NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Zavedenie váženého zberu komunálneho odpadu má pre obce viacero prínosov. Píše Paulína Šlauková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  27.09.2023 |  Mgr. Paulína Šlauková

Minuloročná novela Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej ako „Zákon”) upravila spôsoby určenia poplatku za komunálne odpady (ďalej ako „Poplatok”), a to tak, že vytvorila legislatívny rámec pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením. Novela reagovala na najnovší dopyt a prax obcí – zavádzanie váženia odpadu na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní zbernej nádoby.

Zavedenie váženého zberu komunálneho odpadu má pre obce viacero prínosov. Vzhľadom na to, že ide o zásluhový systém, teda poplatníci platia len za odpad, ktorý vyprodukujú, predchádza vzniku odpadu, podporuje separovanie odpadov, a tým znižuje celkové náklady obce. Domácnosti môžu vážený zber odpadov vnímať motivačne, keďže ich prístup k odpadom sa reálne premietne do výšky poplatkov.

Poplatky za zber odpadu

V zmysle aktuálneho znenia Zákona sa obce môžu rozhodnúť, aký spôsob zberu odpadu zavedú a následne v závislosti od spôsobu zberu odpadu rozhodnú o spôsobe určenia Poplatku. Zákon rozlišuje nasledovné druhy Poplatkov:

a) Paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň,

b) Poplatok za nevážený množstvový zber, a to podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu,

c) Poplatok za vážený množstvový zber.

Obec sa môže rozhodnúť určiť aj kombináciu vyššie uvedených Poplatkov, a to v závislosti od lokality (jednotlivých častí obce) a poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.

V prípade, ak obec pristúpi k zavedeniu váženého množstevného zberu odpadu, určí Všeobecne záväzným nariadením sadzbu preddavku na Poplatok. Sadzba poplatku sa vypočíta podľa skutočného množstva odvezeného odpadu v hmotnostných jednotkách, teda v kilogramoch, litroch alebo decimetroch kubických. 

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

Preddavok na Poplatok môže byť v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram, liter alebo dm3 komunálnych odpadov. Preddavok sa určuje ako súčin sadzby preddavku na poplatok podľa frekvencie odvozov a nosnosti alebo objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

Akým spôsobom prebieha váženie odpadu?

Právne predpisy neustanovujú presný popis priebehu váženia odpadov. Zákon č. 79/2015 o odpadoch (ďalej ako „Zákon o odpadoch”) ustanovuje zberovým spoločnostiam povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom alebo iný preukázateľný spôsob váženia odpadov, ak o to obec požiada.

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 259/2023 Z. z. (ďalej ako „Vyhláška MŽP č. 259/2023 Z. z.”) sa za vážiaci (preukázateľný) systém na odpady považuje:

a) Zberné vozidlá vybavené vážiacim systémom,

b) Vážiaci systém v prvom zariadení na nakladanie s odpadmi, do ktorého je vyzbieraný odpad umiestnený,

c) Vážiaci systém inštalovaný na zbernom dvore v obci,

d) Vážiaci systém prevádzkovaný spoločnosťou vo svojej prevádzke na území obce, na základe zmluvného vzťahu.

Obec môže požiadať o zavedenie vážiaceho systému do 30. júna príslušného kalendárneho roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, ak do 30. septembra nedôjde k dohode medzi obcou a zberovou spoločnosťou, môže obec ako aj zberová spoločnosť
k 31. decembru odstúpiť od zmluvy, na základe ktorej sa vykonáva zber odpadov. 

CMT Goup

V praxi najbežnejšie prebieha váženie komunálneho odpadu v obciach práve prostredníctvom vážiaceho systému priamo v zberných vozidlách. Zberné nádoby obsahujú čip s údajmi konkrétnej domácnosti, pričom pri zbere odpadu sa presné množstvo odpadu danej domácnosti odváži.

Evidencia skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu

Obec, ktorá zaviedla zber váženého komunálneho odpadu je povinná viesť evidenciu obsahujúcu informácie o skutočnom množstve odváženého komunálneho odpadu, a to v kilogramoch za každú zbernú nádobu, ktorá je zapojená do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu. Evidencia sa vedie za zdaňovacie obdobie. V zmysle Zákona sa za zdaňovacie obdobie považuje kalendárny rok.

Po skončení zdaňovacieho obdobia obec vypočíta reálne náklady na zber odpadu na danú zberovú nádobu, sumu porovná so zaplateným preddavkom a vyrubí kladný alebo záporný rozdiel. Okrem tejto sumy taktiež spočíta všetky náklady obce vynaložené na činnosťami súvisiace s nakladaním s odpadom podľa Zákona o odpadoch, tieto sú súčasťou Poplatku. Následne vykoná zúčtovanie preddavku na Poplatok.

Ako zaviesť vážený zber odpadov v obci a čo by malo obsahovať VZN?

Novela Zákona a Zákon o odpadoch umožňuje aktuálne obciam rozhodnúť o zavedení váženého zberu odpadov.

Obec je podľa Zákona o odpadoch povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce. V praxi by teda obec by mala na svojom webovom sídle obyvateľom podrobne a prakticky vysvetliť proces zavedenia a fungovanie váženého zberu komunálneho odpadu. Informácia by mala obsahovať aj pokyny k prípadnému procesu výmeny zberových nádob a fungovaniu evidencie skutočne odváženého množstva komunálneho odpadu.

Zároveň platí, že Všeobecne záväzné nariadenie by okrem iných zákonných požiadaviek malo vo vzťahu k váženému zberu odpadov obsahovať nasledovné informácie:

  • Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom,
  • Podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
  • Sadzby poplatku a sadzby preddavku na poplatok za vážený množstvový zber,
  • Spôsob a lehotu zaplatenia poplatku a preddavku.

V praxi môže mať zavedenie váženého zberu komunálneho odpadu pre obce výrazné benefity. Jednak budú obyvatelia motivovaní k triedeniu odpadu a predchádzaniu vzniku odpadu, avšak vďaka zavedeniu váženého zberu komunálneho odpadu budú mať obce aj presný prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu. Výhodou presného prehľadu o množstve odpadu je aj predpoklad zníženia poplatkov obce za skládkovanie odpadu alebo odkladisko odpadu, keďže výška poplatkov obce sa odvíja od množstva uloženého odpadu a vytriedeného odpadu.

Mgr. Paulína Šlauková, koncipientka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Ako sa stavebný odpad z ciest mení na recyklovaný materiál používaný pri opravách vozoviek.

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

X
X
X
X