NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Záujem obcí o množstvový zber rastie, zberovky postupne sprístupňujú elektronické služby (VIDEO)

Plne automatizovaný množstvový zber odpadu motivuje k triedeniu a sprehľadňuje systém. Adresnejšiemu nastaveniu poplatkov za odpad však bránia legislatívne prekážky.

zber odpadu

Foto: GX SOLUTIONS

Odpadových nádob označených čipom na Slovensku pribúda. V mnohých regiónoch začali samosprávy venovať odpadovému hospodárstvu väčšiu pozornosť a rozhodli sa pre rôzne formy množstvového zberu odpadu. O viacerých príkladoch sme už písali aj na Odpady-portal.sk. 

Priradením digitálneho kódu nádobe k jednotlivým domácnostiam sa začína adresné zlepšenie nakladania s odpadmi: samosprávy aj zberové spoločnosti získavajú presné dáta o produkcii odpadu v domácnostiach.

Ako ďaleko sú samosprávy pri zavádzaní inovácií v zbere odpadu? V čom spočíva automatizovaný množstvový zber a aké výsledky prináša? Ako sú na tom z pohľadu nových technológií zberové spoločnosti? O skúsenosti sa s nami podelili viacerí starostovia a predstavitelia zberoviek.

Dodávateľom rôznych riešení v motivujúcich príkladoch je spoločnosť GX SOLUTIONS. Zberovkám a samosprávam ponúka automatizovaný množstvový zber.

„Ide o systémové riešenie, ktoré reaguje na dopyt po adresných dátach a racionalizácii nákladov zvozu odpadu i po modeli motivácie občanov v prístupe k odpadu. Dávame do rúk účinné, bezobslužné a cenovo dostupné nástroje“ približuje systém Juraj Kozica, zakladateľ GX SOLUTIONS s vyše 20 ročnou praxou aplikovania technológií. 

Čipovanie nádob mení správanie aj návyky

Obec Veľké Úľany začala robiť viaceré zmeny vo svojom odpadovom hospodárstve už pred zavedením množstvového zberu. V praxi však samospráva narazila na viacero problémov, najmä na úrovni evidencie.

„Ak sa u nás napríklad nový obyvateľ v našej obci neprihlásil na trvalý pobyt, mohol si kúpiť vlastnú nádobu na odpad a pokojne ju vykladať pred dom. Smetiari mu odpad vyviezli,“ vysvetľuje starosta Veľkých Úľan František Gőgh s tým, že po zavedení evidencie v obci identifikovali stovky takýchto obyvateľov.

„Vďaka evidencii sme odhalili okolo 100 domácností, ktoré pre nás dovtedy boli takpovediac neviditeľné.“

Paušálne poplatky za odpad sa podľa jeho slov v obci neosvedčili, nakoľko samospráva nemá žiadne reálne páky na to, aby priviedla novousadlíkov prihlásiť sa v obci k trvalému pobytu. V niektorých prípadoch sa občania podľa F. Gőgha snažili znížiť svoje poplatky za odpad aj tým spôsobom, že na obecnom úrade prihlásili iba jedného z členov viacpočetnej domácnosti.

Foto: GX SOLUTIONS

„V minulosti tu nebola žiadna evidencia a registrácia. Nikto nebol obmedzený v tom, akú veľkú nákladu mohol vykladať, prípadne koľko nádob mohol odpadom zaplniť. Ak napríklad trojčlenná rodina vyložila tri plné nádoby, boli im vyvezené,“ pokračuje starosta. Obec sa preto rozhliadla po rôznych možnostiach, ako vniesť do nakladania s odpadom viac adresnosti a rozhodla sa pre automatizovaný množstvový zber.

„Keď sme kompletne zanalyzovali jeden priemerný týždenný zber, bol na úrovni okolo 1 200 až 1 300 vyvezených nádob. Momentálne sa u nás pri priemernom týždennom zbere vyvezie približne 700 nádob. A to musím zdôrazniť, že nový systém používame len pár mesiacov.“

Do systému sa vďaka adresnému identifikátoru nádoby na komunálny odpad dostane časom aj triedený odpad z vrecového zberu, ktorý bude mať identické označenie. Počet vriec je aplikovateľný pri optimalizácii triedeného zberu.

Dáta, ktoré obec získava vďaka evidencii pri množstvovom zbere odpadu, podľa F. Gőgha šetria finančné zdroje obce aj čas pracovníkov obecného úradu.

„Výrazne nám to zrýchľuje fakturáciu aj dohľadávanie nedoplatkov. Na neplatičstvo vieme flexibilne reagovať tým, že im prerušíme vývozy odpadu,“ pochvaľuje si starosta.

Výhodou nového systému podľa starostu Veľkých Úľan tiež je, že nekladie žiadne dodatočné nároky na obsluhu zvozových vozidiel. Pracovníci zvozu sa venujú len samotnému vysypávaniu nádob, keďže ich evidencia je plne automatizovaná. Úspora pracovných hodín vedie k optimalizácii rajónov aj techniky.

„Zároveň je to aj dobrá správa pre poctivých občanov. Pracovníci zberu nevedia do systému nijako zasiahnuť, čo eliminuje riziko „čiernych výsypov“ nezaevidovaných nádob alebo, naopak, riziko opakovaných výsypov tej istej nádoby,“ uzatvára F. Gőgh.

Automatizácia zdokonalí evidenciu

Množstvový zber zavádzajú aj v spoločnosti Ekover, podniku vlastnenom samosprávami v spišskom regióne. Pre plne automatizovanú formu množstvového zberu sa rozhodli aj z dôvodu predpokladu zníženia nákladov z dlhodobého hľadiska. Zavedenie takéhoto systému, podľa konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Perháča, zefektívni zvoz odpadu.

Plne automatizovaný systém podľa jeho slov dokáže ušetriť pracovníkom zvozu oproti súčasnému žetónovému systému približne 20 % času.

„V prípade žetónového systému musí pracovník prevziať žetón a vložiť ho do vreca, pri plne automatizovanej evidencii stačí zavesiť nádobu označenú kódom na vozidlo. Ďalšou časovou úsporou je to, že pracovníčka obecného úradu nemusí po ukončení zvozu prepočítavať žetóny, ktoré jej pracovník zvozu prinesie. Ako zberová spoločnosť budeme fakturovať len reálne uskutočnené výsypy, nakoľko rozdiely medzi žetónmi a výsypmi bývajú aj v desiatkach nádob na jeden zber “ vysvetľuje J. Perháč

Foto: Odpady-portal.sk

Na Spiši sa do projektu samosprávnej spoločnosti budú zapájať postupne jednotlivé mestá a obce. K prechodu na plne automatizovaný množstvový zber pritom prispela aj zmena prístupu v súvislosti s pandémiou COVID-19, kedy bolo potrebné eliminovať ľudský kontakt.

Prednosťou množstvového zberu s plnou automatizáciou je podľa konateľa odstránenie chýb spojených s ľudským faktorom, čo jednoznačne spresní evidenciu. Zvozový proces sa bude optimalizovať aj z pohľadu Ekover-u.

Ďalšiu výhodu množstvového zberu J. Perháč vidí aj v spresnení a sprehľadnení systému vyseparovaných zložiek pre organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). „ Budeme vedieť, vďaka presnej evidencii počtu, deklarovať reálne vyvezené vrecia pri triedenom zbere“, dopĺňa.

Poplatky za odpad ako energie? Narazíte na legislatívu

Prvé skúsenosti s množstvovým zberom hodnotia pozitívne tiež na opačnom konci Slovenska, v záhorskej obci Hlboké, kde zvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť Technické služby Senica.

Podľa slov starostu obce, Miloša Čobrdu, sa v obci podarilo mieru triedenia komunálneho odpadu mierne zvýšiť už vďaka podpore domáceho kompostovania. Obyvatelia, ktorí triedili bioodpad, ale aj ďalšie zložky odpadu, sa však samospráve sťažovali, že triedenie odpadu sa nijako neodráža na ich poplatkoch za odpad. Samospráva sa preto rozhodla nastaviť systém motivačne.

„Preto sme oslovili spoločnosť GX SOLUTIONS, ktorá poskytuje automatizovaný množstvový zber, a následne sme samozrejme začali rokovať aj s Technickými službami Senica,“ vysvetľuje M. Čobrda.

V Hlbokom sa okrem evidencie vývozov podobne ako v obci Dojč rozhodli aj pre váženie odpadu. Hlavným dôvodom na to podľa M. Čobrdu bola snaha motivovať občanov triediť odpad a odmeňovať tých, ktorí úspešne obmedzujú tvorbu zmesového komunálneho odpadu.

„V závere minulého roka sme však narazili na legislatívny problém. Všeobecne záväzné nariadenie sme chceli upraviť tak, aby občania platili len za odpad, ktorý vyprodukujú. Zákon však pri nastavení poplatkov za komunálny odpade striktne určuje, aká čiastka pripadá na kilogram odpadu. Keď sme si to prepočítali, táto čiastka by nám nepokryla,“ približuje M. Čobrda.

Foto: Odpady-portal.sk

V obci majú preto v súčasnosti nastavený paušálny poplatok vo výške 24 eur na občana / rok. Viacpočetné domácnosti, ktoré pristupujú k triedeniu odpadu zodpovedne, tak stále uhrádzajú relatívne vysoké čiastky. „Pokiaľ domácnosti triedia odpad naozaj poctivo, nádobu na zmesový komunálny odpad vykladajú len raz za pár mesiacov,“ pokračuje starosta.

Množstvový zber s vážením odpadu, ktoré v Hlbokom zaviedli v auguste 2020, sa však podľa jeho slov už podpísali pod rastúcu mieru triedenia odpadu. Kým v minulom roku obec dosahovala mieru triedenia 27,9 %, v aktuálnom roku je to už 33,5 %.

„V roku 2020 pri 10 vývozoch bolo navážených 80,9 tony zmesového komunálneho odpadu, v roku 2021 to pri 10 vývozoch bolo 59,3 tony. To znamená pokles o takmer 27 %,“ hovorí starosta.

Za zníženou tvorbou odpadu M. Čobrda vidí okrem iného zmeny vo veľkosti nádob. V súčasnosti domácnosti v Hlbokom využívajú približne 350 nádob s objem 140 litrov a 54 nádob s objemom 240 litrov.

„Po zavedení nového systému množstvo domácností zistilo, že 240-litrovú nádobu nepotrebujú a pri zodpovednom triedení si vystačia aj s menšou nádobou na odpad.

Starostovia doslova čakajú na dáta

Z viacerých možností množstvového zberu odpadu sa pre jeho plne automatizovanú formu rozhodli tiež v spoločnosti HATER-HANDLOVÁ, ktorá vykonáva zvoz odpadu v meste Handlová a obciach priľahlého regiónu.

„Na začiatku to u nás fungovalo podobne ako vo väčšine obcí na Slovensku. Odpad sme zvážali od domácností a vážili sme ho až pred skládkou. Nevedeli sme, kto koľko odpadu vyprodukuje a o aký odpad ide. Napriek tomu, že žijeme v dátovej dobe, nemali sme podrobné čísla o individuálnej tvorbe odpadu,“ vysvetľuje Vladimír Borák, konateľ mestskej spoločnosti.

Podobne ako v spišskej spoločnosti Ekover aj v podniku HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. sa rozhodli pre plne automatizovaný systém preto, aby zvoz odpadu optimalizovali čo najefektívnejšie a vylúčili chybovosť spojenú s ľudským faktorom.

„Z automatizovaných systémov, ktoré sú na trhu, sme si vybrali ten, ktorý nám vyhovoval najviac. Systém umožňuje bez zásahu obsluhy zberového vozidla odsnímať nádoby a zmerať hmotnosť odpadu. Vďaka tomu sa nemuseli meniť návyky občanov, ani návyky a spôsob práce našich zamestnancov,“ hovorí V. Borák.

Odozva občanov na nový systém je podľa jeho slov pozitívna, pretože získavajú prehľad o vlastnej produkcii odpadu. V obciach handlovského regiónu v minulosti na rozdiel od spomínaných obcí na Spiši nebol zavedený „žetónový systém.“ V zberovej spoločnosti si preto hneď zvolili plne automatizovaný množstvový zber, ktorý do systému priniesol adresnosť.

„V minulosti o nejakej adresnosti nemohlo byť ani reči. Pri zvoze odpadu z viacerých obcí sme buď vážili odpad z danej samosprávy na nejakej váhe priamo v obci alebo sme odpad z každej obce museli ísť odvážiť na váhy na skládke, čo znamenalo zbytočné kilometre. Takto to robiť nemusíme.“

Foto: Odpady-portal.sk

Ako výhodu vo vzťahu k samosprávam vyzdvihuje, že starostovia obcí majú priebežné údaje o produkcii odpadu v obci a počte vývozov. Z množstvového zberu však v konečnom dôsledku ťaží aj samotná zberovka.

„Ak máme poloprázdne vozidlo, môžeme vyviesť odpad aj z ďalšej obce a nemusíme merať cestu k váham. Keďže po zvoze odpadu z danej obce máme detailné dáta o odpade, po dohode so starostom môžeme optimalizovať trasu nášho vozidla a hneď vyviesť aj nasledujúcu obec,“ zdôrazňuje V. Borák.

Systém technologicky nestarne

Podobné riešenia spoločnosti GX SOLUTIONS sa adaptovali aj v okolí Piešťan, na Orave a v ďalších slovenských regiónoch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.