by malo prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. Problematika, ktorá sa do dokumentu nezmestila, bude predmetom samostatného vládneho strategického dokumentu – Programu odpadového hospodárstva SR.

Súhlasím so všetkými navrhovanými prístupmi, iba v otázke riešenia problematiky rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov by som v tomto dokumente bez predchádzajúcej širokej diskusie zainteresovaných subjektov a primeraných analýz neuvádzala konkrétne riešenia, ale by som radšej volila všeobecnejšiu štylizáciu.

Zuzana Čachová, referentka pre životné prostredie, Mesto TrenčínÁNO

Programové vyhlásenie v oblasti odpadového hospodárstva v podstate reaguje na väčšinu aktuálnych problémov. Možno v ňom chýba predstava o spôsobe zabezpečovania úpravy odpadov pred uložením na skládku, ktorú ukladá aktuálna legislatíva s účinnosťou od 1. januára 2021 a absentuje snaha a konkrétne opatrenia na znižovanie používania jednorazových plastov.

Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti, INISOFTÁNO

V programovom vyhlásení podľa nás nie je dostatočne riešené aktuálne riziko neúmerného navýšenia administratívnej záťaže v oblasti evidencie odpadov a neúmerného odkrývania obchodných tajomstiev súkromných spoločností zo strany štátu, o ktorých sme písali aj v článku na Odpad-portal.sk.

Rozhodne podporujeme, aby vláda už konečne využila plánované nasadenie informačného systému ISOH pre zvýšenie vymáhateľnosti práva v oblasti hospodárenia s odpadmi, avšak nie tak, aby detailné informácie z priebežnej evidencie odpadov musel štátu po novom od 1. januára 2021 elektronicky poskytovať akýkoľvek pôvodca odpadu, tobôž aby tak robil mesačne.

To nám príde nadbytočné a kontraproduktívne s tým, že štátu by mala stačiť súhrnné dáta za maximálne štvrťročné alebo ročné obdobie a len od tých pôvodcov a oprávnených osôb, ktoré produkujú alebo nakladajú s odpadmi nad úrovňou aktuálnych limitov 50 kg nebezpečných a 1 000 kg ostatných odpadov – toto tvrdíme na základe viac než desaťročnej skúsenosti s ISOH v ČR.

Matej Kolesár, konateľ, CMT Group – ÁNO

Oceňujeme snahu vlády pokračovať zvyšovaní miery vytriedenia biologicky rozložiteľných odpadov. Zároveň veríme, že kompetentní budú mať záujem načúvať skúsenostiam firiem, ktoré zber takýchto odpadov na Slovensku budovali od základov. Sme ochotní podeliť sa so skúsenosťami, ktoré získa len ten, kto naozaj pracuje v teréne.

Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing, ENVI-PAKÁNO

Oceňujeme, že sa programové vyhlásenie vlády venuje problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov a zameriava sa na znižovanie skládkovania, predchádzanie vzniku odpadu, recykláciu a tiež podporu kompostovania a zberu bioodpadu. Pozitívne hodnotíme i potrebu auditu fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia a zlepšenie vnútorných mechanizmov kontroly výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov. Programovému vyhláseniu sa dá vytknúť deklaratívnosť viacerých plánov a opatrení bez konkretizovania postupov.

Michal Sebíň, riaditeľ, NATUR-PACK???

Niektoré časti programového vyhlásenia sú formulované všeobecne a niektoré naopak na programový materiál príliš detailne. Pozitívne je, že sa do programu dostala oblasť rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá potrebuje zásadné zmeny. Nedávno som však počul otázku či už niekto čítal vyhodnotenie akéhokoľvek programového vyhlásenia vlády v minulosti. Ja nie. Preto nepovažujem za dôležité to čo je na papieri, ale to čo sa za najbližšie 4 roky aj skutočne zrealizuje.

Peter Socháň, výkonný riaditeľ, ENVIS – ÁNO

V oblasti odpadového hospodárstva ide jednoznačne o jedno z najlepších programových vyhlásení vlády SR doteraz. Veľmi pozitívne sú najmä časti o posilnení kontroly ochrany životného prostredia a participácie verejnosti pri navrhovaní riešení ako aj časti o zlepšení vymáhateľnosti práva v životnom prostredí či o posilnení výkonnosti rozhodovania a kontroly vykonaním auditov fungovania SIŽP a okresných úradov.

Tomáš Schabjuk, riaditeľ, Odpadový hospodár – ÁNO

Prevažujú pozitíva, i keď celé progresívne vyhlásenie vlády pre odpady je zmeskou relatívne prázdnych fráz typu vláda sa zameria, podporí, vypracuje ..., ale už aj to je dobré, že sa o odpadoch v dokumente píše. Vláda len potvrdila kontinuitu v odpadovom hospodárstve, žiadne revolúcie. Z pozitív by som vyzdvihol podporu energetického zhodnotenia, či podporu započítavania bioodpadov cez kompostéry do obecných a tým pádom aj štátnych štatistík. 

Katarína Špačková, predsedníčka, Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín – NIE

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.