NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Stratégiu nakladania s BRO možno pripomienkovať do piatka

Do piatka 8. októbra je možné predkladať stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“, ktorý zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na stránkach informačného systému EIA/SEA.

Stratégiu nakladania s BRO možno pripomienkovať do piatka

Foto: Fotolia

Stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov znižovania BRO na skládkach najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkciu bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie.

Stratégia je dokument, ktorý podlieha posudzovaniu jeho vplyvov na životné prostredie, nakoľko vytvára rámec pre schválenie budúcich navrhovaných činností v oblasti odpadového hospodárstva. Preto bola zverejnená v informačnom systéme s podlieha procesne zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podlieha minimálne zisťovaciemu konaniu.

Stratégia je jedným z legislatívnych úkonov vo vzťahu k európskej legislatíve, kvôli ktorým hrozia Slovensku sankcie zo strany Európskej únie. Na základe článku 5 Smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov najneskôr do dvoch rokov odo dňa platnosti smernice, teda 16. júla 2001.

Keďže pre nové členské štáty nebola v článku 54 Aktu o podmienkach pristúpenia stanovená iná lehota, mala Slovenská republika vypracovať národnú stratégiu ku dňu pristúpenia, t. j. k 1. máju 2004. Slovensko teda mešká v spracovaní stratégie viac ako 6 rokov. Európska komisia preto v tejto veci podala 19. mája tohto roku žalobu na SR.

Ešte mesiac pred tým však ministerstvo vypísalo obstarávanie na spracovanie štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi" za 700 tisíc eur, ktorej súčasťou mala byť práve aj analýza biologicky rozložiteľných/odbúrateľných odpadov v SR a nakladania s nimi. Neštandardným podmienkam súťaže sa viackrát venoval denník Plus jeden deň. Víťazom tendra sa stal jediný uchádzač o zákazku, spoločnosť ETIAM s.s., ktorá analýzu spracovala.

Štúdia bola následne odovzdaná na pripomienkovanie. V septembri informoval denník Plus jeden deň o tom, že ministerstvo vyjadrilo zásadné výhrady k zneniu dodanej analýzy, deň po stanovisku ministerstva však údajne mala byť dopracovaná verzia predložená v požadovanej kvalite.


Mohlo by vás zaujímať

Komisia musí predkladať dôkazy, ak koná proti členským štátom, aj pri odpade

Komisia musí predkladať dôkazy, ak koná proti členským štátom, aj pri odpade

Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku C-399/17 zo dňa 14. marca 2019 na príklade odpadov Európskej komisii pripomenul, ako má postupovať v prípade, že proti niektorému členskému štátu iniciuje konanie pre nesplnenie povinnosti.

Ktoré plastové výrobky najviac znečisťujú vodné toky?

Ktoré plastové výrobky najviac znečisťujú vodné toky?

Nová analýza sa pozrela na európske rieky a jazerá. Čo sa týka znečistenia plastmi, v prepočte na kusy obsadili prvú priečku plastové fľaše.

Editoriál. Aj životné prostredie je postfaktuálne

Editoriál. Aj životné prostredie je postfaktuálne

Predvolebnej kampani prezidentských kandidátov na Slovensku sa nedalo celkom vyhnúť a prinútila aj mnohých ľudí, ktorí svet politiky veľmi nesledujú, venovať sa svetu výrokovej logiky a sile argumentov k predkladaným tvrdeniam.