NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Stratégiu nakladania s BRO možno pripomienkovať do piatka

Do piatka 8. októbra je možné predkladať stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“, ktorý zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na stránkach informačného systému EIA/SEA.

Stratégiu nakladania s BRO možno pripomienkovať do piatka

Foto: Fotolia

Stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov znižovania BRO na skládkach najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkciu bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie.

Stratégia je dokument, ktorý podlieha posudzovaniu jeho vplyvov na životné prostredie, nakoľko vytvára rámec pre schválenie budúcich navrhovaných činností v oblasti odpadového hospodárstva. Preto bola zverejnená v informačnom systéme s podlieha procesne zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podlieha minimálne zisťovaciemu konaniu.

Stratégia je jedným z legislatívnych úkonov vo vzťahu k európskej legislatíve, kvôli ktorým hrozia Slovensku sankcie zo strany Európskej únie. Na základe článku 5 Smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov najneskôr do dvoch rokov odo dňa platnosti smernice, teda 16. júla 2001.

Keďže pre nové členské štáty nebola v článku 54 Aktu o podmienkach pristúpenia stanovená iná lehota, mala Slovenská republika vypracovať národnú stratégiu ku dňu pristúpenia, t. j. k 1. máju 2004. Slovensko teda mešká v spracovaní stratégie viac ako 6 rokov. Európska komisia preto v tejto veci podala 19. mája tohto roku žalobu na SR.

Ešte mesiac pred tým však ministerstvo vypísalo obstarávanie na spracovanie štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi" za 700 tisíc eur, ktorej súčasťou mala byť práve aj analýza biologicky rozložiteľných/odbúrateľných odpadov v SR a nakladania s nimi. Neštandardným podmienkam súťaže sa viackrát venoval denník Plus jeden deň. Víťazom tendra sa stal jediný uchádzač o zákazku, spoločnosť ETIAM s.s., ktorá analýzu spracovala.

Štúdia bola následne odovzdaná na pripomienkovanie. V septembri informoval denník Plus jeden deň o tom, že ministerstvo vyjadrilo zásadné výhrady k zneniu dodanej analýzy, deň po stanovisku ministerstva však údajne mala byť dopracovaná verzia predložená v požadovanej kvalite.


Mohlo by vás zaujímať

Editoriál. Zálohovanie je zbytočné

Editoriál. Zálohovanie je zbytočné

Reklamný minister Sólymos sa rozhodol zaviesť zálohovanie nápojových obalov bez akejkoľvek diskusie. Úvodník vyšiel v júlovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2019/07.

Editoriál. Tyrania dobrých (eko)úmyslov

Editoriál. Tyrania dobrých (eko)úmyslov

Vo svetoznámom denníku The Guardian sa rozhodli ešte intenzívnejšie zdôrazňovať potrebu ochrany životného prostredia. Redaktor pre životné prostredie Damian Carrington ohlásil radikálny krok redakcie.

K Smart City patria aj smart kontajnery. Senzory slovenskej firmy šetria i 30 % nákladov

K Smart City patria aj smart kontajnery. Senzory slovenskej firmy šetria i 30 % nákladov

Senzory, ktoré monitorujú, ako sa polopodzemné kontajnery plnia odpadom, pomáhajú v Nitre chrániť životné prostredie, čas aj náklady.