Kompetencie obcí v odpadovom hospodárstve | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Kompetencie obcí v odpadovom hospodárstve

Kompetencie obcí v odpadovom hospodárstve upravuje § 39 zákona o odpadoch (Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi).

Kompetencie obcí v odpadovom hospodárstve

S KTORÝMI ODPADMI OBEC NAKLADÁ?

Obec je zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obce:

 • komunálne odpady

 • drobné stavebné odpady

AKÁ NORMA UPRAVUJE NAKLADANIE S ODPADMI V OBCI?

Obec je povinná upraviť podrobnosti o nakladaní s odpadmi všeobecne záväzným nariadením (VZN). VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s týmito odpadmi:

 • komunálne odpady

 • drobné stavebné odpady

 • elektroodpady z domácností

Recyklácia odpadov

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (teda každý, koho činnosťou komunálny odpad vzniká) je povinný riadiť sa pravidlami všeobecne záväzného nariadenia obce:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

 • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

 • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

KTO REALIZUJE NAKLADANIE S ODPADMI V OBCI?

Obec je povinná zaviesť vhodný systém zberu odpadov a zároveň:

 • zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,

 • zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§6 zákona o odpadoch) a so všeobecne záväzným nariadením. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.

Typickými spoločnosťami, ktoré realizujú nakladanie s odpadmi v obci, sú:

 • právnické osoby - spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti, v ktorých môže mať obec majetkovú spoluúčasť v rozsahu 0-100 %

 • príspevkové organizácie mesta (napríklad technické služby)

AKÉ SÚ ZDROJE FINANCOVANIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI?

Zdroje financovania sú dva:

 • z miestneho poplatku

 • z rozpočtu obce nad rámec miestneho poplatku

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, okrem prípadov, kedy občan umiestni odpad na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len "elektroodpad") z domácností (§54a ods. 4). Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Bežnou praxou obcí vo financovaní odpadového hospodárstva je dopĺňanie rozpočtu odpadového hospodárstva priamo z rozpočtu obce, teda nad rámec príjmov z poplatkov za komunálny odpad.

AKÝMI SPÔSOBMI OBEC SPOPLATŇUJE OBČANOV ZA NAKLADANIE S ODPADOM?

Obec vyberá od občanov poplatky za nakladanie s odpadom dvomi spôsobmi:

 • paušálny poplatok na osobu a rok

 • podľa objemu vyprodukovaného odpadu (tzv. množstvový zber)

Podrobnosti upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce.

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka:

 • individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo

 • výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.

Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že:

 • množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,

 • komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

AKO OBEC SPOLUPRACUJE PRI ZBERE ELEKTROODPADU?

Obec priamo nezabezpečuje zber elektrozariadení, ale je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii na ich náklady

 • zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,

 • užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

MÔŽE OBEC NESEPAROVAŤ ODPAD?

Obce sú povinné zaviesť separovaný zber oddelených zložiek papiera, plastov, kovov a skla.

Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.


ODKAZY

§39 odst. 14, Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto: Flickr
© Odpady-Portal.sk

Značky
samosprávy

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.