NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému v apríli 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti

Foto: Odpady-portal.sk

Povinnosti podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p.

ODPADY

Druh povinnosti: Evidencia odpadov
Kto: Každý držiteľ, obchodník, sprostredkovateľ
Termín do: priebežne, min. 1 x mesačne
Tlačivo: § 2 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne, za každú prevádzkareň samostatne!
Archivácia: 5 rokov

RÔZNE

Druh povinnosti: Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu
Kto: Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Termín do: priebežne
Tlačivo: údaje pre prílohu 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

SKLÁDKA ODPADOV

Druh povinnosti: evidencia údajov skládky odpadov
Kto: Prevádzkovateľ skládky odpadov
Termín do: priebežne interne
Tlačivo: údaje pre prílohu 7
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: po celý čas trvania prevádzky + 30 rokov od uzavretia skládky

KOVOVÁ ORTUŤ

Druh povinnosti: evidenčný list úložiska kovovej ortuti
Kto: Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
Termín do: priebežne interne
Tlačivo: údaje pre prílohu 8
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: po celý čas trvania prevádzky + 10 rokov od ukočenia prevádzky

Druh povinnosti: Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
Kto: Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
Termín do: bezodkladne pri vyskladnení a odoslaní potvrdený oboma stranami
Tlačivo: § 8 / príloha 9
Komu sa odovzdáva: OU
Archivácia: 10 rokov od jeho vydania

Druh povinnosti: Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
Kto: Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
Termín do: predloženie odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska
Tlačivo: § 8 / príloha 10
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 10 rokov od jeho predloženia

KOVOVÉ ODPADY

Druh povinnosti: Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
Kto: Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 9 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov / fotodokumentácia alebo videodokumentácia - 1 rok

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Druh povinnosti: Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade - Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO)
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: priebežne na SLNO
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade - kópiou SLNO
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: do 10. dňa po ukončení mesiaca, v kt. bola preprava NO na kópii SLNO
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona; OU príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a OU príslušnému miesta vykládky nebezpečného odpadu
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov / dopravca 1 rok, ak nie je odosielateľom alebo príjemcom

SEWA Zber elektroodpadu

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Druh povinnosti: Evidencia o batériách a akumulátoroch
Kto: Výrobca BAA, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre B/A a 3.osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 13 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca BAA, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre B/A a 3.osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 13 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA

Druh povinnosti: Evidencia o elektrozariadeniach
Kto: Výrobca EEZ, OZV pre EEZ
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 14 / ods. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca EEZ, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre EEZ
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 14 / ods. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OBALY

Druh povinnosti: Evidencia o obaloch
Kto: Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinosti individuálne, výrobca do 100 kg/ročne a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 15 ods.1 údaje v prílohe 16 v tabuľke č. 1, tabuľke č. 1a a tabuľke č. 3
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z obalov
Kto: Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 15 ods.2 údaje v prílohe 16 v tabuľke č. 1a a tabuľke č. 2.
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

NEOBALY

Druh povinnosti: Evidencia o neobalových výrobkoch
Kto: Výrobca neobalových výrobkov do 100 kg a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
Kto: OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OSOBITNÉ VÝROBKY Z PLASTOV

Druh povinnosti: Evidencia o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky
Kto : Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A 
Termín do: priebežne
Tlačivo : vedie a uchováva evidenciu o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky
Komu sa odovzdáva: vedie interne a ohlasuje na MŽP SR
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Vypracovať Správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby
Kto : Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A 
Termín do: do 30 apríla (§75b zákona)
Tlačivo : Správa o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby
Komu sa odovzdáva: MŽP SR
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: vypracovať správu o obsahu recyklovaných plastov
Kto : Výrobca jednorazového plastového výrobku
"Termín do: do 30 apríla za predchádzajúci kalendárny rok, prvýkrát za rok 2025 do 30. apríla 2026 (§75d ods.4 zákona)"
Tlačivo : správu o obsahu recyklovaných plastov
Komu sa odovzdáva: MŽP SR
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: vypracovať správu o obsahu recyklovaných plastov
Kto : Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch v zastúpení Správcu zálohového systému
"Termín do: do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok, prvýkrát za rok 2025 do 30. apríla 2026 (§75d ods.4 zákona)"
Tlačivo : správu o obsahu recyklovaných plastov
Komu sa odovzdáva: MŽP SR
Archivácia: 5 rokov

VOZIDLÁ

Druh povinnosti: Evidencia o vozidlách
Kto: Výrobca vozidiel a OZV pre vozidlá
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 17 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

PNEUMATIKY

Druh povinnosti: Evidencia o pneumatikách
Kto: Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinosti individuálne a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 18 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami
Kto: Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinosti individuálne a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 18 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

POUŽITÉ B/A

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
Kto: Spracovateľ použitých B/A
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 19 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie o oznámení recyklačnej efektivity
Kto: Spracovateľ použitých B/A
Termín do: do 30. apríla
Tlačivo: § 19 odst. 4 / tlačivo osobitný predpis
Komu sa odovzdáva: MŽP SR / ISOH
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROODPAD

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní elektroodpadu
Kto: Spracovateľ elektroodpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 20 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu
Kto: Spracovateľ elektroodpadu
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení štvrťroka
Tlačivo: § 20 / príloha 20
Komu sa odovzdáva: výrobcovi EEZ, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a OZV pre EEZ, s ktorými má uzavretú zmluvu
Archivácia: 5 rokov

STARÉ VOZIDLÁ

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel, za každú prevádzkáreň samostatne!
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 21 odst. 1 a), b)
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel / Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 21 odst. 1c) / príloha 23
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel / Potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 21 odst. 1d) / príloha 21
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie ustanovených údajov
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: do 20 dní po ukončení štvrťroka
Tlačivo: § 21 odst. 6
Komu sa odovzdáva: KC pre použité B/A
Archivácia: 5 rokov

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Druh povinnosti: Evidencia podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona
Kto: Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných B/A (NIE DISTRIBÚTOR) a osoba oprávnená na zber použitých B/A
Termín do: do 20 dní po ukončení štvrťroka
Tlačivo: údaje
Komu sa odovzdáva: Výrobcovi, 3. osobe, OZV, s ktorým má uzavretú zmluvu a KC
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie ustanovených údajov
Kto: Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona (vlastná potreba, ak >0 t)
Termín do: do konca mesiaca po ukončení štvrťroka
Tlačivo: údaje
Komu sa odovzdáva: KC
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona
Kto: Ten, kto vykonáva zber EEO zo zberných miest EEO, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber EEO alebo priamo od konečných používateľov
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 39 odst. 4d) zákona
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona
Kto: Prevádzkovateľ zberného dvora
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 82 odst. 3a)
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Povinnosti nad rámec vyhlášky č. 366/2015, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

OBALY A NEOBALY

Druh povinnosti: Oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi
Kto: Škola alebo školské zariadenie, ktoré vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností
Termín do: do konca mesiaca po ukončení štvrťroka
Tlačivo: § 16a ods. 1
Komu sa odovzdáva: obci a príslušnej OZV pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva
Archivácia: ?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X