NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Konferencia ODPADY 2023 | Foto: Ekos Plus

Dvojdňová odborná konferencia zo série podujatí e+ prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.


Termín a miesto konania

 • 20. - 21. júna 2024 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Program podujatia je postavený na kľúčových témach odpadového hospodárstva. Konferencia pokračuje v odbornej diskusii na tému technológií termického zhodnocovania odpadov, pričom popri klasických spaľovniach odpadov sa chce venovať aj ďalším technológiám na energetické využitie odpadov.

Samostatný blok bude opäť venovaný problematike priemyselnému odpadu, vrátane povinného pridávania recyklátu do výrobkov. Novinkou v programe je špecifická téma nakladania s nemocničným odpadom. Aktuálnou oblasťou je textilný odpad, ktorého triedený zber na Slovensku a v Českej republike začne od 1. januára 2025.

EE Club

Účastníci konferencie budú diskutovať o povinnostiach miest a obcí v odpadovom a obehovom hospodárstve, so zameraním na príklady dobrej praxe. Konferencia ODPADY 2024 opäť vytvorí priestor na odbornú diskusiu s cieľom nájsť odpovede a riešenia na tieto a ďalšie otázky.


Tematické okruhy konferencie

 • Legislatíva EÚ/SR | Prehľad aktuálneho stavu a vývoja právnych predpisov – EÚ/SR
 • Tepelné spracovanie odpadov | Spaľovanie, spoluspaľovanie, splyňovanie, plazma, pyrolýza
 • Textil | Ako máme pripravený systém od 1. 1. 2025? SR vs. ČR
 • Nemocničný odpad | Aktuálne trendy
 • Priemyselný odpad | Komplexný pohľad na povinnosť používania recyklátov a prekážok, ktoré s tým súvisia
 • Komunálny odpad | Cirkulárne mestá a obce – príklady dobrej praxe

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou. 


Program koferencie

20. 6. 2024 štvrtok

08.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 h. Otvorenie 12. ročníka konferencie 

BLOK 1 | AKTUÁLNA A PRIPRAVOVANÁ LEGISLATÍVA OH

09.00 h.
Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
| Ľubomír Ďuračka, odbor odpadov, MŽP SR

09.55 h.
Legislatívne zámery MŽP SR v oblasti obehového hospodárstva | Janette Smažáková, odbor legislatívy, MŽP SR

10.35 h.
Prestávka

BLOK 2 | TEPELNÉ SPRACOVANIE ODPADOV - PREHĽAD A SKÚSENOSTI

10.55 h.
Prehľad technológií na tepelné spracovanie odpadov | Andrea Miškufová, vedúca oddelenia spracovania odpadov, Technická Univerzita v Košiciach, 

11.05 h.
Výroba TAP pre cementárenský priemysel | Bibiana Olášová, konateľka, Brantner Altgas, s.r.o.

11.25 h.
Skúsenosti s výrobou TAP | Miloš Ďurajka, konateľ, T+T a.s.

11.50 h.
Výroba tepla z odpadov | Erik Štefák | MH Teplárenský holding, a.s.

12.10 h.
Využitie TAP v teplárenstve v ČR | Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí České republiky

12.40 h.
Prestávka na obed

BLOK 3 | TEXTIL

13.40 h.
Stav pripravovanej legislatívy MŽP SR k nakladaniu s textilom | Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadov, MŽP SR, 

14.10 h.
Stručný pohľad na RZV za textil vo svete | Ľubica Vargová, environmentalistka, NATUR-PACK a.s., 

14.30 h.
Vplyv pripravovaných zmien na výrobcov /dovozcov textilu | Peter Vaľo, konateľ, PPG Group, s.r.o.

14.45 h.
Diskusný panel / Textil

Pozvaní hostia:

 • Tomáš Trosko, MŽP SR
 • Eleonóra Šuplatová, MŽP SR
 • Juraj Schwarz, SATEX
 • Peter Vaľo, PPG Group
 • Ľubica Vargová, NATUR-PACK, a.s.

15.25 h.
Prestávka

BLOK 4 | NEMOCNIČNÝ ODPAD

15.45 h.
Nakladanie s nemocničným odpadom v SR | Jana Juríková, odbor odpadov, MŽP SR

16.10 h.
Nakladanie s nemocničným odpadom v ČR | Gabriela Bulková, zástupkyňa riaditeľa odboru odpadov, MŽP ČR,

16.35 h.
Dekontaminácia a spracovanie nemocničného odpadu technológiou STERILWAVE | Ivan Dimov, STERILWAVE, Róbert Bušfy, SPITALEX s.r.o.

17.00 h.
Pohľad Ministerstva zdravotníctva SR k problematike nemocničného odpadu | zástupca, Ministerstvo zdravotníctva SR

17.15 h.
Prestávka

BLOK 5 | DISKUSNÝ PANEL - PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR

17.30 h.
Diskusia k pripravovanému novému strategickému materiálu POH SR

 • Tomáš Trosko, MŽP SR
 • Oskar Berecz, ZMOS
 • Ján Chovanec, ZOP
 • Maroš Záhorský, analytik a expert na OH

19.00 h.
Večera - špeciality grill bar, ochutnávka vín


21. 6. 2024 piatok

SEKCIA I | CIRKULARITA A PRIEMYSEL

09.00 h.
Otvorenie 2. dňa konferencie 

09.10 h.
Moderný spôsob spracovania priemyselných kvapalných odpadov | Mária Ižvoltová Roháčeková, GGE distribúcia, s.r.o.

09.30 h.
Otázky priemyslu v riešení výziev obehovej ekonomiky | Michaela Hletková Ploszeková | Zväz automobilového priemyslu

10.00 h.
Právny pohľad na stav konca odpadu
| Katarína Brath Liebscherová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária s.r.o.

10.25 h.
Prestávka

10.45 h.
Cirkularita v obalových riešeniach | Daša Dudášiková, DS Smith Turpak Obaly, a.s.

11.05 h.
Diskusný panel / Cirkularita a priemysel

Pozvaní hostia:

 • Tomáš Trosko, MŽP SR
 • Karin Kovácsová, MŽP SR
 • Michaela Hletková Ploszeková
 • Katarína Brath Liebscherová

SEKCIA II | CIRKULARITA A OBCE

09.00 h.
Otvorenie 2. dňa konferencie 

09.10 h.
Cirkulárna ekonomika ako nástroj riešenia klimatickej krízy | Ivana Maleš | Inštitút cirkulárnej ekonomiky

09.35 h.
Stratégia cirkulárnej ekonomiky mesta Brno | Martin Vaněček, vedúci odboru ŽP, Statutární město Brno

10.00 h.
Obehové hospodárstvo a Ponitrianske združenie obcí - príklad dobrej praxe | Michal Bakyta | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

10.25 h.
Prestávka

10.45
Bioeconomy Valley - nástroj rozvoja regiónu BBSK | Alexandra Jóbová, oddelenie ŽP, BBSK, Vladimír Mužila, BioPark Slovakia

11.10 h.
Praktické výsledky zeleného obstarávania | Jakub Horváth, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie VO

11.35 h.
Diskusný panel

12.30 h.
Obed / Záver konferencie


Kontakt a informácie:


 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Nová požiadavka sa týka iba niektorých obalov.

X
X
X
X