To najdôležitejšie z odpadov za uplynulé dni | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 2. - 2. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 2. - 2. 3. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 27.02.-01.03.2023

Verejná správa

LPEU/2023/61 COM(2023)63 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) | Medzirezortné pripomienkové konanie

ZÁKON zo 17. februára 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OP KŽP
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 2

Médiá

Združenie obcí spúšťa zber použitého kuchynského oleja | Odpady-portal.sk | Za každé tri litre použitého kuchynského oleja obyvatelia dostanú jeden liter nového oleja.

Tri štvrtiny exportu použitého textilu z EÚ má na svedomí len päť krajín. Má to však háčik | Odpady-portal.sk | Mapovali, čo sa deje s vývozom použitého textilu z Európy.

Využívajú odpad a predchádzajú jeho vzniku. Tu je 17 príkladov dobrej praxe zo Slovenska | Odpady-portal.sk | Prehľad zahŕňa biznis modely súkromných firiem, ale aj iniciatívy neziskoviek a samospráv.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2023 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému v marci 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Stačí nižšie percento vytriedenia. Envirofond rozdelí príspevky pre obce poslednýkrát podľa starých pravidiel | Odpady-portal.sk | V ďalších rokoch môže byť všetko inak, ministerstvo presadzuje sprísnenie podmienok.

Bioplynka v Budči funguje najmä na kuchynskom odpade. Po zrušení výnimiek sa vozí viac z domácností | Odpady-portal.sk | Bioplynová stanica by dokázala prijať 30-tisíc ton bioodpadu ročne. Reálne spracuje polovicu, aj kvôli legislatíve.

Poznámka. Dá sa vyriešiť problém s odpadmi okolo podzemných kontajnerov? | Odpady-portal.sk | Príklad z Haagu naznačuje komfortné riešenie, i keď má háčik.

OZV RECobal mení svoje meno na Reclay Systems a prináša hneď niekoľko noviniek | Odpady-portal.sk | Cieľom spoločnosti je priniesť čerstvý vietor do systému zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

Z odpadových plastov majú byť palivá. Duslo plánuje novú investíciu | Odpady-portal.sk | Zámer počíta s ročnou kapacitou 45 000 ton.

Triedime málo a vyhadzujeme potraviny, zistili odborníci po analýze odpadu | Odpady-portal.sk | Zvyšovanie cien energií, ale aj rastúce poplatky za odpady nútia samosprávy meniť pohľad na doterajšie fungovanie odpadového hospodárstva.

Vlaňajšia miera separácie v Púchove zostala tesne pod 50-percentnou úrovňou | SITA | Poplatok za uloženie tak zostáva rovnaký ako v predchádzajúcom roku, a to 18 eur za jednu tonu odpadu uloženú na skládke.

Stavbári žiadajú o plnohodnotné nakladanie s recyklovanými materiálmi z odpadov, potrebné je zosúladiť zákon s technickými normami | SITA | Stavbári žiadajú umožniť plnohodnotné nakladanie s recyklovanými materiálmi z odpadov a ich opätovné použitie, čo je zmyslom cirkulárneho stavebníctva.

Oliver Šujan: Zberové firmy plnia želenia štátu, ale krajinu zlepšujú aj vlastnými iniciatívami | Hnonline.sk | Rast cien elektriny dostáva triedenie odpadu do výraznej straty. Trvalo vysoká cena vstupov môže spôsobiť niektorým firmám krach. Pomôcť môže fotovoltika.

Levice zmodernizujú kompostáreň, získali vyše 1,7 milióna eur | TASR | Hlavnou úlohou kompostárne bude spracovanie a zhodnotenie biologického odpadu nielen z Levíc, ale aj z blízkeho okolia.

Prievidza založí obchodnú spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo | TASR | Hlavným predmetom podnikania spoločnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom.

Petržalka má kvôli vandalom posledný kontajner na drobný elektroodpad | TASR | Kontajnery sa vlani nevyhli vandalom ani v Ružinove.

Odvoz komunálneho odpadu v Komárne zabezpečí mestská spoločnosť | TASR | Podiel vytriedeného odpadu sa v posledných rokoch v Komárne výrazne zvýšil. Mesto ročne vyprodukuje vyše 18.000 ton odpadu.

Začali trestné stíhanie za nelegálnu skládku odpadu v Košiciach | TASR | Páchateľ svojím konaním nakladal s odpadmi v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, pričom rozsah zisteného protiprávneho konania bol vyčíslený na viac ako 82.000 eur, uviedla polícia.

Bratislavské OLO začne od 1. marca s odvozom záhradného bioodpadu | TASR | Bratislavčania, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu, môžu biologicky rozložiteľný odpad odovzdať celoročne aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste.

V Starej Turej nádoby na separovanie nahradia plastové vrecia | TASR | Mesto začne od 1. apríla postupne odstraňovať spred rodinných domov 1100-litrové nádoby na plasty a papier.

Za odpad platia najviac v Štiavničke | SME.sk | Starostka chce obyvateľov motivovať k triedeniu.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Žilina | Vkladanie a vykladanie vriec do 240l nádob na bio kuchynský odpad v Žiline | Celková predpokladaná hodnota: 47 840,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mestská časť Bratislava - Rača | Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 19 167,00 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Národný ústav detských chorôb | Likvidácia odpadu | Celková odhadovaná hodnota: 452 484,50 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Nová Baňa | Technické vybavenie pre triedenie komunálnych odpadov II | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 319 799,99 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Nemšová | Technické vybavenie pre triedenie komunálnych odpadov II | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 248 291,67 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Revúca | Zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu z "malých košov" | Celková odhadovaná hodnota: 229 320,00 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne | Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu a prípravu tuhého alternatívneho paliva (TAP)

Ohlásené investície

Zámer | Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa | Rafinácia pyrolýzneho oleja z odpadových plastov v Duslo, a. s., Šaľa | Účelom navrhovanej činnosti je realizácia výstavby a prevádzkovanie novej linky na rafináciu pyrolýzneho oleja zo spracovania odpadových plastov. Vstupnou surovinou v novej technológii bude pyrolýzny olej, depolymerizát (DP), ktorý vzniká pyrolýznym spracovaním plastového odpadu (polyetylén a polypropylén). Pyrolýzny olej bude do prevádzky rafinácie pyrolýzneho oleja dodávaný externými subjektmi. Produktom spracovania pyrolýzneho oleja bude produkt - dieselová frakcia a benzínová frakcia.

Zámer | VIATOP s.r.o., Hlavná 129/195, 930 11 Topoľníky | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov | Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov kategórie „O“ vznikajúcich pri stavebných činnostiach – rekonštrukcie starých cestných komunikácií a iných spevnených plôch.

Zámer | Majkov s r. o. Žarnovická 5, 831 06 Bratislava | Zberňa druhotných surovín Račianska, Bratislava | Vytvorenie dočasného zariadenia na zber druhotných surovín pre výkup druhotných surovín od občanov, firiem a organizácií, určených na ďalšie zhodnocovanie u koncových spracovateľov.


MONITORING ODPADY | 02.03.2023

Verejná správa

LP/2023/124 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

ZÁKON z 2. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

SAŽP
Jednorazové fľaše sa už nenosia, ukážte nám svoju alternatívu

Médiá

Michal Sebíň: Treba zdieľať infraštruktúru, systém triedeného zberu je nestabilný pre obce aj OZV | Odpady-portal.sk | Nedáva zmysel, aby desať OZV robilo desať celonárodných kampaní, dajme tie peniaze dohromady, hovorí riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK vo veľkom rozhovore pre Odpady-portal.sk.

Bioplynová asociácia má nového člena, je tak o krok bližšie k naplneniu svojich ambícií | SITA | Slovenská bioplynová asociácia sa rozširuje o nového člena spoločnosť JRK Slovensko. Tá sa viac ako desať rokov venuje komplexným riešeniam pre odpadové hospodárstvo, od predchádzania vzniku odpadu, cez efektívne systémy zberu a evidencie, až po jeho recykláciu a opätovné použitie.

Výzvou pre SR je vybudovanie hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov | TASR | Slovenská republika má vytvorený dobrý základ pre bezpečné a zodpovedné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO), ako aj pre vyraďovanie jadrových zariadení.

Znovuzatvorenie skládky v L.Mikuláši by mali spustiť v 1. polroku 2023 | TASR | Hovorkyňa Viktória Čapčíková uviedla, že problém s priesakmi eviduje mesto už od roku 2015.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 3. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chutia takmer každému z nás. Vieme, ako správne triediť obaly od čipsov?

Chutia takmer každému z nás. Vieme, ako správne triediť obaly od čipsov?

Aj obľúbené zemiakové lupienky majú svoj sviatok - 14. marec je považovaný za Deň zemiakových čipsov.

V uliciach Paríža sa hromadia tisícky ton odpadu, ktorý nemá kto odviezť

V uliciach Paríža sa hromadia tisícky ton odpadu, ktorý nemá kto odviezť

Hlavné mesto Francúzska ochromili opäť štrajky verejných zamestnancov. Metská zberovka neodváža odpad, súkromné firmy fungujú.