Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Postaviť tri Eiffelove veže každý rok? Z malého elektrodpadu to ide ľahko, ukazujú čísla

Malý elektroodpad predstavuje približne 40 % celkovej ročnej produkcie elektroodpadu podľa hmotnosti.

Postaviť tri Eiffelove veže každý rok? Z malého elektrodpadu to ide ľahko, ukazujú čísla

Foto: ASEKOL SK

V odpadovom hospodárstve platí, že čím je odpad menší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že skončí tam, kde by nemal. Napríklad vo voľnej prírode, na verejných priestranstvách, v zmesovom komunálnom odpade, t. j. nevyužitý na skládke alebo v spaľovni. Toto pravidlo sa samozrejme vzťahuje aj na elektrozariadenia alebo elektroodpad. Aké sú hlavné problémy spojené so zberom a recykláciou drobného elektroodpadu?

Európska únia vo všeobecnosti označila odpad z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) za jeden z prioritných prúdov odpadu. Hlavným dôvodom zvýšeného záujmu o tento prúd odpadu je veľmi rýchly rast elektroodpadu, ktorý vzniká približne trikrát rýchlejšie ako bežný komunálny odpad a možno ho považovať za najrýchlejšie rastúci prúd odpadu.

Elektroodpad je zároveň veľmi komplexný a heterogénny a obsahuje veľké množstvo recyklovateľných materiálov aj toxických látok. Z uvedených dôvodov preto európske právne predpisy na jednej strane od roku 2003 zakazujú používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a na druhej strane stanovujú ciele zberu a recyklácie elektroodpadu. Všetky uvedené tvrdenia sa vzťahujú aj na drobný elektroodpad.

Odhad množstva drobného elektroodpadu na Slovensku

Na európskom trhu sa predáva viac ako 1000 druhov elektrospotrebičov, pričom veľké množstvo z nich tvoria výrobky menších rozmerov. Do tejto kategórie patria všetky elektrospotrebiče do veľkosti mikrovlnnej rúry. Smernica a zákon rozdeľujú elektroodpad do celkovo 6 kategórií (pozri graf nižšie).

Množstvo vyprodukovaného elektroodpadu sa dá odhadnúť pomerne sofistikovanými metódami. V tejto súvislosti Európska komisia v roku 2017 vydala nariadenie 2017/699, v ktorom sa stanovuje spoločná metodika výpočtu množstva vyprodukovaného elektroodpadu.

V nasledujúcom grafe sú znázornené výsledky odhadu množstva ton elektroodpadu na Slovensku v roku 2020. Pokiaľ ide o drobný elektroodpad, hmotnosť ročnej produkcie na Slovensku sa približne rovná hmotnosti troch Eiffelových veží.

Určite je zaujímavé, že malý elektroodpad predstavuje približne 40 % celkovej ročnej produkcie elektroodpadu podľa hmotnosti. V kusoch je tento podiel ešte vyšší. Odhadujeme, že v roku 2020 vzniklo na Slovensku približne 45 miliónov kusov elektroodpadu, pričom malý elektroodpad tvoril približne 70 %. Každá domácnosť teda vyprodukovala približne 19 rôznych elektrospotrebičov, ktoré sa stali v roku 2020 odpadom.

Logistika a systém zberu drobného elektroodpadu musí logicky reflektovať skutočnosť, že na zber jednej tony použitých mobilných telefónov je potrebné podstatne viac energie ako napríklad na zber odpadových mikrovlnných rúr. V nasledujúcom grafe je uvedené porovnanie odhadovaného množstva odpadových mikrovlnných rúr a mobilných telefónov pre slovenský trh v roku 2020.


Červeno-biele kontajnery - optimálne riešenie na zber a recykláciu miliónov kusov drobného elektroodpadu

Podľa Univerzity OSN štyri roky po prijatí smernice, v roku 2007, mala Európa vo všeobecnosti veľmi nízku mieru zberu malého elektronického odpadu, ktorá sa blížila k nule. Na Slovensku sa táto situácia za posledných 16 rokov výrazne zmenila k lepšiemu vďaka projektom, ako sú červeno-biele kontajnery kolektívneho systému ASEKOL. Červeno-biele kontajnery sú doplnkom triedeného zberu komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny.

Spotrebitelia majú v súčasnosti k dispozícii 330 kontajnerov, do ktorých môžu jednoducho a ekologicky vyhodiť svoj malý elektroodpad. Prieskumy verejnej mienky, ktoré sa zameriavajú na postoj verejnosti alebo spotrebiteľov k triedeniu a recyklácii odpadu, opakovane ukazujú, že dostupnosť a celková ústretovosť nastavenia systému zberu a recyklácie triedeného odpadu (v našom prípade drobného elektroodpadu je rozhodujúca pre účinnosť a úspešnosť takéhoto systému.

Dostupnosť červeno-bielych kontajnerov na zber a následnú recykláciu drobného elektroodpadu sa každoročne zvyšuje. Celkové množstvo elektroodpadu vyzbieraného v rámci systému červeno-bielych kontajnerov sa tiež každoročne zvyšuje. Len v roku 2022 sa týmto spôsobom vyzbieralo a recyklovalo vyše 263 000 kg drobného elektroodpadu.

Skutočnosť, že drobný elektroodpad nekončí v komunálnom odpade a následne na skládke, má významný pozitívny vplyv na kvalitu ekosystémov, znižuje potenciálnu toxicitu pre ľudí, ekotoxicitu vôd a potenciálne znižuje eutrofizáciu.

ELEKTROODPAD A POUŽITÉ BATÉRIE TREBA TRIEDIŤ!

Triedením elektroodpadu a použitých batérií šetríme prírodne zdroje a chránime životné  prostredie.

RECYKLUJTE S NAMI!

Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu  spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria na skládku, ale do triedeného zberu!

ASEKOL SK zabezpečí recykláciu a zhodnotenie vyzbieraného elektroodpadu a použitých batérií.


OZV ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Pri evidencii si treba dať pozor na opakovane použiteľné drevené palety, píše odborníčka z OZV ENVI - PAK.

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Profesionáli v odpadovom hospodárstve poukazujú na nerovnosť podmienok voči importérom, aj na potrebu zásahu vlád.